Cách quán chiếu nhận biết kết quả tu tập | Trạch Pháp ngày 20/4/QM

Đề mục quán giúp tăng thượng tâm, tăng thượng trí

1. Quán chiếu nhận biết tâm đạo của mình

- Quán chiếu nhận biết tâm mình có ít hay nhiều lòng thương xót mọi người, mong muốn cho mọi người giác hiểu về nhân quả, tu tập chuyển nghiệp khi làm phận sự.

2. Quán chiếu nhận biết về tâm thuộc về bậc trí của mình

- Quán chiếu về sự quyết tâm dũng mãnh vượt qua các sự cản trở về việc tu tập, hành thiện của mình.

3. Quán chiếu nhận biết về “tâm trưởng lão” của mình

- Quán chiếu sự thực hành Phật Pháp qua việc:

+ Sự tự giác nhận lỗi và hoan hỷ khi được chỉ lỗi của mình có hay chưa? Nhiều hay ít?

+ Khi chỉ lỗi cho người, có dựa vào chính Pháp, dựa vào quy định lục hòa để chỉ lỗi không?

+ Chỉ lỗi với tâm thân ái, mong muốn cho người tốt đẹp lên hay không?

4. Quán chiếu nhận biết về sự đoan chính của mình

- Mình đã bỏ được điều ác nào?

- Điều ác nào chưa bỏ, chưa dứt trừ được tận nguồn cơn của nó?

5. Quán chiếu về “tâm Sa-môn” của mình

- Quán chiếu xem hiện tại tâm mình còn tham lam về những gì?

- Quán chiếu xem mình vọng ngữ, ngộ nhận về mình những gì qua những việc tỏ ra cao đạo?

6. Quán chiếu về “tâm Tỳ-kheo” của mình

- Quán chiếu tâm tinh tấn phá trừ tham ngũ dục của mình.

- Sự nhanh nhạy dùng trí quán để phá trừ bất thiện tâm như thế nào?

7. Quán chiếu sự hiền minh của mình

- Quán chiếu tâm chấp công lao của mình.

- Quán chiếu tâm phân biệt rồi sinh yêu - ghét của mình.

8. Quán chiếu tâm mình có đạo được ít hay nhiều

- Quán tâm mình qua sự giúp đỡ, cứu độ có còn phân biệt thân sơ nhiều hay ít?

- Quán xem tâm ác hại những người làm cho mình bất như ý, ác hại những người chưa hiểu đạo, người không tu theo mình thế nào?

- Quán chiếu tâm mình xem có chánh niệm trong việc ứng dụng, thực hành Phật Pháp của mình hay không?

431 lượt xem
06/06/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ