Nghi thức tụng kinh - tu quán niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn

Xem nghi thức tu quán niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn tại link:
https://phamthiyen.com/chuong-trinh-tu-tap-quan-niem-ngay-duc-phat-nhap-niet-ban-c3741.html

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

B. Nghi Thức

1. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

(Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng tùy duyên bạch trước văn bạch này)
Link:
https://phamthiyen.com/van-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html

2. Nguyện Hương

(Quỳ. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)
+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…:

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm:

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp, chung)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

3. Văn Khấn

(Quỳ, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở (trọ, nhờ) tại địa chỉ... là thành phần (nhân dân/Phật tử chưa/đã phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa; đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng).

(Đệ tử con được phân làm chủ sám, đại diện cho các tín chủ Phật tử, tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)…)

Nhân dịp Rằm tháng Hai, là ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, chúng con xin tu tập theo nghi thức “Tu quán niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn”, để học tu lời giáo huấn sau cùng của Đức Phật, cũng như các công đức liên quan tới sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn cùng những giá trị chân thật mà Đức Thế Tôn đã để lại cho thế gian.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… chúng con hoan hỷ tu/tu bù/tu tùy duyên/tu đuổi, theo hướng dẫn của câu lạc bộ.
Chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh (và chư linh Thần hộ trì) về đây ủng hộ cho pháp hội tu tập của chúng con.
Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho hương linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, (oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa) chúng con xin nhất tâm thỉnh mời:

(Tu nhóm Phật tử tự bạch.)

- Ngày tu thứ nhất thì đọc:
hương linh có oán kết mà tiền kiếp trước chúng con có thể vì oai danh mà uy hiếp người, vì tham ác muốn chiếm dụng tiền tài, danh vọng của người mà làm các việc bất nhân nghĩa như giả chết, đe dọa, giết chúng sinh, đào mồ cuốc mả chúng sinh hoặc chúng con do tà kiến giả thần giả thánh, để sai khiến, chế định những hình thức, nghi lễ kỳ quái liên quan đến sự chết, khiến chúng sinh bị khổ ải, mê lầm, sợ hãi, hao tiền tốn bạc, thỉnh chư vị cũng được về đây tu cùng chúng con. (Tu đúng thời gian/tu bù, tu đúng chương trình và đủ điều kiện mời hương linh về đàn chẩn tế theo hướng dẫn của câu lạc bộ thì bạch: Và chúng con cũng xin tu đầy đủ chương trình này để đủ điều kiện được thỉnh hương linh về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng theo hướng dẫn của câu lạc bộ, nên chúng con xin thỉnh tất cả chư vị đến ngày… tháng…năm... về tại chùa Ba Vàng, nương tựa Tam Bảo, tham dự đàn chẩn tế, để sám hối tội lỗi, tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng phước lành, quy y Tam Bảo, thọ tài ẩm thực.)

Và theo hướng dẫn của chương trình tu, chúng con lại xin thỉnh mời chư vị hương linh sau đây về cùng với chúng con tu tập, nhưng không mời về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng (tùy duyên mời)…

- Ngày tu tiếp theo thì đọc:
Các chúng trong cõi tâm linh như hôm trước, mà chúng con đã bạch thỉnh.

Nếu mời thêm mục tâm linh khác thì bạch: Và chúng con cũng xin thỉnh thêm các hương linh … cũng được về đây cùng chúng con tu tập. (Tu đúng thời gian câu lạc bộ phát động tu thì đọc thêm: nhưng không thỉnh về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng…).

[* Nếu phát tâm công đức thì đọc (hồi hướng cho mục nào, thì đọc mục đó):

- Phát tâm tại khóa lễ: Chúng con xin phát tâm công đức (thêm) về Tam Bảo, để hồi hướng phước cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà đã được thỉnh mời về khóa lễ này là…
- Phát tâm về đàn chẩn tế tại chùa: Chúng con xin phát tâm công đức (thêm/tổng số)... về Tam Bảo, để hồi hướng phước cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà đã được thỉnh mời về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng là…]

Giờ này, chúng con xin thỉnh tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã thỉnh mời, cùng với chúng con tu tập (nếu cúng thực thì đọc: và thọ lễ vật thực hiến cúng của chúng con).

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

4. Lễ Tán Phật

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Đấng Đại Giác Ngộ
Bốn chín năm trường
Ngày đêm không dừng nghỉ
Ban bố Pháp nhiệm màu
Cứu khổ chúng sinh
Tám mươi tuổi mãn
Đêm Rằm tháng Hai
Sa-la song thọ
Thị hiện Niết Bàn
Toàn thân xá lợi
Để lại thế gian
Làm ruộng phước lành
Khắp chốn nhân thiên.
Chúng con chí thành
Kính lễ đức Đại Từ Bi
Phát nguyện tu hành
Không dám quên lời di giáo
“Sau khi Như Lai diệt độ,
Ba-la-đề mộc xoa giới
Như Lai đã tuyên thuyết
Sẽ là Thầy các ông,
Chánh Pháp Tứ diệu đế
Là chân lý tối thượng
Thánh đạo tám ngành
Cùng Tứ niệm xứ
Dẫn các ông đi
Đến thành Niết Bàn
Giới và Chính Pháp
Cũng như Như Lai
Còn ở nơi đời
Vậy nên các ông
Phải lấy giới làm Thầy
Chánh Pháp làm đèn
Nương tựa nơi chính mình
Tự thân quyết tinh cần
Sẽ chứng đắc giải thoát”. (1 chuông)

Nhất thiết cung kính – nhất tâm kính lễ:

Chí tâm đảnh lễ: Bốn chín năm thuyết Pháp độ sinh, bi tâm vô lượng, thương khắp muôn loài, chuyển mê khai ngộ, nhân thiên vô số, đắc đạo Niết Bàn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Lời vàng di giáo “Như Lai diệt độ, các chúng Sa-môn cùng hàng Phật tử, lấy giới làm Thầy, cũng như Như Lai hiện thân nơi đời”.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Lời vàng di giáo “Như Lai diệt độ, các Thầy Sa-môn cùng hàng Phật tử, nương nơi chân lý, chánh Pháp Tứ Đế, là ngọn đèn sáng, soi đường giác ngộ, thực hành Tứ niệm xứ”.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Lời vàng di giáo “Như Lai diệt độ, các Thầy Sa-môn cùng hàng Phật tử, nương Bát Chính đạo, con đường tám ngành, dẫn dắt chúng sinh, đến bờ giải thoát”.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Lời vàng di giáo “Như Lai diệt độ, các Thầy Sa-môn cùng hàng Phật tử, lấy giới làm Thầy, chánh Pháp làm đèn, thắp đuốc tinh tấn, tự mình vượt thoát, biển khổ sông mê, đến bờ Niết Bàn”.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tám mươi tuổi mãn, đêm Rằm tháng Hai, Sa-la song thọ, thị hiện Niết Bàn, lời vàng di giáo, con đường thoát khổ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tám mươi tuổi mãn, đêm Rằm tháng Hai, Sa-la song thọ, thị hiện Niết Bàn, ngọc cốt Xá-lợi, làm đại phước điền, lưu bố nhân thiên.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)

[Nếu thờ Xá Lợi thì lễ thêm: Chí tâm đảnh lễ: Kim Thân Xá Lợi Chư Phật, Chư Thánh Hiền Tăng (3 chuông. 1 lễ)]

5. Tán Pháp

(Ngồi. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

6. Sám Tưởng Niệm Phật Thích Ca Niết Bàn

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)

Đức Thế Tôn từ bi vô hạn
Thương chúng sanh khổ nạn mê lầm
Thôn dân thành thị xa gần
Nơi nơi thấm đẫm hồng ân Ðại Từ.
Gióng trống Pháp người mơ chợt tỉnh
Uy pháp vương chấn nhiếp ma quân
Chư Thiên nhân loại ca mừng
Từ nay giáo Pháp khắp cùng thế gian.
Mắt lắm bụi rửa lâu cũng sáng
Người nghiệp dày cũng đặng giảm khinh
Chúng sanh dù lắm mê tình
Nhờ nghe Chánh Pháp cũng thành thiện nhân.
Bốn chín năm hoằng truyền giáo Pháp
Hàng đệ tử trải khắp nhân thiên
Tứ chúng nhiều bậc Thánh Hiền
Ba thừa kinh giáo khắp miền rộng lưu. (1 chuông)
Ðã đến thời Thế Tôn xả thọ
Ðại sự này công bố chúng Tăng
Ngày Rằm trăng sáng tháng Hai
Như Lai diệt độ tại thành Ma La.
Bữa cơm cuối Thuần Đà dâng cúng
Phật lại cùng Tăng chúng ra đi
Câu Thi Na phồn hoa xuân sắc
Rừng Sa La nở ngát thanh hương
Có người hiến cúng y vàng
A Nan hầu mặc mà lòng ngạc nhiên.
Màu da Phật khiến y chợt tối
Ánh linh quang sáng chói lạ thường
Thế Tôn bi mẫn nói rằng
Màu da đổi sắc hai lần mà thôi.
Một vào lúc Như Lai đại ngộ
Hai là khi diệt độ mãn phần
Ðêm nay thời khắc đã gần
Như Lai đại bát Niết Bàn vô sanh. (1 chuông)
Ngài A Nan khóc than bi lụy
Bậc Thượng Nhân vô tỷ còn đâu
Vầng dương vụt tắt trên đầu
Trời cao sụp đổ địa cầu chuyển rung.
Khẽ an ủi vô cùng bi mẫn
Ðức Thế Tôn từ bi chỉ dạy
Tử sinh định luật vô thường
Khởi sinh duyên hợp có đường duyên tan
Pháp và luật khuôn vàng chân lý
Chính là thầy y chỉ từ nay
Nghĩa văn giảng dạy đủ đầy
Tứ phần giải thoát đoạn dây não phiền.
Trong Tăng chúng ai cần thỉnh giáo
Những tồn nghi lý đạo trong lòng
Nêu ra để được Thế Tôn chỉ bày.
Ðã đến lúc Như Lai diệt độ
Mong các thầy sáng tỏ tuệ tu
Ba lần cất giọng bi từ
Chúng Tăng im lặng tựa như tịnh thiền.
Giây phút cuối Ngài khuyên đệ tử
Phải hiểu thông việc lớn tử sinh
Ngày đêm tu niệm tinh cần
Thế gian vạn pháp vô thường xưa nay.
Song long thọ tàng lay hương quyện
Chân hướng Nam đầu gối Bắc phương
Uy nghi của đấng Pháp Vương
Tầng thiền xuất nhập Thế Tôn Niết Bàn. (1 chuông)
Theo thể thức chuyển luân đại đế
Lễ trà tỳ thánh thể Phật Ðà
Hư không từng đợt thiên hoa
Sáu cách chấn động thiên nhân lệ nhòa.
Lửa tam muội phát nơi đại định
Xá lợi châu xuất hiện bảo lưu
Tháp tôn nghiêm ngưỡng vọng cầu
Pháp thân bất diệt ngàn sau rạng ngời.
Ðại Trượng Phu một đời giáo hạnh
Ðức Thế Tôn hiển thánh ai bì
Vầng trăng viên mãn trí bi
Xuất phàm một thuở sử ghi lời vàng. (1 chuông)
Chúng đệ tử bốn hàng hữu học
Ðốt tâm hương tụng đọc sử Ngài
Lời xưa vọng đến hôm nay
Nguyện noi theo bậc Đại Hùng Vô Sanh
Chúng con một dạ chí thành
Cúi đầu đảnh lễ cha lành Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! (3 lần. 3 chuông)

7. Tụng Kinh

(Ngồi. Pháp khí: mõ, chuông. Ấn vào tên bài)

Chương trình 1

Ngày 1

Bài kinh: Bài kinh về Thuần Đà

Ngày 4

Bài kinh: Đức Phật Tế Độ Ngoại Đạo Trước Giờ Niết Bàn

Chương trình 2

Ngày 1

Bài kinh: Công Đức Cúng Dường Xá Lợi

Ngày 4

Bài kinh: Nương Tựa Chính Pháp - Kinh Di Giáo

Chương trình 3

Ngày 1

Bài kinh: Kinh Di Giáo - Giữ Giới

Ngày 4
Bài kinh: Kinh Di Giáo - Năm Giác Quan 

8. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ, chắp tay. Chủ sám đọc)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin tùy hỷ (và thực hành) công hạnh Bồ Đề:
(Đại chúng cùng bạch)

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN.

Chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

9. Bạch Phát Nguyện

(Mục dành cho Phật tử đang bạch phát nguyện 49, 108 ngày)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đệ tử con đang bạch phát nguyện (49, 108) ngày, giờ này con xin được bạch.

a. Văn Bạch Dành Cho 107 Ngày Tiếp Theo Của Phát Nguyện 108 Ngày

Link: https://phamthiyen.com/phat-nguyen-108-ngay-c761.html#ii-van-bach-danh-cho-107-ngay-tiep-theo-cua-phat-nguyen-108-ngay

b. Văn Bạch Dành Cho 48 Ngày Tiếp Theo Của Phát Nguyện 49 Ngày

Link: https://phamthiyen.com/phat-nguyen-49-ngay-c4292.html#ii-van-bach-danh-cho-48-ngay-tiep-theo-cua-phat-nguyen-49-ngay

10. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)
(Quỳ, chủ sám bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nhân duyên khóa lễ tu tập này, đệ tử chúng con xin thành kính dâng cúng dường vật thực:
Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh (chư linh Thần hộ trì).
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các chúng hương linh mà chúng con đã thỉnh mời.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

(Tụng. Mõ, chuông)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các hương linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

11. Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin hồi hướng công đức tùy hỷ (và tu tập) sáu pháp Hòa Kính, các công đức tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền cùng các công đức khác mà chúng con đã phát nguyện tạo lập để hồi hướng trong chương trình tu tập này về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã bạch thỉnh, nguyện cho tất cả chư vị được tăng phước, nương tựa Tam Bảo tu hành, sớm giác ngộ giải thoát và cùng kết duyên pháp lữ với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để thực hành công hạnh Bồ Đề, đời đời kiếp kiếp luôn được trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.
Và chúng con cũng hồi hướng cho hiện tại nguyện được (đọc mong cầu)…

(- Nếu hồi hướng cho dịch bệnh, thiên tai/các hướng dẫn hồi hướng của câu lạc bộ, đạo tràng: Chúng con lại xin hồi hướng…)

Và chúng con lại xin bạch phát nguyện hồi hướng:
(Tu nhóm: Đại chúng cùng đọc. Pháp khí: mõ, chuông)

Quán niệm về ngày
Đức Phật nhập Niết Bàn
Đệ tử chúng con
Chí thành phát nguyện
Tùy hỷ vâng lời
Thực hành di giáo
Của Đức Thế Tôn
Nghiêm trì giới luật
Chân thật tập thực hành
Sáu pháp Hòa Kính
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian
Lợi mình lợi người
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. (1 chuông)
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu pháp Lục Hòa giải thoát
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hòa
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư Thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các hương linh
Hữu duyên khóa lễ,
Pháp hội hôm nay,
Gia tiên tiền tổ
Hương linh có oán kết
Của cả gia đình
Nương nhờ công đức
Của pháp Lục Hòa
Mà được duyên lành
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Toàn dân tu pháp Lục Hòa
Yêu thương giúp đỡ nhau
Sống đời an lạc
Đất nước hưng thịnh. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc thái dân an
Thế giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo.
Chúng con lại xin
Tri ân Tam Bảo
Sư Phụ đại Tăng
Thiện hữu tri thức
Giúp con tu hành
Tùy hỷ tất cả
Chư Thiên, chư Thần
Tất cả các vị
Nhân cùng phi nhân
Trong đàn tràng này.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)

- Nếu xin nghỉ tu: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin cáo bạch với tất cả chư vị trong cõi tâm linh vì nhân duyên… nên chúng con xin được nghỉ tu (cho tới ngày…). Chúng con xin chư vị hoan hỷ cho chúng con. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

12. Hồi Hướng

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: chuông, mõ hoặc khánh)

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

13. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ.)

14. Bạch Hạ Lễ

(Nếu hạ lễ thì thực hành)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của chúng con đã xong, chúng con xin hạ lễ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

HẾT

-
aa
+
64,950 lượt xem
25/02/2022

Bình luận (4)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. T
  T

  Trần Thị Xoan

  04/03/2023

  Con xin thành kính tri ân công đức của Sư Phụ cùng đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm 

 2. N
  N

  Nguyễn Thị Mai

  28/02/2023

  Con thành kính tri ân ân đức Tam Bảo, trên Sư Phụ và Chư Tăng Ni chùa Ba Vàng cùng Cô chủ nhiệm CLB đã tạo duyên lành cho chúng con tăng trưởng ạ

 3. N
  N

  Nguyễn thị Thành

  27/02/2023

  Con muốn đăng ký ạ

 4. T
  T

  Trần Thị Xoan

  07/08/2022
  Con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô Chủ nhiệm ạ