Bài kinh: Học-tu-chứng-truyền Rộng 37 Pháp Trợ Bồ Bề Đưa Đến Chánh Pháp Trụ Lâu Dài

Đức Phật bảo Ngài A Nan:

Này A Nan (Ananda), chúng ta hãy đi đến giảng đường Trùng Các (Kùtagàra) tại rừng Đại Lâm.

- Xin vâng, bạch Thế Tôn!

Tôn giả A Nan vâng lời Thế Tôn.

Rồi Thế Tôn cùng tôn giả A Nan đi đến giảng đường Trùng Các vườn Đại Lâm, khi đi đến, Thế Tôn nói với tôn giả A Nan:
- Này A Nan, hãy đi mời tất cả Tỷ-kheo sống ở gần Tỳ Xá Ly (Vesàli) tụ họp tại giảng đường này.

- Xin vâng, bạch Thế Tôn!

Tôn giả A Nan vâng lời Thế Tôn, đi mời tất cả vị Tỷ-kheo sống ở gần Tỳ Xá Ly tụ họp tại giảng đường, rồi đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, tôn giả A Nan bạch Thế Tôn:
- Bạch Thế Tôn, chúng Tỷ-kheo đã tụ họp. Bạch Thế Tôn, Ngài hãy làm những gì Ngài nghĩ là hợp thời.

Thế Tôn liền đi đến giảng đường và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với các vị Tỷ-kheo:
- Này các Tỷ-kheo, nay những pháp do Ta chứng ngộ và giảng dạy cho các ông, các ông phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp do Ta chứng ngộ và giảng dạy, các ông phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để cho phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người? Chính là Bốn Niệm xứ, Bốn Chánh cần, Bốn Thần túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Bồ-đề phần, Tám Thánh đạo phần. Này các Tỷ-kheo, chính những pháp này do Ta chứng ngộ và giảng dạy, mà các ông phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người.

(Trích soạn từ: Kinh Tạng Nam Truyền, Trường Bộ Kinh - Tập 2, Kinh Đại Bát-niết-bàn, Tụng phẩm III, tr.126-127, Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu)

123 lượt xem
28/12/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ