Danh sách 10 video tu tập lần 21 sau sám hối chư Tăng

Ngày 1 (ấn vào tên bài): Làm gì để giảm quả báo xấu khi đã lỡ tạo nghiệp ác?

Ngày 2 (ấn vào tên bài): Làm thế nào để có sức khỏe tốt? 

Ngày 3 (ấn vào tên bài): Người chọn nghề hay nghề chọn người 

Ngày 4 (ấn vào tên bài): Phía sau của tình yêu

Ngày 5 (ấn vào tên bài): Cẩn trọng khi ngồi thiền gặp và hiện tượng lạ

Ngày 6 (ấn vào tên bài): Hơn 30 năm điên loạn vì tà thần, người phụ nữ trở lại là chính mình nhờ vào điều này 

Ngày 7 (ấn vào tên bài): Thuyết pháp thế nào đưa đến hòa hợp và phá hòa hợp?

Ngày 8 (ấn vào tên bài): Cần có “Quyết Định Tâm” đối với pháp lục hòa

Ngày 9 (ấn vào tên bài): Các dấu hiệu của người được gọi là "trọng pháp" khi thực hành lục hòa

Ngày 10 (ấn vào tên bài): Gieo nhân gì để được đủ duyên hướng dẫn hội chúng tu lục hòa

 

174 lượt xem
25/08/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ