Nghi thức nghe pháp ngồi thiền - tu kính mừng Phật Đản

Xem nghi thức tu kính mừng Phật Đản tại link: https://phamthiyen.com/chuong-trinh-tu-tap-kinh-mung-phat-dan-c3750.html

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

B. Văn Bạch Nghe Pháp, Ngồi Thiền

Thực hành phần nào thì đọc phần tương ứng.

1. Văn Bạch Trước Khi Nghe Pháp/Ngồi Thiền

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con xin phép
+ nghe (tiếp) bài Pháp trong chương trình tu (tên bài pháp)...
+ ngồi thiền quán (tiếp), theo các đề mục quán của bài (kinh/pháp)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Lưu ý: Nếu nghe pháp xong sẽ ngồi thiền, thì bạch luôn, khi ngồi thiền không bạch nữa.
Trước khi ngồi thiền các Phật tử mở link video Sư Phụ hô thiền, nếu tu tập ở nơi không có mạng thì có thể bỏ qua video này.

Link video Sư Phụ hô thiền: https://www.youtube.com/watch?v=pCWAArxZ3T4

2. Văn Bạch Sau Khi Nghe Pháp/Xả Thiền

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con (đã nghe pháp xong/xin xả thiền).
Chúng con thành kính tri ân Tam Bảo, cùng các bậc thiện hữu tri thức đã hộ trì cho chúng con tu tập công đức này.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

C. Link Video Và Đề Mục Quán Các Năm

I. Năm thứ nhất
Ấn vào tên bài: Link video và đề mục quán năm thứ nhất tu kính mừng Phật Đản

II. Năm thứ hai
Ấn vào tên bài: Link video và đề mục quán năm thứ hai tu kính mừng Phật Đản

III. Năm thứ ba
Ấn vào tên bài: Link video và đề mục quán năm thứ ba tu kính mừng Phật Đản

68,743 lượt xem
17/05/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ