Nghi thức tụng kinh - tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Xem tổng hợp các chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng tại link: 
https://phamthiyen.com/tong-hop-cac-chuong-trinh-tu-tap-theo-3-thang-an-cu-cua-chu-tang-c3753.html

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm 

B. Nghi Thức

1. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

Link: https://phamthiyen.com/van-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html

2. Nguyện Hương

(Quỳ. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)

+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…:

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm: 

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp, chung)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

3. Văn Khấn

(Quỳ, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… là thành phần (nhân dân/Phật tử chưa/đã phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa; đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng).

* Nhóm/đạo tràng: Đệ tử con được phân làm chủ sám, đại diện cho các tín chủ Phật tử, tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)
(Tiếp)
Chúng con được học Phật Pháp nên biết rằng ba tháng hạ, chư Tăng an cư, lấy pháp lục hòa kính để sách tấn lẫn nhau, lấy tam vô lậu học giới định tuệ để chuyên tu tinh tấn. Việc chuyên tu của chư Tăng trong 3 tháng như vậy, khiến cho phúc lành lan tỏa, nhân thiên được lợi lạc. Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng chúng con, khát ngưỡng công đức, trí tuệ và được nương lòng từ của Sư Phụ, nương đức chư Tăng mà cũng được phát nguyện tu tập ba tháng theo an cư kiết hạ của chư Tăng. Giờ này chúng con xin tu tập tụng kinh theo (đọc tên bài kinh)

+ Tu đúng thời gian/tu tiếp: Chúng con thành tâm xin khải bạch trong ba tháng tu tập, chúng con cùng sách tấn nhau tu trì kinh giới, phóng sinh, cúng dường Tam Bảo, cúng dường trường hạ, bố thí, từ thiện, tập xả tâm tham, sân, ái để chân thật sám hối tội chướng và phát tâm Bồ Đề cầu Vô Thượng đạo.

(Tiếp)
Hôm nay là ngày… tháng… năm… chúng con hoan hỷ tu/tu bù/tu tùy duyên/tu đuổi, theo hướng dẫn của câu lạc bộ.
Chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh có duyên tại nơi đất thuộc địa chỉ…, (và chư linh Thần hộ trì) vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của chúng con.
Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho hương linh của chư Tăng chùa Ba Vàng (oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa,) chúng con xin thỉnh mời:

(Tu nhóm Phật tử tự bạch.)
a. Bạch thỉnh các mục tâm linh ngày đầu tiên sau khai đàn
Chư vị hương linh cha mẹ quá khứ (hiện đời đã quá vãng), các hương linh có oán kết hiện đang báo oán hoặc sẽ báo oán con trên thần trí, tâm tính, thân bệnh, công việc, hạnh phúc gia đình, tu tập, phận sự có liên quan trực tiếp đến con và hiện tại con mới nhận biết được sự báo oán khiến con bị khổ não qua các hiện tượng (kể các hiện tượng mà mình đang chịu khổ; nếu khổ vì người thân thì mình phải có duyên mất tiền, mất công; nếu khổ vì vợ chồng, con cái thì dù chưa mất tiền mất công chỉ cần lo lắng cũng được thỉnh)… thỉnh chư vị cũng được về đây tu cùng chúng con. [Tu đúng thời gian/tu tiếp, tu đúng chương trình và đủ điều kiện mời hương linh về đàn chẩn tế theo hướng dẫn của câu lạc bộ thì bạch: Và chúng con được biết rằng phát nguyện tu đầy đủ chương trình này theo hướng dẫn của câu lạc bộ, là sự sám hối chân thật, cầu giác ngộ giải thoát thâm nhập chánh kiến một cách chân thật, khiến phát sinh ra công đức, trí tuệ, nên chúng con xin phát nguyện tu đầy đủ theo hướng dẫn của câu lạc bộ, để hồi hướng công đức cho chư vị và đủ duyên thỉnh chư vị về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng vào ngày… tháng… năm… Và có thể trong đàn lễ chẩn tế sẽ có thí chủ cúng dường, thì chư vị theo duyên của thí chủ mà nhận thêm phước báu từ sự chú nguyện của chư Tăng và thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ. Nguyện mong chư vị được nương tựa Tam Bảo, nghe quý Thầy khai thị, nghe kinh thính Pháp, chư vị nào chưa giác ngộ thì được giác ngộ, phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát; chư vị nào đã giác ngộ, đang hộ trì chúng con thì được tăng thêm oai lực để hộ trì cho chúng sinh và chúng con cũng được tinh tấn Bồ Đề. Chúng con cũng xin cáo bạch với chư vị, nếu chùa thay đổi ngày cúng lễ chẩn tế thì chúng con xin bạch lại sau. (Nếu công đức về đàn chẩn tế thì bạch [2]: Chúng con cũng xin phát nguyện công đức về chùa Ba Vàng để hồi hướng cho tất cả chư vị với số tịnh tài/ngày, giờ là...)]

Và chúng con lại xin thỉnh mời chư vị hương linh  (tùy duyên mời)… được về đây cùng với chúng con tu tập.
+ Trường hợp phát tâm công đức hồi hướng tại khóa lễ [3]: Chúng con cũng xin phát nguyện công đức về chùa Ba Vàng để hồi hướng cho tất cả chư vị mà chúng con đã mời về khóa lễ này với số tịnh tài/ngày, giờ là...

b. Bạch thỉnh các mục tâm linh từ ngày tụng kinh tiếp sau
Các chúng trong cõi tâm linh như các hôm trước, mà chúng con đã bạch thỉnh (nếu mời thêm mục tâm linh khác thì bạch: và chúng con cũng xin thỉnh thêm các hương linh … cũng được về đây cùng chúng con tu tập (Tu đúng thời gian câu lạc bộ phát động tu thì đọc thêm: nhưng không thỉnh về đàn chẩn tế tại chùa:…)).
- Cúng dường thêm về đàn chẩn tế/ngày cuối đọc tổng số: Chúng con (xin phát nguyện công đức thêm/đã phát nguyện công đức) về chùa Ba Vàng để hồi hướng cho tất cả chư vị mà chúng con đã mời về đàn chẩn tế với số tịnh tài/ngày, giờ là...
- Nếu cúng dường hồi hướng thêm tại khóa lễ này thì bạch: Chúng con cũng xin phát nguyện công đức thêm về chùa Ba Vàng để hồi hướng cho tất cả chư vị mà chúng con đã mời về khóa lễ này với số tịnh tài/ngày, giờ là...

(Tiếp chung cho cả a và b)

+ Trường hợp sau khóa lễ này, sẽ chuyển địa điểm tu tụng kinh về tại địa chỉ khác hoặc xin tùy duyên tu ở các địa điểm khác thì bạch: Và sau buổi lễ này chúng con xin (chuyển về địa chỉ tại…; cũng tùy duyên ở các địa chỉ khác) để tiếp tục tu tập theo phát nguyện.

(Tiếp)

Giờ này, chúng con xin thỉnh tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã thỉnh mời, cùng với chúng con tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

4. Đảnh Lễ Phật 

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Đại từ đại bi thương chúng sinh
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chính Pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

[Nếu thờ Xá Lợi thì lễ thêm: Chí tâm đảnh lễ: Kim Thân Xá Lợi Chư Phật, Chư Thánh Hiền Tăng. (3 chuông. 1 lễ)]

5. Tán Pháp

(Ngồi. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

6. Tụng Kinh 

(Ngồi. Pháp khí: mõ, chuông, ấn vào tên bài)

Chương trình số 1: KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC
Link bài kinh tụng chương trình số 1 tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Chương trình số 2: LỤC HÒA
Link bài kinh tụng chương trình số 2 tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Chương trình số 3: 10 NIỆM ĐƯA ĐẾN GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
Link bài kinh tụng chương trình số 3 tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng 

7. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin tùy hỷ (và thực hành [4]) công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. 

Chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

8. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)
a. Văn bạch
(Chủ sám quỳ, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nhân duyên khóa lễ tu tập này, đệ tử chúng con xin thành kính dâng cúng dường vật thực:
Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh (chư linh Thần hộ trì).
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các chúng hương linh mà chúng con đã thỉnh mời.
Nguyện cho các hương linh được nương sự bố thí trong khóa lễ cúng này của chúng con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)
b. Tụng thần chú cúng thực 
(Ngồi, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các hương linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

9. Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con xin hồi hướng các công đức tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền cùng các công đức khác mà chúng con đã phát nguyện tạo lập để hồi hướng trong chương trình tu tập này, công đức tùy hỷ (tu tập) sáu pháp Hòa Kính của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, công đức tu tập lục hòa của câu lạc bộ trong chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng, về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho chúng con thực hành thuần thục được pháp “tự nhận lỗi tự sám hối”, và pháp “nhận lỗi” với tâm hoan hỷ để cho chúng con được tiến tu, khiến các công đức được thành tựu và trí tuệ được khai mở. Chúng con lại hồi hướng cho các chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã bạch thỉnh, nguyện cho tất cả chư vị được tăng phước, nương tựa Tam Bảo tu hành, sớm giác ngộ, xả bỏ oán kết và cùng kết duyên pháp lữ với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để thực hành công hạnh Bồ Đề, đời đời kiếp kiếp luôn được trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.

Và chúng con cũng hồi hướng cho hiện tại nguyện được (đọc mong cầu)…

+ Trường hợp xin nghỉ tu: Và chúng con xin cáo bạch với tất cả chư vị trong cõi tâm linh vì nhân duyên… nên chúng con xin được nghỉ tu (cho tới ngày…). Chúng con xin chư vị hoan hỷ cho chúng con.
+ Trường hợp hồi hướng cho dịch bệnh, thiên tai/các hướng dẫn hồi hướng của câu lạc bộ, đạo tràng: Chúng con lại xin hồi hướng…

(Tiếp)
Và chúng con lại xin bạch phát nguyện hồi hướng:
(Tu nhóm: Đại chúng cùng đọc. Pháp khí: mõ, chuông)

Ba tháng an cư
Chư Tăng vân tập
Lục hòa kính đủ
Tu giới định tuệ
Làm ruộng phúc lành
Cho khắp nhân thiên
Phật tử chúng con
Lòng tràn hoan hỷ
Vâng lời Phật dạy
Thân ở cõi tục
Lòng hằng mong ước
Chí nguyện xuất gia
Chúng con cùng nhau
Nguyện ba tháng hạ
Nương đức chư Tăng
Chuyên sâu thực hành
Tam học đầy đủ
Văn tư và tu
Tùy hỷ công đức
Phát nguyện tinh tấn
Tu giới, học Pháp
Chân thật tập thực hành
Sáu pháp Hòa Kính
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian
Lợi mình lợi người
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. (1 chuông)
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu pháp Lục Hòa giải thoát
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hòa
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư Thần
Các chúng hữu duyên
Trong pháp giới này
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các hương linh
Hữu duyên khóa lễ,
Pháp hội hôm nay,
Gia tiên tiền tổ
Hương linh có oán kết
Của cả gia đình
Nương nhờ công đức
Của pháp Lục Hòa
Mà được duyên lành
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Toàn dân tu pháp Lục Hòa
Yêu thương giúp đỡ nhau
Sống đời an lạc
Đất nước hưng thịnh. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, Thiện Thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc thái dân an
Thế giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo.
Chúng con lại xin
Tri ân Tam Bảo
Sư Phụ đại Tăng
Thiện hữu tri thức
Giúp con tu hành
Tùy hỷ tất cả
Chư Thiên, chư Thần
Tất cả các vị
Nhân cùng phi nhân
Trong đàn tràng này.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)

10. Hồi Hướng

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: chuông, mõ hoặc khánh)

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

11. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ)

12. Bạch Hạ Lễ

(Nếu hạ lễ thì thực hành. Quỳ hoặc đứng, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của chúng con đã xong, chúng con xin hạ vật thực đã dâng cúng để chúng con xin thọ thực. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

HẾT

LIÊN HỆ HỎI VỀ VIỆC TU TẬP
Để tiện giúp đỡ và hướng dẫn những người có niềm tin với Phật Pháp, muốn được sự giúp đỡ cũng như vào câu lạc bộ Cúc Vàng, để ứng dụng Phật Pháp tu tập chuyển hóa thân tâm, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, câu lạc bộ tiếp nhận mong cầu tự nguyện trên tại các địa chỉ sau:

I. Ban tiếp nhận thông tin Câu lạc bộ Cúc Vàng: 0984243810
II. Facebook:
Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa:
1. Trang cá nhân
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
2. Fanpage
facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan
3. Đăng lên nhóm facebook: Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
4. Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày
https://www.facebook.com/groups/422743472129808
III. Email: [email protected]

-
aa
+
362,997 lượt xem
16/06/2023

Bình luận (44)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn thị phương hoa

  18/04/2024
  Con xin thành kính tri ân TAM BẢO - trên SƯ PHỤ cùng CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI - CÔ CHỦ NHIỆM -PHÁP LỤC HOÀ đã cho con được tu tập công đức cao qúy này ạ!
 2. S
  S

  Sầm Mạnh Quỳnh

  28/02/2024
  Chúng con thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân các vị Sư Tổ, tri ân Sư Phụ, tri ân Đại Tăng Ni Chùa Ba Vàng, tri ân Cô Chủ Nhiệm và các bậc thiện hữu tri thức đã giúp đỡ cho chúng con có duyên tu học Phật Pháp ạ
 3. V
  V

  Vũ Thị Gíap

  21/10/2023
  Con Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con thành kính tri ân Tam Bảo, Sư Phụ và Đại Tăng Ni, Cô CN. Chúng con rất may mắn và hoan hỷ vô cùng được duyên nương lòng từ Sư Phụ và oai đức Chư Tăng mà được phát nguyện tu theo ba tháng ACKH cao quý và thật ý nghĩa và lợi ích ạ
 4. N
  N

  Nguyen thị huyên

  20/10/2023
  Con xin tri ân đến mười phương chư Phật cùng các bậc thiện hữu đã hộ trì cho con ạ.
 5. Đ
  Đ

  Đinh thị huê

  20/10/2023
  Con sẽ vâng lời thực hành tụng kinh ba tháng an cư cùng chư Tăng ạ