Nghi thức tu tập trước khi sám hối chư Tăng

A. Lời Dẫn Đầu

Khi Đức Phật thành tựu giác ngộ thì chưa có Tam Bảo. Có Đức Phật, Đức Phật truyền Pháp, chư Tăng xuất hiện mới có Tam Bảo. Chư Tăng đại diện được cho Tam Bảo. Đối diện trước chư Tăng sám hối là đối trước hiện tiền Tam Bảo sám hối. Đối diện trước chư Tăng sám hối là đã có lòng tin, tín với chư Phật, với giáo Pháp và với chư Tăng. Tín tâm với Tam Bảo sẽ sinh ra nhân duyên tốt lành cho việc thông hiểu chính kiến giải thoát, tinh tấn trau dồi giới đức dài lâu, thành tựu giải thoát. Đối trước tôn hình, tôn tượng chư Phật, chư Bồ tát có thể chưa có tín tâm với Tam Bảo, với chư Tăng; có thể chưa có nhân duyên gặp được chư vị chân tu giới đức, nên sẽ bị hạn chế về việc học chính kiến, thực hành Phật Pháp và có thể phát sinh nhân duyên ngã mạn về mình, coi thường chúng Tăng (các bậc Thánh trong tương lai).

Chính vì vậy, trong giới luật của chư Tăng, Đức Phật có chỉ dạy có những tội lỗi phải đối trước 20 vị Tăng giới đức sám hối mới tiêu trừ được tội. Nên duyên được đối trước chư Tăng sám hối là nhân duyên thù thắng tốt lành cho những người chân thật sám hối.

Đối trước chư Tăng chân thật sám hối, tiêu trừ được tội lỗi, giảm trừ được khổ quả và là nhân duyên thù thắng để thành Phật trong mai sau.

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Nghi thức tu tập trước khi sám hối chư Tăng

B. Hướng Dẫn

I. Thành Phần - Điều Kiện Tu Tập Được Tham Gia

1. Thành Phần

Phật tử câu lạc bộ đã bạch xong bài 49 ngày.

2. Điều Kiện Tu Tập Đủ Để Tham Gia

a. Đang tu bài 8
- Trường hợp tu bài 8 có tụng kinh phụ: Thay phần kinh phụ bằng nghi thức này.
- Trường hợp tu bài 8, không tụng kinh phụ: Tu bài 8 và tu thêm phần “Nghi thức tu tập trước khi tham gia sám hối chư Tăng”.

b. Không tu bài 8
Thực hành nghi thức này.

c. Thời gian tu tập
- Trước khi sám hối tu 7 ngày từ mùng 7 đến 14, cách ngày mùng 8 do Phật tử tu Bát quan trai.
- Sau khi sám hối tu 10 ngày

Lưu ý: không có trường hợp ngoại lệ.

II. Các Nghiệp

- Hiện đời tạo nghiệp.
- Nghiệp đã/đang tu mà chưa/chậm chuyển hóa.

III. Cách Thức - Thời Gian Tham Gia

1. Cách Thức
- Đăng ký lên đạo tràng.
- Đạo tràng đăng ký lên Câu lạc bộ đúng thời hạn để bạch chư Tăng danh sách.

2. Thời Gian 
- 4h00: Sám hối chư Tăng
- 20h00: Chẩn tế

C. Nghi Thức

I. Nghi Thức Tu Tập Trước Khi Tham Gia Lễ Sám Hối Chư Tăng 

1. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

Link: https://phamthiyen.com/van-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html

2. Nguyện Hương

(Quỳ. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)

+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…:

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm:

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp. Chung cho các trường hợp)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

3. Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con.

Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng là thành phần Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa.
Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con.

Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… ở tại địa chỉ:… (Nếu ở trọ thì đọc thêm: và hiện tại đang ở trọ tại…)

- Các trường hợp sám hối:

+ Trường hợp được quán nghiệp: Con do nhân duyên, mà biết rằng kiếp trước con đã làm (kể tội nghiệp)… khiến nay con bị quả báo (kể)

+ Trường hợp đang bị quả báo khổ: Hiện tại con đang bị quả báo khổ (kể)… Con nhờ học Phật Pháp mà giác ngộ nhân quả, nên con nghĩ rằng quá khứ con đã tạo các tội nghiệp... khiến chúng sinh cũng bị khổ như con hoặc hơn con bây giờ, con thấy rất khổ và rất tội lỗi.

+ Trường hợp tạo tội trong kiếp này, nhưng chưa bị quả báo: Hiện tại kiếp này con đã gây tội (kể tội và sự việc cụ thể: bất hiếu, bất kính, vô ơn, lừa gạt, trộm cắp, sát sinh, tà dâm, cùng các ác nghiệp gây tạo nơi Tam Bảo)… con biết các việc này, nếu không sám hối, sẽ chịu quả báo khổ đau hoặc ngay hiện tại kiếp này hoặc các kiếp về sau.

(Tiếp)
Nay con xin phát nguyện tinh tấn tu tập, thực hành sáu pháp hòa kính tại đạo tràng, tại câu lạc bộ Cúc Vàng, học Pháp, giữ giới, cúng dường, làm các việc thiện, tập xả tâm tham, sân, ái, dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng, để chân thật sám hối các nghiệp ác này và phát tâm Bồ Đề cầu Vô thượng đạo.

Vào ngày… tháng… năm…, con xin đối trước chư Tăng qua lễ sám hối, nương oai đức Tam Bảo, tâm từ của chư Tăng chứng minh cho con chân thật sám hối.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… con hoan hỷ tu theo hướng dẫn của câu lạc bộ, con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa, con xin thỉnh mời

a. Bạch thỉnh các mục tâm linh ngày tu thứ nhất

chư vị vong linh oan gia trái chủ trên nghiệp (kể tên nghiệp sám hối chư Tăng)… được về đây cùng con tu tập.

Mời vong linh về đàn chẩn tế: Và con đã phát nguyện tu đầy đủ số ngày theo hướng dẫn của câu lạc bộ, để thỉnh chư vị về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng vào ngày… tháng… năm… Và có thể trong đàn lễ chẩn tế sẽ có thí chủ cúng dường, thì theo duyên của thí chủ mà nhận thêm phước báu từ sự chú nguyện của chư Tăng, thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ và nương tựa Tam Bảo, nương tựa quý Thầy, nghe kinh thính Pháp khai thị được giác ngộ, được phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát. Con cũng xin cáo bạch với chư vị, nếu chùa thay đổi ngày cúng lễ chẩn tế thì con xin bạch lại sau.

Nếu cúng dường hồi hướng về đàn chẩn tế thì bạch: Con cũng xin phát nguyện (cúng dường, công quả)... số tịnh tài/ngày, giờ là… để hồi hướng cho tất cả chư vị.

(Tiếp)

Và theo hướng dẫn từ câu lạc bộ, con xin chỉ thỉnh mời chư vị sau đây về tại đàn tràng tu tập, nhưng không thỉnh chư vị về đàn chẩn tế của chùa (tùy duyên mời)…

Nếu cúng dường hồi hướng tại khóa lễ này thì bạch: Con cũng xin phát nguyện (cúng dường, công quả) số tịnh tài/ngày, giờ là… để hồi hướng cho tất cả chư vị mà con đã mời về khóa lễ này.

b. Bạch thỉnh các mục tâm linh từ ngày tu thứ 2 trở đi

Các chúng trong cõi tâm linh như (các) hôm trước, mà con đã bạch thỉnh (nếu mời thêm mục tâm linh khác thì bạch thêm: và con cũng xin thỉnh thêm các vong linh sau về đây tu nhưng không thỉnh về đàn chẩn tế tại chùa:…)

- Cúng dường hồi hướng (thêm/ngày cuối đọc tổng số) về đàn chẩn tế: Con cũng (xin/đã) phát nguyện (cúng dường, công quả)... (thêm/tổng) số tịnh tài/ngày, giờ là… để hồi hướng cho tất cả chư vị mà con đã mời về đàn chẩn tế.

- Nếu cúng dường hồi hướng thêm tại khóa lễ này thì bạch: Con cũng xin phát nguyện (cúng dường, công quả)... thêm số tịnh tài/ngày, giờ là… để hồi hướng cho tất cả chư vị mà con đã mời về khóa lễ này.

(Tiếp chung cho cả a và b)

Giờ này, con xin thỉnh tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà con đã thỉnh mời, cùng với con tu tập.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

4. Lễ Tán Phật

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

5. Tán Pháp

(Ngồi. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

6. Tụng Sám Hối Ba Nghiệp

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)

Chúng con đồng đến trước Phật đài
Tâm thành đảnh lễ mười phương Phật
Tất cả Bồ Tát trong ba đời
Thanh Văn, Bích Chi, chúng Hiền Thánh
Đồng đến chứng minh con phát lồ. (1 chuông)
Bao nhiêu tội lỗi trong nhiều kiếp
Ba nghiệp gây nên chẳng nghĩ lường
Nổi chìm lăn lộn trong ba cõi
Tội ác chiêu hoài không biết dừng. (1 chuông)
Hôm nay tỉnh giác con sám hối
Hổ thẹn ăn năn mọi lỗi lầm
Cầu xin chư Phật đồng chứng giám
Bồ Tát, Thanh Văn thảy hộ trì. (1 chuông)
Khiến con tội cũ như sương tuyết
Hiện tại đời con đang sống đây
Tuy có duyên lành gặp Phật Pháp
Mà đã gây nên lắm nghiệp khiên. (1 chuông)
Lòng còn chứa chấp tham kiêu mạn
Sân si tật đố hạnh tà mê
Miệng nói điêu ngoa thêm dối trá
Gạt lường ác khẩu lời vu oan
Sát sinh hại vật thân gây tạo
Thương tổn sinh linh để lợi mình
Tam Bảo chứng minh con sám hối. (1 chuông)
Dứt tâm tương tục kể từ đây
Không hề tái phạm dù lỗi nhỏ
Nguyện gìn ba nghiệp như giá băng
Nguyện đạt chân tông giáo viên đốn
Kiến tính viên minh tâm nhất như. (1 chuông)
Vọng tình ngoại cảnh dường mây khói
Nghiệp thức vốn không trí sáng ngời
Liễu sinh thoát tử không ngăn ngại
Tam giới ra vào độ chúng sinh. (1 chuông)
Thuyền từ chống mãi không dừng nghỉ
Đưa hết sinh linh lên giác ngạn
Công đức tu hành xin hồi hướng
Tất cả chúng sinh đều Niết bàn
Vào nhà chư Phật ngồi tòa báu
Mặc áo Như Lai chứng pháp thân
Đồng phát Bồ Đề tâm bất thoái
Đồng ngộ vô sinh pháp giới chân
Đồng lên Phật quả vào Diệu giác
Đồng nhập chân như thể sáng tròn. (1 chuông)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (3 chuông. 1 lễ)

7. Ngồi Thiền

(Ngồi, chắp tay)

a. Tọa thiền
(Thời gian tọa thiền: tùy duyên)
Tùy duyên có thể quán 1, 2, 3… nhiều đề mục trong 1 buổi thiền quán.

Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục:

+ Trường hợp được quán nghiệp và trường hợp đang bị quả báo khổ:
Ngày 1: Quán sự khổ của mình trong hiện tại.
Ngày 2: Đối tượng đem đến sự khổ cho mình.
Ngày 3: Khi chưa tu mình muốn làm gì các đối tượng gây khổ cho mình.
Ngày 4: Quán nhân quả: kiếp trước mình cũng làm chúng sinh khổ như/hơn mình bây giờ.
Ngày 5: Chúng sinh đó đã căm hận mình và duyên đã đủ đang trả thù mình theo sự căm hận đó.
Ngày 6: Tư duy nhân quả, rõ biết nhân đã gieo quả phải trả không tránh được, để phát nguyện tu tập dứt trừ tâm bất thiện: tham lam, sân hận
Ngày 7: Thành tâm sám hối với các vong linh, nguyện sẽ gắng tâm tu tập, thực hành lời Phật dạy để hồi hướng cho vong linh (nếu cúng dường Tam Bảo hồi hướng phúc cho vong linh, thì quán sát tâm xả thí hay keo rít).

+ Trường hợp tạo tội trong kiếp này, nhưng chưa bị quả báo:
Ngày 1: Nhớ lại các tội lỗi của mình.
Ngày 2: Tâm lúc gây tội chủ ý hay vô tình không biết.
Ngày 3: Sự khổ của đối tượng mình đã gây tội lỗi.
Ngày 4: Tâm thù hằn của đối tượng đó ra sao.
Ngày 5: Sau này có cơ hội, chúng sẽ trả thù mình thế nào.
Ngày 6: Quả báo của mình hiện kiếp này hoặc kiếp sau sẽ thế nào.
Ngày 7: Thành tâm sám hối nguyện sẽ gắng tâm tu tập, thực hành lời Phật dạy để hồi hướng cho đối tượng mà mình đã gây tội lỗi (nếu cúng dường Tam Bảo hồi hướng phúc cho đối tượng đó, thì quán sát tâm xả thí hay keo rít).

(Tiếp)
Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

b. Xả thiền
(Ba tiếng chuông, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

8. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin tùy hỷ và thực hành công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

9. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)
a. Văn bạch
(Quỳ, chắp tay)
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Nhân duyên khóa lễ tu tập này, đệ tử con xin thành kính dâng cúng dường vật thực:
Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì.
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các chúng vong linh mà con đã thỉnh mời.
Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong khóa lễ cúng này của con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

10. Phục Nguyện 

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con thành tâm tu tập đem công đức này, công đức tùy hỷ theo sáu pháp Hòa Kính của Đức Phật, công đức tu tập lục hòa của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, (tùy duyên đọc thêm: cùng công đức tạo lập được trong ngày hôm nay[1]), hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề và hiện tiền hồi hướng cho (đọc mong cầu)...

+ Trường hợp hồi hướng cho dịch bệnh, thiên tai, các hướng dẫn hồi hướng của câu lạc bộ, thì bạch thêm: Con lại xin hồi hướng…
(Tiếp)
Và con lại xin bạch phát nguyện hồi hướng:

Đệ tử chúng con
Vâng lời Phật dạy
Tùy hỷ công đức
Phát nguyện tinh tấn
Tu giới, học Pháp
Chân thật tập thực hành
Sáu pháp hòa kính
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật pháp
Rộng khắp thế gian
Lợi mình lợi người
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. (1 chuông)
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu Pháp lục hòa giải thoát
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hòa
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư Thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Hữu duyên khóa lễ,
Pháp hội hôm nay,
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Nương nhờ công đức
Của Pháp lục hòa
Mà được duyên lành
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Toàn dân tu pháp lục hòa
Yêu thương giúp đỡ nhau
Sống đời an lạc
Đất nước hưng thịnh. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc thái dân an
Thế giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)
Chúng con lại xin
Tri ân Tam Bảo
Sư Phụ đại Tăng
Thiện hữu tri thức
Giúp con tu hành
Tùy hỷ tất cả
Chư Thiên, chư Thần
Tất cả các vị
Nhân cùng phi nhân
Trong đàn tràng này.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! 
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)

11. Hồi Hướng

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

12. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ.)

 

13. Bạch Hạ Lễ

(Nếu hạ lễ thì thực hành. Quỳ hoặc đứng, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của con đã xong, con xin hạ vật thực đã dâng cúng để con xin thọ thực. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

HẾT

Chú thích:
[1] Công đức tạo lập được trong ngày hôm nay: Công đức làm phận sự, cúng dường, công quả, tu tập, chia sẻ, tán thán Pháp,... tất cả các việc làm thiện trong ngày tạo ra công đức.
Nếu tất cả các công đức tạo lập được trong ngày hồi hướng cho các mục tâm linh trong chương trình này thì tại phần phục nguyện đọc: cùng công đức tạo lập được trong ngày hôm nay. Còn hồi hướng cho các mục tâm linh khác thì không đọc.

II. Nghi Thức Tham Gia Lễ Sám Hối Chư Tăng

1. Văn Bạch Tham Gia Lễ Sám Hối Chư Tăng 

Xem tại bài: Văn bạch tham gia các chương trình trực tiếp/trực tuyến của chùa/Câu lạc bộ (ấn vào link):
https://phamthiyen.com/van-bach-tham-gia-cac-chuong-trinh-truc-tuyen-cua-chuacau-lac-bo-c4246.html

(Quý Phật tử tu theo chương trình phát trực tuyến của Câu lạc bộ)

2. Văn Bạch Thỉnh Vong Linh Về Đàn Chẩn Tế Khi Có Hiện Tượng Bất Thường (Trên Thân, Hiện Tượng Khác)

Link: https://phamthiyen.com/van-bach-lien-quan-den-dan-chan-te-c4460.html

III. Nghi Thức Tham Gia Đàn Chẩn Tế

1. Văn Khấn Tham Gia Đàn Chẩn Tế
Xem tại bài: Văn bạch tham gia các chương trình trực tiếp/trực tuyến của chùa/Câu lạc bộ 
(ấn vào link):
https://phamthiyen.com/van-bach-tham-gia-cac-chuong-trinh-truc-tuyen-cua-chuacau-lac-bo-c4246.html  

(Quý Phật tử tu theo chương trình phát trực tuyến của Câu lạc bộ)

2. Văn Bạch Thỉnh Vong Linh Về Đàn Chẩn Tế Khi Có Hiện Tượng Bất Thường (Trên Thân, Hiện Tượng Khác)

Link: https://phamthiyen.com/van-bach-lien-quan-den-dan-chan-te-c4460.html

Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ngày 27 tháng 3 năm 2023

HẾT

176,742 lượt xem
10/12/2021

Bình luận (4)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Đồng Thị Diên

  03/05/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính đảnh lễ tri ân công đức Tam Bảo. Con xin thành kính đảnh lễ tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng, xin tri ân công đức của Cô chủ nhiệm CLB Cúc Vàng đã sách tấn cho con tu tập Phật pháp, để giác ngộ được giải thoát khổ ạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

 2. M
  M

  Mai Thị Thuý

  03/05/2023

  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng, tri ân công đức sách tấn chỉ dạy của Cô chủ nhiệm ạ.

 3. t
  t

  trần tám châu âu

  28/03/2023

  CHÚNG CON TRI ÂN TAM BẢO VÀ CÔ CHỦ NHIỆM Ạ

 4. T
  T

  Trịnh Thị luyện

  27/03/2023

  Chúng con xin thành kính tri ân vô lượng công đức trên Tam Bảo, trên Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng và Cô chủ nhiệm CLB Cúc Vàng tập tu lục hòa ạ.