Bài cúng phóng sinh

Lời Dẫn

“Cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn”. - Đây là lời dạy trong kinh Dược Sư Lưu Ly bổn nguyện công đức. 
Người phóng sinh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn và được thêm thọ mạng. Hơn nữa, việc phóng sinh cũng giúp chúng ta trưởng dưỡng tâm từ bi, nuôi lớn tâm yêu thương. 
Để cúng phóng sinh đúng Pháp và đạt được lợi ích, kính mời quý đạo hữu cùng tham khảo Bài cúng phóng sinh dưới đây.

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Bài cúng phóng sinh - Cập nhật sau 

Xem thêm (ấn vào tên bài)

>> Các bài cúng phóng sinh

>> Tổng hợp các nghi thức cúng lễ

A. Hướng Dẫn

I. Đối Tượng Làm Chủ Sám

Bài cúng dành cho đối tượng:
- Nhân dân Phật tử.
- Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng đã bạch xong 49 ngày phát nguyện tu Lục Hòa.

II. Mục Đích

– Tu tâm từ bi, thương tưởng chúng sinh sắp bị mất mạng, trong cõi súc sinh. 
– Kết duyên cho chúng sinh trong cõi súc sinh với Phật Pháp. 
– Kết duyên cho chúng sinh với pháp lục hòa mà Phật tử đang chân thật thực hành. 
– Tăng thêm phúc báu, hồi hướng cho các sự việc thiện hiện tại của gia đình, được chuyển hóa, sớm được như mong cầu. 
– Cầu hạnh phúc cho gia đình tín chủ, lợi ích chúng sinh.

III. Cách Thức Thực Hiện Phóng Sinh

(đọc kỹ nghi thức này trước khi thực hành)

+ Nghi thức này dành cho 2 trường hợp sau: 
– Trường hợp 1. Mua con vật, làm lễ ngay tại chỗ phóng sinh: làm theo nghi lễ này, rồi thả luôn. 
– Trường hợp 2. Mua con vật, mang về làm lễ tại nhà: làm theo nghi lễ này, khi thả phóng sinh đọc mục 7.

+ Để con vật dưới đất, phía trước mặt, không cần thắp hương, chắp tay hướng lên hư không khấn bạch.

B. Nghi Thức

1. Bạch Phật

(Chắp tay, để các con vật phía trước, tâm hướng tới chư Phật bạch lễ)

Phóng sinh Chắp tay, để các con vật phía trước, tâm hướng tới chư Phật bạch lễ (ảnh minh họa)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. 
 Đệ tử con tên là:... Pháp danh... ở (trọ, nhờ)... tại địa chỉ:… (là thành phần đã bạch xong phát nguyện Bồ Đề 49 ngày) đang (tu tập, nương tựa) tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng.

Chúng con một lòng tôn kính chư Phật, tôn kính giáo Pháp cứu khổ mà Đức Phật đã tuyên thuyết, tôn kính chư Tăng tu hành phạm hạnh, đang thực hành lời Đức Phật dạy, cầu Thánh quả giải thoát, làm ruộng phước điền cho nhân thiên. Đệ tử chúng con vâng lời Đức Phật dạy, tu tâm từ bi, cứu mạng chúng sinh.

Hôm nay là ngày... tháng... năm... Chúng con xin đại diện cho toàn thể gia đình mua mạng những chúng (kể tên loài)… này, cứu chúng thoát khỏi sự giam cầm trói buộc, cứu chúng thoát khỏi nghiệp bị sát mạng. Chúng con xin tụng đọc tam quy ngũ giới, sáu pháp hòa kính và công hạnh Bồ Đề, xin hướng nguyện cho tất cả chúng sinh đây được kết duyên với Pháp Phật. Chúng con xin hướng nguyện cho chúng, được tiêu trừ nghiệp chướng, sớm thoát được nghiệp làm súc sinh, nương tựa oai đức Tam Bảo, sớm được tái sinh về cõi người, gặp được Tam Bảo, tu hành theo giáo Pháp của Phật, đem đến lợi ích hạnh phúc cho tự thân, đem giáo Pháp của Phật, làm lợi ích cho chúng sinh. (1 chuông. 1 vái)

2. Tụng Tam Quy Ngũ Giới - Sáu Pháp Hòa Kính

(Ngồi, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)

a. Tam quy

Chúng con xin nguyện suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. (1 chuông. 1 vái)
– Quy y Phật: Chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng tu theo đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là bậc thầy giác ngộ sáng suốt của chúng con.
– Quy y Pháp: Chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng tu theo chánh Pháp từ kim khẩu đức Phật nói ra.
– Quy y Tăng: Chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng tu theo những Tăng sĩ tu hành đúng chánh Pháp của Như Lai.

* Quy y Phật rồi, chúng con không kính trọng tu theo Trời, thần, quỷ, vật.
* Quy y Pháp rồi, chúng con không kính trọng tu theo ngoại đạo, tà giáo.
* Quy y Tăng rồi, chúng con không kính trọng làm thân với bạn dữ, nhóm ác. (1 chuông. 1 vái)

b. Ngũ giới
Chúng con nguyện trọn đời giữ giới không sát sanh. Nghĩa là chúng con không giết người bằng mọi cách, không sai bảo kẻ khác giết người, không vui thích thấy nghe kẻ khác giết người. Cho đến những con vật, chúng con cũng cố gắng không nhẫn tâm giết hại; mà hằng bảo vệ sanh mạng chúng sanh. (1 chuông. 1 vái)

Chúng con nguyện trọn đời giữ giới không trộm cướp. Nghĩa là chúng con thấy tài sản, vật dụng của người, không tham lam lén lấy hay giựt lấy; mà luôn luôn bảo vệ tài sản của người như tài sản mình. (1 chuông. 1 vái)

Chúng con nguyện trọn đời giữ giới không tà dâm. Nghĩa là chúng con chỉ một vợ một chồng, chớ không có lòng mê hoa đắm sắc, làm điều tà vạy, gây đau khổ cho mình và người; mà hằng tán thán ca ngợi đời sống trinh bạch. (1 chuông. 1 vái)

Chúng con nguyện xin học tu để giữ giới không nói dối. Nghĩa là chúng con không do lòng tham nói lời dối trá lừa bịp người, không do lòng nóng giận nói lời hung dữ khiến người buồn rầu, không do lòng hiểm ác nói lời vu oan, vu cáo khiến người bị khó khăn tù tội; mà hằng nói lời chân thật ngay thẳng. (1 chuông. 1 vái)

Chúng con nguyện trọn đời giữ giới không uống rượu. Nghĩa là chúng con không uống các thứ rượu, khiến tâm trí rối loạn mờ tối, thân thể sanh nhiều bệnh hoạn, chuốc lỗi lầm với thân nhân quyến thuộc; cho đến các thứ á phiện, xì ke, ma túy thảy đều tránh xa. (1 chuông. 1 vái)

Cúi xin Tam Bảo hộ trì khiến chúng con đầy đủ nghị lực, giữ gìn năm giới trong sạch để được làm người tốt, để có nhiều lợi ích trong đời này và đời sau. (1 chuông. 1 vái)

c. Sáu pháp Hòa Kính

Chúng con xin tùy hỷ (và thực hành) sáu pháp Hòa Kính. (1 chuông. 1 vái)

Một là: Thân hòa cộng trụ: Khi cùng nhau tu tập làm thiện phận sự tại chùa, tại câu lạc bộ, tại đạo tràng, thường nên chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau. (1 chuông. 1 vái)

Hai là: Khẩu hòa vô tranh: Khi giao tiếp chỉ bảo lẫn nhau, luôn luôn thể hiện tinh thần khuyến khích khuyên bảo cùng nhau làm thiện, dứt trừ làm ác. (1 chuông. 1 vái)

Ba là: Ý hòa đồng duyệt: Khi cùng nhau làm phận sự, lúc nào cũng tôn trọng và ái kính ý kiến người khác, nếu tư tưởng ý kiến đó là đúng, còn nếu không thì hãy cùng nhau bàn bạc cho ra lẽ và vui vẻ chấp nhận. (1 chuông. 1 vái)

Bốn là: Giới hòa đồng tu: Sách tấn nhau theo 5 giới và 8 giới. Biết nhận lỗi và chỉ lỗi cho nhau theo 5 giới và 8 giới bát quan trai, để cùng nhau tiến đạo. (1 chuông. 1 vái)

Năm là: Kiến hòa đồng giải: Kiến giải có được về chân lý tứ đế, hay lý đạo đã thông hiểu, xin chia sẻ cùng mọi người, cùng nhau tu tập. Kiến giải về nhân quả, khổ vô thường vô ngã, cùng sách tấn nhau buông bỏ tham ái, diệt trừ dần các phiền não, khổ đau hướng tới giải thoát luân hồi sinh tử. (1 chuông. 1 vái)

Sáu là: Lợi hòa đồng quân: Khi làm phận sự, cùng hưởng các đồ ăn thức uống, cùng quan tâm chăm sóc nhau, một cách bình đẳng một cách hợp pháp, có nghĩa là bình đẳng trong đồng đẳng. (1 chuông. 1 vái)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 vái)

3. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh các chúng trong cõi tâm linh cùng chúng con tùy hỷ (và thực hành) công hạnh Bồ Đề:

(Đại chúng cùng bạch)

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN
CẦU VÔ THƯỢNG ĐẠO. (1 chuông. 1 lễ)

4. Phục Nguyện

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con cũng xin được kết duyên pháp lữ với các chúng sinh này, luôn trợ duyên cho nhau tinh tấn tu hành theo giáo Pháp của Đức Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.

Chúng con xin hồi hướng công đức tùy hỷ (và tu tập) sáu pháp Hòa Kính, công đức trong khóa lễ cúng này, cùng công đức khác mà gia đình phát tâm tạo lập để hồi hướng trong khóa lễ này về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng để sám hối tất cả các tội nghiệp, từ vô thủy kiếp, mà chúng con và gia đình, đã giam cầm trói buộc, cũng như sát mạng chúng hữu tình, nguyện phúc lành này, sẽ giúp chúng con và gia đình, tiêu trừ được quả báo bị giam cầm, bị tổn hại đến thân thể tính mạng, do các ác nghiệp mà chúng con và gia đình đã gây tạo. Chúng con xin hồi hướng cho gia đình chúng con, tăng trưởng phúc lành, mọi người không gặp các ác duyên, không làm các việc ác, không bị ác nghiệp giam cầm, không bị tổn hại đến thân thể, tính mạng. Hồi hướng cho cha, mẹ cùng các thành viên trong gia đình được sức khỏe, thọ mạng được kéo dài, đầy đủ duyên lành tu theo chính Pháp Phật.

Chúng con xin chư Phật chứng minh cho chúng con, gia hộ cho chúng con cùng các chúng (kể tên loài)… đây, được như nguyện hồi hướng của chúng con.

Nếu muốn hồi hướng cho hương linh nào thì bạch: Chúng con xin hồi hướng cho hương linh (đọc hương linh)…, mong nguyện (các) hương linh được tăng phước, nương tựa Tam Bảo tu hành, sớm giác ngộ giải thoát.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (1 chuông. 1 vái)

5. Hồi Hướng

(Tùy duyên có hoặc không dùng pháp khí)

Phóng sinh tu tập, công đức có bao nhiêu, 
Con xin lấy đó hồi hướng về, 
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh 
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông) 
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não, 
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời, 
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ, 
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông) 
Nguyện đem công đức tu hành này, 
Chan rải mười phương khắp tất cả, 
Hết thảy chúng con cùng các loài, 
Đồng được lên ngôi Vô thượng giác. (3 chuông)

6. Tam Tự Quy

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 vái) 
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 vái) 
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 vái. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ)

7. Khi Thả Phóng Sinh Thì Đọc

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Gia đình chúng con tác lễ (đọc tên lễ: cầu an cho...; tuần thất cho:…), chúng con đã tác lễ cứu mạng chúng sinh (đọc tên)… giờ này chúng con đi thả chúng. Chúng con xin chư Phật gia trì, cho chúng con được nói lời kết duyên Phật Pháp cho chúng. (1 vái) 
Hỡi các chúng sinh đây, được duyên cứu mạng này, nguyện cho đời đời kiếp kiếp, sinh ra nơi đâu cũng được thực hành công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ, 
HỘ TRÌ TAM BẢO, 
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP, 
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (1 vái)

HẾT

Giải thích về cụm từ “không kính trọng tu theo”
Phần chánh ngữ, chánh nghĩa: KÍNH VÀ TRỌNG là hai pháp cần thực hành hướng về chân lý để thành tựu giác ngộ giải thoát và cũng là pháp căn bản để thành tựu Tín. Khi thành tựu tín sẽ thành tựu kính, trong tín có kính, trong kính có tín.
Thành tựu tín đối với Tam Bảo, thì người đệ tử Phật được thành tựu: Quy y Phật kính, quy y pháp kính, quy y tăng kính và như vậy tương ưng với kết quả: Quy y Phật không đọa địa ngục; Quy y pháp không đọa ngã quỷ; Quy y tăng không đọa súc sinh.

LIÊN HỆ HỎI VỀ VIỆC TU TẬP
Để tiện giúp đỡ và hướng dẫn những người có niềm tin với Phật Pháp, muốn được sự giúp đỡ cũng như vào câu lạc bộ Cúc Vàng, để ứng dụng Phật Pháp tu tập chuyển hóa thân tâm, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, câu lạc bộ tiếp nhận mong cầu tự nguyện trên tại các địa chỉ sau:
I. Ban tiếp nhận thông tin Câu lạc bộ Cúc Vàng: 0984243810
II. Facebook:
Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa:
1. Trang cá nhân
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
2. Fanpage
facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan
3. Đăng lên nhóm facebook: Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
4. Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày
https://www.facebook.com/groups/422743472129808
III. Email: [email protected]

-
aa
+
26,195 lượt xem
13/02/2021

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. H
    H

    Huỳnh Thị Thạnh

    14/07/2022
    Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin thành kính tri ân Tam Bảo. Con xin thành kính tri ân trên Sư Phụ cùng Đại Tăng. Con xin thành kính tri ân Cô Chủ Nhiệm. Con xin tri ân pháp lục hòa đã hướng dẫn con tu tập, tạo lập công đức phước báu để hóa giải nghiệp khổ trong hiện tại và dẫn dắt chúng con trên bước đường tầm cầu giải thoát ạ.