Hướng dẫn của chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

 • Xem Tổng hợp các chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng tại link: https://phamthiyen.com/tong-hop-cac-chuong-trinh-tu-tap-theo-3-thang-an-cu-cua-chu-tang

  Nếu đạo hữu nào đang tu bài số 8, thì tu chương trình này thay cho phần tụng kinh phụ của bài số 8.

  I. Đối Tượng Tu Tập

  Chương trình dành cho hai đối tượng:
  (1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
  (2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa

  Giải thích:
  (1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Nhân dân là những người chưa quy y Tam Bảo; Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa là những người đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát tâm Bồ Đề tu lục hòa.
  (2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Các Phật tử đã được phát nguyện Bồ Đề và phát nguyện tu sáu Pháp hòa kính là: 1. Thân hòa đồng trụ; 2. Khẩu hòa vô tránh; 3. Ý hòa đồng duyệt; 4. Giới hòa đồng tu; 5. Kiến hòa đồng giải; 6. Lợi hòa đồng quân.

  Lưu ý:
  – Thực hành nghi thức chung: Nếu trong gia đình/hội chúng, có cả thành viên đã phát nguyện tu lục hòa và thành viên chưa phát nguyện tu lục hòa, thì sẽ dùng chung chương trình dành cho Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa.

  II. Hướng Dẫn Tu Tập 

  1. Thời Gian

  – Khai/kết đàn phát nguyện tu tập: theo thời gian hướng dẫn của câu lạc bộ. Khai đàn trực tuyến trên các kênh:

  + Youtube: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán), CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa

  + Fanpage: https://www.facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan, https://www.facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa

  + Website: https://phamthiyen.com/

  – Nếu không tham gia trực tuyến được, thì khai đàn sau cũng theo video đã phát.

  – Thời gian phát nguyện tu: tùy duyên phát nguyện tu đủ chương trình hoặc tu tùy duyên.

  – Thời gian tu trong ngày: Tùy duyên tu vào thời gian bố trí được trong ngày.

  – Trường hợp đang tu, mà gia duyên bận phải nghỉ, khi tu lại thì tu tiếp theo, không bỏ cách chương trình. Khi Câu lạc bộ kết đàn, vẫn tham gia kết đàn, sau đó thì tùy duyên có/không tu tiếp cho đến hết chương trình.

  – Các ngày: mùng 8, 14, 30 (29 tháng thiếu) thì các Phật tử nghe Pháp, tu tập theo định kỳ của chùa, nghỉ chương trình này.

  2. Nội Dung Chương Trình Tu Ba Tháng

  Nghi thức khai/kết đàn 
  Nghi thức hàng ngày theo tuần tự, theo chu kỳ 4 ngày: một ngày tụng kinh -> một ngày nghe Pháp -> hai ngày ngồi thiền.

  Các Phật tử có thể tùy duyên kết hợp tu tăng chuyên mục trong một thời khóa:
  + Ngày 1: tụng kinh
  + Ngày 2: tụng kinh + nghe Pháp.
  + Ngày 3 và ngày 4: tụng kinh + nghe Pháp + ngồi thiền, hoặc nghe Pháp + ngồi thiền, hoặc tụng kinh + ngồi thiền.

  Lưu ý: không được tu trước chương trình.

  3. Phương Thức Tu Tập

  - Tu theo cá nhân, gia đình, hoặc nhóm, hoặc cả đạo tràng.

  4. Hướng Dẫn Kết Hợp Với Chương Trình Tu Trực Tuyến

  - Trường hợp không tu theo chương trình phát trực tuyến trên các kênh truyền thông của chùa Ba Vàng, Câu lạc bộ Cúc Vàng: thực hành nguyên theo nghi thức này.

  - Trường hợp tu theo chương trình phát trực tuyến trên các kênh truyền thông của chùa Ba Vàng, Câu lạc bộ Cúc Vàng:
  Bước 1: Thực hiện trước Nguyện hương, Văn khấn theo nghi thức này
  Bước 2: Tham gia theo chương trình phát trực tuyến
  Bước 3: Sau khi hết chương trình trực tuyến, Phật tử thấy phần nào của nghi thức này chưa có trong chương trình trực tuyến thì tu tiếp các phần còn thiếu đó.

  III. Sắm Lễ

  – Khai/kết đàn: cơm chay, thí thực.
  – Các buổi tụng kinh tiếp theo: sắp lễ ba bát cơm trắng (bát nhỏ) và ba cốc nước chè.
  Lưu ý: Nếu không cúng thì không sắp.

  IV. Thỉnh Mời Các Mục Tâm Linh Và Cúng Dường

  1. Thỉnh Mời Các Mục Tâm Linh: Đã có trong văn khấn

  Lưu ý: các mục tâm linh của chương trình bài số 8 không thỉnh mời về đàn chẩn tế.

  2. Cúng Dường

  – Tùy duyên đặt tịnh tài cúng dường (có hoặc không; hoặc ít, hoặc nhiều), để hồi hướng cho các vong linh, để các vong linh có phúc lành thọ thực, nghe kinh.
  – Tịnh tài phát nguyện cúng dường hồi hướng để riêng thành hai phần: 1. Chư Thiên, chư Thần; 2. Vong linh,…
  Lưu ý: Tùy duyên có/không thực hành phần này

  V. Hướng Dẫn Cho Phật Tử Ở Xa Muốn Cúng Dường Tam Bảo Về Chùa Ba Vàng

  Thể theo nguyện vọng của Phật tử ở xa muốn cúng dường về chùa thông qua tài khoản. Chùa Ba Vàng xin thông báo số tài khoản duy nhất sau đây:
  Link: https://chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html

5,536 lượt xem
11/05/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ