Link bài kinh tụng chương trình số 1 tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Xem Tổng hợp các chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng tại link: https://phamthiyen.com/tong-hop-cac-chuong-trinh-tu-tap-theo-3-thang-an-cu-cua-chu-tang

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

B. Danh Sách Bài Kinh

* Chu kỳ 1

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh.
– Ngày 1: Tụng 2 bài kinh (ấn vào tên bài)

Phật Dạy Chứa Của Báu Nhiều Không Bằng Thấy Đạo

Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

* Chu kỳ 2

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không có chủ.

– Ngày 1: Tụng 2 bài kinh (ấn vào tên bài)

Vô Ngã Tướng (Anattalakkhaṇa Sutta)

Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

* Chu kỳ 3

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội.

– Ngày 1: Tụng 2 bài kinh (ấn vào tên bài)

Phật Dạy Không Có Gì Khổ Hơn Có Thân

Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

* Chu kỳ 4

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham dục khởi.

– Ngày 1: Tụng 2 bài kinh (ấn vào tên bài)

Phật Độ Một Vị Sa Môn Tham Của Bỏ Đạo

Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

* Chu kỳ 5

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được tự tại.

– Ngày 1: Tụng 2 bài kinh (ấn vào tên bài)

Vua Ba Tư Nặc Vâng Lời Phật Dạy Giảm Ăn

Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

* Chu kỳ 6

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác.

– Ngày 1: Tụng 2 bài kinh (ấn vào tên bài)

Ba Người Trả Quả Vì Mắng Nhiếc Bà Lão

Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

* Chu kỳ 7

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Bồ Tát không như vậy, thường nhớ đến tri túc, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy tuệ làm sự nghiệp.

– Ngày 1: Tụng 2 bài kinh (ấn vào tên bài)

Cư sĩ chứng quả dự lưu

Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

* Chu kỳ 8

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Lười biếng phải sa đọa, nên thường hành tinh tấn, để phá phiền não ác, chiết phục cả bốn ma, ra khỏi ngục ấm giới.

– Ngày 1: Tụng 2 bài kinh (ấn vào tên bài)

Phật Khuyên Bảy Vị Tỳ-kheo Dứt Thối Chí

Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

* Nghi thức tu kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp luân
Link: https://phamthiyen.com/cac-chuong-trinh-tu-tap-ky-niem-ngay-duc-phat-chuyen-phap-luan-15-6/

* Nghi thức tu khuyến phát tâm Bồ Đề
Link: https://phamthiyen.com/chuong-trinh-tu-khuyen-phat-tam-bo-de/

* Chu kỳ 9

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Ngu si phải sinh tử.

– Ngày 1: Tụng 2 bài kinh (ấn vào tên bài)

Ông Bà La Môn Ngu Ám Vô Duyên Với Phật

Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

* Nghi thức tu tập Vu Lan báo hiếu - Cầu siêu rằm tháng 7

Link: https://phamthiyen.com/cac-nghi-thuc-tu-tap-vu-lan-bao-hieu-cau-sieu-ram-thang-7-c739.html

 

* Chu kỳ 10

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Nên Bồ Tát thường nhớ, luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ, và thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn, giáo hóa cho tất cả.

– Ngày 1: Tụng 2 bài kinh (ấn vào tên bài)

Phật Dùng Phương Tiện Để Độ Phạm Chí Trẻ Tuổi

Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

* Chu kỳ 11

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Nghèo khổ hay oán hờn, thường kết nhiều duyên ác.

– Ngày 1: Tụng 2 bài kinh (ấn vào tên bài)

Chuyện Nữ Ngạ Quỷ Serinì

Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

* Chu kỳ 12

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Bồ Tát hành bố thí, bình đẳng với oán thân, không nhớ đến lỗi cũ, không ghét bỏ người ác.

– Ngày 1: Tụng 2 bài kinh (ấn vào tên bài)

Đức Thế Tôn có tâm đại bi hay không?

Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

* Chu kỳ 13

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Năm dục là tai họa.

– Ngày 1: Tụng 2 bài kinh (ấn vào tên bài)

Con Vượn Và Chiếc Bẫy

Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

* Chu kỳ 14

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Thân dẫu ở cõi tục, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người xuất gia, luôn giữ đạo trong sạch, thực hành hạnh thanh tịnh, từ bi với tất cả.

– Ngày 1: Tụng 2 bài kinh (ấn vào tên bài)

Phật Khen Sự Thọ Trì Bát Quan Trai Của Mạc Lợi Phu Nhân

Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

* Chu kỳ 15

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não thật vô biên.

– Ngày 1: Tụng 2 bài kinh (ấn vào tên bài)

Kinh Ngũ Vương

Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

* Chu kỳ 16

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác: Nên phát tâm Bồ đề, tu hành cầu Thánh đạo, cứu độ khắp tất cả. Nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu vô lượng khổ, khiến cho tất cả loài, đều được đại an lạc.

– Ngày 1: Tụng 2 bài kinh (ấn vào tên bài)

Bố Thí Thân Mạng Cầu Vô Thượng Bồ Đề

Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

Ngày 5:

Chủ đề phần kinh Bát Đại Nhân Giác:
Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ tát, đã tự mình giác ngộ, và tinh tấn hành đạo, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền Pháp thân, đến nơi bờ Niết bàn, rồi trở lại sinh tử, độ thoát các chúng sinh, cũng đem tám điều này, chỉ dạy cho tất cả, khiến mọi loài chúng sinh, biết được sinh tử khổ, xa lìa năm món dục, tu tâm theo Thánh đạo. Nếu người đệ tử Phật, tư duy tám điều này, sẽ ở trong mỗi niệm, diệt được vô lượng tội, thẳng tiến đến Bồ đề, mau thành tựu Chính Giác, dứt hẳn đường sinh tử, thường an trú tịnh lạc.

b. Tụng 2 bài kinh (ấn vào tên bài)

Aṅgulimāla (Aṅgulimālasutta)

Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

119,146 lượt xem
16/06/2023

Bình luận (15)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. B
  B

  Bùi Thị Hằng

  21/06/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin tri ân trên Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng

 2. N
  N

  Nguyễn Thùy Linh

  21/06/2023

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
  Con thưa Cô, con mới năm đầu tu là phật tử B, con vào link của chương trình 1 thì thấy có các chu kì 1, 2, 3, 4... con chưa hiểu là các chu kì này là của chương trình 1 hay chỉ tu chu kì 1 hay là mỗi ngày tu 1 chu kì 1, 2, 3, 4, 5, 6.... này ạ?
  Con xin tri ân công đức của Cô ạ.

  1. Ban quản trị

   22/06/2023

   Ban Quản trị trang Phạm Thị Yến xin chào bạn Nguyễn Thùy Linh và xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
   Nếu bạn đang tu tập trong đạo tràng, để đúng Pháp lục hòa, bạn hoan hỉ hỏi lên đạo tràng, đạo tràng sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn nhé!
   - Theo quy định của câu lạc bộ Cúc Vàng, nếu phật tử có bất cứ vấn đề gì, phật tử cần hỏi lên đạo tràng để đạo tràng biết và hướng dẫn. Nếu đạo tràng không trả lời được thì đạo tràng sẽ bạch lên trên, sau đó phản hồi lại cho phật tử. Vì vậy, bạn yên tâm nhé!
   Lưu ý: Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng không đặt câu hỏi trên các trang truyền thông.
   Chúc bạn cùng gia đình luôn an lạc và hạnh phúc!

 3. P
  P

  Phạm văn cảnh

  20/06/2023

  Chúng con xin thành kính tri ân công đức cô chủ nhiệm ạ

 4. N
  N

  Nguyễn Thị Thu Hà

  19/06/2023

  Chúng con xin tri ân công đức của cô CN ạ

 5. T
  T

  Trần Thị Mậu

  13/07/2022

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin đảnh lễ Tam Bảo ạ. Con xin tri ân công đức Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô CN ạ