Bài kinh: Thuyết Pháp thế nào đưa đến hòa hợp và phá hòa hợp?

Một thời, Thế Tôn trú ở thành Xá Vệ (Sàvatthi), tịnh xá Kỳ Viên (Jetavana), tại khu vườn của ông Cấp Cô Độc (Anàthapindika).

Bấy giờ có Tôn giả Ưu Ba Ly (Upàli) đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.  (1 chuông)

Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ưu Ba Ly bạch Thế Tôn:
– “Tăng hòa hợp, Tăng hòa hợp”. Bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là Tăng hòa hợp?

– Ở đây, này Ưu Ba Ly, các Tỷ-kheo thuyết phi pháp là phi pháp; thuyết pháp là pháp; thuyết luật là luật; thuyết phi luật là phi luật; thuyết điều Như Lai không nói, không thuyết, là điều Như Lai không nói, không thuyết; thuyết điều Như Lai có nói, có thuyết, là điều Như Lai có nói, có thuyết; thuyết điều Như Lai thường không sở hành là điều Như Lai thường không sở hành; thuyết điều Như Lai thường sở hành là điều Như Lai thường sở hành; thuyết điều Như Lai không chế đặt là điều Như Lai không chế đặt; thuyết điều Như Lai có chế đặt là điều Như Lai có chế đặt. (1 chuông)

Với mười sự này, các Tỷ-kheo không phá hoại, các Tỷ-kheo không chia rẽ, các Tỷ-kheo không hành bất động yết-ma, các Tỷ-kheo không tuyên đọc giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa khác biệt.

Cho đến như vậy, này Ưu Ba Ly, là Tăng chúng được hòa hợp. (1 chuông)

– “Phá hòa hợp Tăng, phá hòa hợp Tăng”, bạch Thế Tôn được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là phá hòa hợp Tăng? – Ở đây, này Ưu Ba Ly, các Tỷ-kheo thuyết phi pháp là pháp; thuyết pháp là phi pháp; thuyết phi luật là luật; thuyết luật là phi luật; thuyết điều Như Lai không nói, không thuyết, là điều Như Lai nói, Như Lai thuyết; thuyết điều Như Lai có nói, có thuyết, là điều Như Lai không nói, không thuyết; thuyết điều Như Lai thường không sở hành là điều Như Lai thường sở hành; thuyết điều Như Lai thường sở hành là điều Như Lai không thường sở hành; thuyết điều Như Lai không chế đặt là điều Như Lai chế đặt; thuyết điều Như Lai có chế đặt là điều Như Lai không có chế đặt. (1 chuông)

Chính do mười sự này, họ phá hoại, họ chia rẽ, họ hành bất động yết-ma, họ tuyên đọc giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa khác biệt. Cho đến như vậy, này Ưu Ba Ly, là chúng Tăng bị phá hoại.

… Tôn giả Ưu Ba Ly nghe Thế Tôn thuyết giảng xong hoan hỷ đảnh lễ phụng hành. (3 chuông)

(Trích soạn từ: Hòa Hợp Tăng, Phá Hòa Hợp Tăng Hòa thượng Thích Minh Châu – Việt dịch. Xem: Kinh Tạng Nam Truyền, Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 5, chương 10: Mười Pháp, 4. Phẩm Ưu Ba Ly, tr. 76-78)

 

3,555 lượt xem
09/05/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ