Bài kinh: Pháp Bảo Và Xá Lợi Làm Chỗ Quy Y Cho Chúng Sinh

Như vậy, tôi nghe: Một lúc nọ, đức Thích Ca Mâu Ni Phật ở tại rừng Ta La Song Thọ nơi thành Câu Thi Na, cùng với tám mươi ức trăm ngàn vị đại Tỳ Kheo.

Bấy giờ nhằm ngày rằm tháng hai vào lúc sáng sớm sắp nhập Niết Bàn, đức Phật dùng thần lực vang ra tiếng lớn thấu khắp các nơi, suốt đến trời Hữu Đảnh theo từng ngôn ngữ của mỗi loài mà bảo rằng:
“Đức Như Lai Vô Thượng Đẳng, Chánh Giác thương mến che chở chúng sanh, là ngôi nhà to rộng cho chúng sanh về nương, xem chúng sanh đồng như La Hầu La.
Đấng Đại Giác Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, tất cả chúng sanh nếu có chỗ nghi nay đều nên bạch hỏi, cũng là lần hỏi cuối cùng!”.

...Đức Phật bảo đại chúng: “Giờ đây ta nhập Niết Bàn, cả mình ta đau nhức”.

Nói vừa xong, đức Phật liền nhập Sơ thiền, xuất Sơ thiền nhập Nhị thiền, xuất Nhị thiền nhập Tam thiền, xuất Tam thiền nhập Tứ thiền, xuất Tứ thiền nhập Không xứ định, xuất Không xứ định nhập Thức xứ định, xuất Thức xứ định nhập Bất dụng xứ định, xuất Bất dụng xứ định nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ định, xuất Phi phi tưởng xứ định nhập Diệt tận định, xuất Diệt tận định nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ định, xuất Phi tưởng xứ định nhập Bất dụng xứ định, xuất Bất dụng xứ định nhập Thức xứ định, xuất Thức xứ định nhập Không xứ định, xuất Không xứ định nhập Tứ thiền, xuất Tứ thiền nhập Tam thiền, xuất Tam thiền nhập Nhị thiền, xuất Nhị thiền nhập Sơ thiền.

…Lúc đó A Nan quá sầu khổ bi ai tâm trí cuồng loạn, như người quá say không còn biết những việc xung quanh, chẳng thấy đại chúng, cũng chẳng biết Như Lai đã nhập Niết Bàn hay chưa.

Đức Thế Tôn nhập siêu Thiền định thuận nghịch ba lần, xem khắp pháp giới ba phen phổ cáo đại chúng, Đức Như Lai lần lượt nhập các Thiền định hai mươi bảy lần như vậy.

Vì chẳng biết, nên khi Phật nhập một Thiền định A Nan liền hỏi một lần, hai mươi bảy lần hỏi ngài A Nâu Lâu Đà: “Phật nhập Niết Bàn hay chưa?”.

Ngài A Nâu Lâu Đà rõ biết Như Lai nhập các thiền định, hai mươi bảy lần đều trả lời với A Nan rằng Phật chưa nhập Niết Bàn.

Sau khi ba lần thuận nghịch nhập các Thiền định cùng phổ cáo đại chúng, đức Thế Tôn nằm nghiêng bên hữu trên giường thất bảo: Gối đầu phương Bắc, chân chỉ thẳng phương Nam, mặt hướng về phương Tây, lưng day qua phương Đông.

Bốn phía giường, tám cây Ta La chia làm bốn cặp: Một cặp phương Tây ở trước mặt Như Lai, một cặp phương Đông che sau lưng Như Lai, một cặp phương Bắc che trên đầu Như Lai, một cặp phương Nam đứng phía chân Như Lai.

Lúc đó đúng giữa đêm đức Như Lai nằm trên giường thất bảo trong rừng Ta La nhập Tứ thiền yên lặng mà bát Niết Bàn.

Liền đó bốn cặp cây Ta La: Cặp hướng Đông, cặp hướng Tây ngọn bốn cây hiệp làm một tàng, cặp hướng Nam, cặp hướng Bắc ngọn bốn cây hiệp làm một tàng, che giường thất bảo trùm trên thân Như Lai.

…Lúc đó A Nan mê muội, chẳng biết Đức Như Lai đã nhập Niết Bàn hay chưa nhập, chỉ nghe thấy những cảnh những tiếng lạ thường nên lại hỏi.

Ngài A Nâu Lâu Đà đáp rằng: “Đấng Đại Giác Thế Tôn đã nhập Niết Bàn”.

Nghe lời này, A Nan té xỉu xuống đất, mất thở như người chết.

Ngài A Nâu Lâu Đà lấy nước lạnh rải trên mặt A Nan đỡ dậy nhiều lời an ủi rằng: Thảm thay! Thảm thay! Rất đáng đau khổ. Nhưng ông chớ quá buồn rầu mà tâm trí điên loạn. Hóa duyên của đức Như Lai đã hoàn tất, tất cả trời người không ai cầm lại được. Khổ thay! Khổ thay! Biết làm sao được! Nào ngờ ngày nay Đấng Thiên Nhơn Sư việc làm đã rốt ráo không ai cầm lại được. Ông cùng tôi phải đồng dằn sự buồn khổ. Đức Phật dầu nhập Niết Bàn, nhưng còn Xá lợi và Pháp Bảo vô thượng thường trụ nơi thế gian, có thể làm chỗ quy y cho chúng sanh. Các ông cùng tôi phải tinh tấn đem Pháp Bảo của Phật truyền lại cho chúng sanh, khiến họ thoát khổ, dùng đây để báo ân đức của Như Lai.

A Nan nghe lời trên, lần lần tỉnh ngộ.

(Trích soạn từ: Kinh Đại Bát Niết Bàn - Tập 2, Phẩm Ứng Tận Hườn Nguyên thứ XXVII, tr.689-695, dịch giả: Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, PL: 2555 - DL: 2012)

-
aa
+
8,847 lượt xem
26/12/2023

Bình luận (7)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyebex Thị Huyền

  28/01/2024
  Nam mô Kim Thân Xá Lợi Đức Phật
 2. N
  N

  Nguyễn Thị Huệ

  24/01/2024
  Qua 7 ngày đọc tụng kinh an trí Xá Lợi, Đức Phật chỉ dạy cho hàng đệ tử tán tụng, hoan hỷ phước đức bằng nhau, con hiểu được rằng Đức Phật là Thầy của trời người là chỗ quy y cho tất cả chúng sinh, nhờ ân Tam Bảo, Sư Phụ cùng Đại Tăng thiện hữu tri thức giúp con tu hành mà thấu ngọn ngành của Đức . con xin tri ân Tam Bảo, Sư Phụ cùng Đại Tăng thiện hữu tri thức giúp con tu hành ạ.
 3. p
  p

  phan thị bảy

  08/01/2024
  Con tên Phan Thị Bảy, Pháp danh Bảy Hương Hiệu. Con đọc bài kinh, con thấy hay và ý nghĩa. Con xin tri ân bậc thiên tri thức ạ
 4. n
  n

  nguyễn thị thuyết

  03/01/2024
  Con đọc xxong 7 bài kinh trên mà con đã khóc rất nhiều có lúc nấc nghẹn không lên lời, con nguyện suốt đời thờ kính Phật, kính phục sư phụ, đại tăng ni và cô chủ nhiệm ạ
 5. N
  N

  Nguyễn Thị Mai

  03/01/2024
  Con thành kính tri ân ân đức Tam Bảo, ân đức trên Sư Phụ và Đại Tăng cùng cô chủ nhiệm CLB ạ