Bài kinh: Pháp Phật Khó Được Nghe

Thuở xưa, đức Phật ngồi dưới cội Bồ-đề, hàng phục chúng ma, chứng thành đạo quả nơi đạo tràng Thiện Thắng nước Ma-kiệt-đà. Ngài tự tư duy rằng: “Chính pháp cam lộ ngày nay đã thấm nhuần khắp tam thiên thế giới. Nhớ thuở xưa, lúc ta còn đang khổ tu, phụ vương đã sai năm người cúng dường các thứ ngũ cốc và hầu hạ ta rất có công lao. Nay ta nên trả ân cho họ”.
Năm người này hiện nay ở nước Ba-la-nại. Cho nên, đức Như Lai đứng dậy rời khỏi tòa đi đến nước đó. Đức Như Lai với tướng hảo trang nghiêm, từ quang tỏa chiếu khắp đất trời, oai thần chấn động khiến ai thấy cũng sinh lòng hoan hỉ. Trên đường đi, Ngài gặp một người Phạm Chí tên là Ưu-hô. Ông này đã từ bỏ quyến thuộc, gia đình đang đi tìm sư học đạo, ông trông thấy tôn dung vi diệu của đức Thế Tôn vừa kinh ngạc vừa hoan hỉ, dừng lại bên đường, cất tiếng khen:
- Vị này đức độ cảm người, oai nghi đĩnh đạc, không biết theo học với vị thầy nào mà được nghi dung như thế!
Đức Phật nghe vậy, liền đọc lên một bài kệ để trả lời:

Tự giác bát chính đạo
Nơi đời, không nhiễm ô
Phá lưới dục, dứt ái
Ta không học với ai.
Hạnh ta không thầy dạy
Trí ta khác mọi ai
Duy nhất được thành Phật
Đường Thánh mở từ nay.

Ưu-hô nghe kệ bỗng thấy buồn bã, hỏi đức Thế Tôn định đi về đâu?
Ngài đáp:
- Ta định đến nước Ba-la-nại chuyển Vô thượng pháp luân đem giáo pháp cam lộ lợi ích cho chúng sinh. Trong ba cõi, chưa từng có ai chuyển đại pháp luân giúp chúng sinh thể nhập Niết-bàn như ta hiện nay.
Phạm Chí Ưu-hô nghe vậy mừng rỡ nói rằng:
- Lành thay! Lành thay! Nếu đúng như lời Ngài nói sau này rỗi rảnh tôi sẽ đến để nghe pháp mầu.
Ông Phạm Chí nói xong, vòng tay chào Phật rồi bỏ đi. Trên đường đến chỗ thầy học đạo, ông tá túc lại một nơi ngủ qua đêm. Đêm đó, ông ta bỗng nhiên qua đời. Đức Phật dùng đạo nhãn thấy rõ việc này rất thương xót nói rằng:
- Thế gian ngu si cho là mạng sống trường tồn, gặp được Phật lại bỏ đi, phải chịu mất mạng. Trống pháp vang rền mà họ không nghe. Vị cam lộ diệt khổ song họ không nếm. Do đó, vòng sinh tử cứ tiếp nối vô tận, trôi lăn mãi trong năm đường, không biết kiếp nào họ mới được độ.
Kế đó, đức Phật từ mẫn nói kệ rằng:

Ngộ chân lý, thanh tịnh
Thoát khỏi vòng tử sinh
Phật ra đời soi sáng
Trừ ưu khổ hữu tình.
Khó thay, sinh làm người
Khó thay, được sống thọ
Khó thay, Phật ra đời
Khó thay, được nghe pháp.

Lúc đức Phật nói kệ này, năm trăm chư thiên giữa hư không được nghe pháp mầu vô cùng hoan hỉ, chứng đắc quả Tu-đà-hoàn.

(Trích soạn từ: Kinh Pháp cú thí dụ, Quyển Thứ Ba, Phẩm Thuật Phật Thứ 24, Thí dụ 47, tr.211-214, Việt dịch: Thích Minh Quang, Nxb. Tôn Giáo, Hà Nội, 2012)

-
aa
+
883 lượt xem
11/11/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ