Bài kinh: Đế Thích (Sakka)

Một thời Tôn giả Đại Mục Kiều Liên (Mahà Moggalàna) trú ở thành Xá-vệ (Sāvatthi), tại tịnh xá Kỳ-viên (Jetavana), vườn ông Cấp Cô Độc.

 Rồi Tôn giả Đại Mục Kiều Liên như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, như vậy biến mất ở tịnh xá Kỳ-viên và hiện ra trước mặt chư Thiên ở Tam thập Tam thiên (Tàvatimsa).

… Rồi Thiên chủ Đế Thích (Sakka) cùng với 500 chư Thiên đi đến Tôn giả Đại Mục Kiều Liên; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Đại Mục Kiều Liên rồi đứng một bên.

Tôn giả Đại Mục Kiều Liên nói với Thiên chủ Đế Thích đang đứng một bên:
- Lành thay, này Thiên chủ, là đầy đủ lòng tin bất động (avecca pasàdena) đối với đức Phật: Đây là Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Do nhân đầy đủ lòng tin bất động đối với đức Phật, này Thiên chủ, như vậy, ở đây một số chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Lành thay, này Thiên chủ, là lòng tin bất động đối với Pháp: Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Do nhân đầy đủ lòng tin bất động như vậy đối với Pháp, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Lành thay, này Thiên chủ, là đầy đủ lòng tin bất động đối với chúng Tăng: Tế hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Thanh tịnh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Do nhân đầy đủ lòng tin bất động đối với chúng Tăng, này Thiên chủ, ở đây, một số chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này.

Do nhân đầy đủ lòng tin bất động đối với đức Phật, đầy đủ lòng tin bất động đối với Pháp, đầy đủ lòng tin bất động đối với chúng Tăng, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Họ có được 10 pháp hơn chư Thiên khác: thiên thọ mạng, thiên oai lực, thiên an lạc, thiên danh dự, thiên thù thắng, thiên sắc, thiên thanh, thiên hương, thiên vị, thiên xúc. Lành thay, này Thiên chủ.

Lành thay, thưa Hiền giả Mục Kiều Liên, là đầy đủ lòng tin bất động đối với đức Phật,… đối với Pháp và đối với chúng Tăng, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Thiên chủ Đế Thích đáp lời, rồi cùng với 500 chư Thiên đảnh lễ Tôn giả Đại Mục Kiều Liên.

(Nguồn: Đại tạng kinh Việt Nam, kinh Tương Ưng Bộ - Tập 4, chương 6. Tương Ưng Moggalàna, Bài kinh Đế Thích (Sakka), tr.430-438, Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1993)

-
aa
+
20 lượt xem
04/06/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ