Bài kinh: Quả báo của việc phá hòa hợp Tăng

Một thời, Thế Tôn trú ở thành Xá Vệ (Sàvatthi), tịnh xá Kỳ Viên (Jetavana), tại khu vườn của ông Cấp Cô Độc (Anàthapindika).

Bấy giờ có Tôn giả A Nan (Ànanda) đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. (1 chuông)

Ngồi xuống một bên, Tôn giả A Nan bạch Thế Tôn:
– Bạch Thế Tôn, phá hoại Tăng hòa hợp, đem lại kết quả gì?
– Này A Nan, đem lại tội ác kéo dài đến một kiếp.
– Bạch Thế Tôn, tội ác gì kéo dài một kiếp?
– Này A Nan, bị nấu trong địa ngục một kiếp. (1 chuông)

Kẻ phá hòa hợp Tăng,
Bị rơi vào đọa xứ,
Bị rơi vào địa ngục,
Kéo dài đến một kiếp,
Ưa thích sự bất hòa,
An trú trên phi pháp,
An ổn các khổ ách,
Lại xa lìa, từ bỏ,
Ai phá sự hòa hợp,
Của Tăng chúng Tỷ-kheo,
Trong một kiếp, người ấy,
Bị địa ngục nung nấu.

Tôn giả A Nan nghe Thế Tôn thuyết giảng xong hoan hỷ đảnh lễ phụng hành. (3 chuông)

(Trích soạn từ: Bài kinh Ananda 1, Hòa thượng Thích Minh Châu – Việt dịch. Xem: Kinh Tạng Nam Truyền, Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 5, chương 10: Mười Pháp, 4. Phẩm Upali, tr. 78-79)

 

32,650 lượt xem
05/04/2022

Bình luận (5)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. L
  L

  Lê Thị Chung

  07/06/2023

  Con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ, Cô chủ nhiệm và chư Tăng đã giúp con thông hiểu nghĩa của bài kinh số 1 ạ.

 2. H
  H

  Hà Nguyệt Lan Chi

  11/05/2023

  Chúng con xin thành kính tri ân công đức của Sư Phụ, của chư tôn đức Tăng Ni và Cô chủ nhiệm ạ

 3. N
  N

  Nguyễn thị nguyệt

  11/05/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni🙏

 4. L
  L

  Lê Thị Mai

  11/05/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô chủ nhiệm ạ

 5. N
  N

  Nguyễn Thị Mai

  11/05/2023

  Con thành kính tri ân ân đức Tam Bảo, trên Sư Phụ và chư Tăng Ni chùa Ba Vàng cùng cô chủ nhiệm CLB ạ