Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài kinh: Quả báo của việc phá hòa hợp Tăng

Một thời, Thế Tôn trú ở thành Xá Vệ (Sàvatthi), tịnh xá Kỳ Viên (Jetavana), tại khu vườn của ông Cấp Cô Độc (Anàthapindika).

Bấy giờ có Tôn giả A Nan (Ànanda) đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.

Ngồi xuống một bên, Tôn giả A Nan bạch Thế Tôn:
– Bạch Thế Tôn, phá hoại Tăng hòa hợp, đem lại kết quả gì?
– Này A Nan, đem lại tội ác kéo dài đến một kiếp.
– Bạch Thế Tôn, tội ác gì kéo dài một kiếp?
– Này A Nan, bị nấu trong địa ngục một kiếp.

Kẻ phá hòa hợp Tăng,
Bị rơi vào đọa xứ,
Bị rơi vào địa ngục,
Kéo dài đến một kiếp,
Ưa thích sự bất hòa,
An trú trên phi pháp,
An ổn các khổ ách,
Lại xa lìa, từ bỏ,
Ai phá sự hòa hợp,
Của Tăng chúng Tỷ-kheo,
Trong một kiếp, người ấy,
Bị địa ngục nung nấu.

Tôn giả A Nan nghe Thế Tôn thuyết giảng xong hoan hỷ đảnh lễ phụng hành.

(Trích soạn từ: Bài kinh Ananda 1, Hòa thượng Thích Minh Châu – Việt dịch. Xem: Kinh Tạng Nam Truyền, Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 5, chương 10: Mười Pháp, 4. Phẩm Upali, tr. 78-79)

2.484 lượt xem
30/05/2022

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục