Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài 4: Diệt hạt giống vô ơn bất thiện | Tu tập tại rừng lần 1

Trong cuộc sống, chúng ta là những người được nhận rất nhiều thứ từ người khác: cha mẹ cho ta thân mạng, cơm áo, thầy cô cho ta kiến thức, anh em cho ta tình thân,…Còn đối với người đệ tử Phật, những bậc thiện tri thức truyền lại cho ta những giáo Pháp của Đức Như Lai để có thể tu tập, giải thoát hết khổ, mang lại lợi ích trong hiện tại và các kiếp vị lai. Những điều đó đều là ơn sâu dày mà chúng ta cần ghi tạc. Nhưng phải tư duy như thế nào để cho mình có thể thành tựu được tâm biết ơn và diệt trừ tất cả những hạt giống vô ơn bất thiện của mình.

 

175 lượt xem
23/03/2017

Bình luận