Link video và đề mục quán chương trình số 3 tu Khuyến phát tâm Bồ Đề

Xem Nghi thức tu khuyến phát tâm Bồ Đề tại link: cập nhật sau

A. Hướng Dẫn

1. Hướng dẫn chung

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

2. Văn bạch nghe Pháp/ngồi thiền

Thực hành phần nào thì đọc phần tương ứng.

a. Văn bạch trước khi nghe Pháp/ngồi thiền

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con xin phép
+ nghe (tiếp) bài Pháp trong chương trình tu (tên bài pháp)...
+ ngồi thiền quán (tiếp), theo các đề mục quán của bài (kinh/pháp)…
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Lưu ý: Nếu nghe pháp xong sẽ ngồi thiền, thì bạch luôn, khi ngồi thiền không bạch nữa.
Trước khi ngồi thiền các Phật tử mở link video Sư Phụ hô thiền, nếu tu tập ở nơi không có mạng thì có thể bỏ qua video này.
+ Link: https://youtu.be/pCWAArxZ3T4

b. Văn bạch sau khi nghe Pháp/xả thiền

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con (đã nghe pháp xong/xin xả thiền).
Chúng con thành kính tri ân Tam Bảo, cùng các bậc thiện hữu tri thức đã hộ trì cho chúng con tu tập công đức này.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

B. Nội Dung Bài Pháp Và Đề Mục Thiền Quán

I. Ngày 2: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Phát nguyện Bồ Đề thực hành đại bi tâm

II. Ngày 3: Ngồi thiền

* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
 Quán chiếu nhân duyên phát tâm Bồ đề của mình trong hiện tại

1.

– Quán sát sự khổ của mình khi mình chưa có căn lành (chưa có tín tâm đối với Phật – Pháp – Tăng).
– Quán sát sự chuyển hóa trong tâm thức, trong hoàn cảnh sống và hạnh phúc có được (dù nhỏ nhất) khi mình có căn lành (có tín tâm đối với Phật – Pháp – Tăng).

2. Quán tưởng: Nếu tất cả chúng sinh trong tam giới này không có căn lành thì sẽ khổ thế nào (đối diện với gia đình, xã hội,…).
=> Phát tâm tinh tấn thực hành lục hòa, thực hành công hạnh Bồ đề để chân thật thấy được pháp giới này không bị dứt mất căn lành qua sự thực hành của chính mình.

3. Hướng tới tri ân Sư Phụ đã vì mình, vì chúng sinh mà chịu khổ để thực hành các công đức trong nhiều kiếp; để đến kiếp này, Sư Phụ có đủ công đức, oai lực mà kiến lập tứ chúng, khiến mình có duyên thù thắng như ngày hôm nay.

4.

– Quán xét xem tự mình đã thực hành tinh tấn lục hòa theo các quy định của Câu lạc bộ để gieo hạt giống Bồ đề cầu Vô thượng Bồ đề, giữ gìn căn lành cho tam giới chưa. Nếu chưa thực hành đúng điều nào, phát tâm sám hối, phát nguyện sẽ thực hành đúng.
– Quán xét các việc làm của mình, xem mình có hướng dẫn sai người khác, bảo người khác thực hành không đúng lục hòa của Câu lạc bộ hay không. Nếu có, phát tâm sám hối, phát nguyện sửa chữa lỗi lầm, thực hành lục hòa.
– Phát tâm tùy hỷ với người thực hành lục hòa; sách tấn người khác thực hành lục hòa cầu Vô thượng Bồ đề để giữ gìn căn lành ở tam giới qua các việc làm vô ngã của mình.

5.

– Tư duy về các pháp phương tiện kết duyên cho chúng sinh với Pháp lục hòa của Câu lạc bộ Cúc Vàng (từ thiện, tri ân, phóng sinh,…).
– Quán xét xem mình đã tinh tấn trong các pháp kết duyên này chưa. Nếu chưa, phát tâm sám hối và phát nguyện tinh tấn trong các phận sự đó để chúng sinh có nhân duyên vào trong Phật Pháp, phát nguyện Bồ đề cầu Vô thượng Bồ đề, khiến pháp lành không dứt ở tam giới.

6. Phát nguyện đến ngày 19/6 sẽ dũng mãnh phát tâm Bồ đề cầu Vô thượng Bồ đề, dũng mãnh thực hành đại bi tâm qua việc tinh tấn thực hành lục hòa, thực hành công hạnh Bồ đề.

7. Đảnh lễ chư Phật, chư Bồ tát, Sư Phụ, chư Tăng và các bậc thiện hữu tri thức đã phát nguyện hành các công đức, hành khổ để độ cho mình được như ngày hôm nay.

* Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành.

 

 

Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ngày 02 tháng 08 năm 2023


 

2,515 lượt xem
30/07/2023

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. K
    K

    Khổng Minh Chiến

    31/07/2023

    Chúng con thật hạnh phúc khi được nương tựa vào Tam Bảo trên Sư Phụ, cùng Đại Tăng chùa Ba Vàng và cô chủ nhiệm cùng với tất cả các quý đạo hữu tu tập lục hòa trong CLB Cúc Vàng ạ.