Quả báo không theo ngay bậc chân tu

Đề mục quán giúp tăng thượng tâm, tăng thượng trí:

I. Quán hiện tại

1. Tâm còn lừng khừng, dính mắc các vị thầy tà kiến, việc tà kiến nào?

2. Những cản trở từ bỏ thầy tà, việc tà kiến đó là gì?

II. Quán từ bỏ

1. Dự định đến bao giờ thì từ bỏ được hết?

2. Trong hiện tại, phấn đấu bỏ phần nào?

III. Tri ân

1. Tri ân tất cả các bậc thiện hữu tri thức trong quá khứ đã giúp mình làm các việc thiện, khiến cho bây giờ mình được thân người.

2. Tri ân tới cha mẹ đã sinh ra mình trong kiếp này được thân người.

3. Tri ân đến Đức Phật, Tam Bảo, chư Tăng đã mang lại giáo Pháp giải thoát cho mình, để mình được thực hành.

4. Tri ân các bậc ngoại hộ thiện tri thức đang hàng ngày giúp đỡ, sách tấn mình, để cho mình được từ bỏ các việc tà kiến, quay về nương tựa nơi các bậc chân tu mà tu tập.

564 lượt xem
22/04/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ