Muốn cầu sinh được "thiên tử" làm thế nào?

Phật tử chúng ta thực hành công hạnh Bồ Đề, luôn luôn cầu thỉnh sự hộ trì cho mình tu tập và cầu thỉnh sự lợi ích cho thế gian. Bởi vậy, việc cầu thỉnh bậc Thánh sớm giáng trần độ cho chúng sinh, hoằng dương giáo Pháp của Phật là việc làm nằm trong tâm Bồ Đề, vì lòng từ bi quảng đại, muốn chúng sinh thoát khổ mà cầu thỉnh.
Trong kinh Mi - Tiên Vấn Đáp nói đến sự đầu thai của chúng sinh, trong đó có nói đến nguyên nhân được thỉnh mời: “Trường hợp được thỉnh mời phải đầy đủ ba điều kiện mới thực sự thành tựu và thực sự đem đến lợi ích lớn. Thứ nhất là người thỉnh mời phải có nhiều oai lực, nhiều phước báu, nhiều tâm từ. Thứ hai, người được thỉnh mời phải là vì Thiên tử đầy đủ công đức ba-la-mật, nhiều trí tuệ và có nguyện lực tái sanh độ thế. Thứ ba là gia tộc được chọn lựa để đầu thai phải có giới đức thanh tịnh, đức tin tròn đủ, đã tu tạo nhiều thiện pháp”.
Video trên đây qua lời trạch giảng của Cô Phạm Thị Yến từ bài kinh “Hoài nghi về sự thụ thai” sẽ giúp các Phật tử hiểu rõ hơn về cách gieo nhân để cầu sinh được “Thiên tử” giáng trần.
Các bài nên xem: 

441 lượt xem
29/06/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ