Bài kinh: Các Pháp Kính Trọng Tùy Thuận Khiến Chánh Pháp Trụ Lâu Dài

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở thành Xá Vệ (Sàvatthi), tinh xá Kỳ Viên (Jetavana), vườn ông Cấp Cô Độc (Anàthapindika).

Rồi Tôn giả Đại Ca Diếp (Mahà Kassapa) đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên.

Ngồi xuống một bên, Tôn giả Đại Ca Diếp bạch Thế Tôn:
- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, thuở trước, học giới có ít hơn nhưng các Tỷ-kheo chứng đắc chánh trí nhiều hơn? Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ngày nay học giới có nhiều hơn, nhưng các Tỷ-kheo chứng đắc chánh trí ít hơn?

- Sự việc xảy ra như vậy, này Ca Diếp, trong thời các chúng sanh suy giảm, trong thời diệu pháp biến mất, thời nhiều hơn là các học giới, ít hơn là các Tỷ-kheo chứng đắc chánh trí.

Này Ca Diếp, diệu pháp không biến mất cho đến khi nào tượng pháp không hiện ra ở đời. Và Ca Diếp khi nào tượng pháp hiện ra ở đời, thời diệu pháp biến mất.

Ví như, này Ca Diếp, vàng (thật) không biến mất khi nào vàng giả chưa hiện ra ở đời. Và này Ca Diếp, khi nào vàng giả hiện ra ở đời, thời vàng (thật) biến mất.

Cũng vậy, này Ca Diếp, diệu pháp không biến mất, khi nào tượng pháp chưa hiện ra ở đời. Và này Ca Diếp, khi nào tượng pháp hiện ra ở đời, thời diệu pháp biến mất.

Này Ca Diếp, địa giới không làm diệu pháp biến mất, thủy giới... hỏa giới... phong giới không làm diệu pháp biến mất.

Ở đây, khi nào các người ngu có mặt, chính họ làm diệu pháp biến mất.

Ví như, này Ca Diếp, chiếc thuyền bị chìm vì chở quá nặng. Không phải vì vậy, này Ca Diếp, diệu pháp bị biến mất.

Này Ca Diếp, có năm thối pháp khiến cho diệu pháp bị hỗn loạn và biến mất. Thế nào là năm?

Ở đây, này Ca Diếp, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống không tôn kính, không tùy thuận bậc Đạo Sư, sống không tôn kính, không tùy thuận Chánh pháp, sống không tôn kính, không tùy thuận chúng Tăng, sống không tôn kính, không tùy thuận học giới, sống không tôn kính, không tùy thuận đối với Thiền định.

Này Ca Diếp, chính những thối pháp này đưa đến sự hỗn loạn, sự biến mất của diệu pháp.

Và có năm pháp, này Ca Diếp, đưa đến sự an trú, bền vững, không biến mất của diệu pháp. Thế nào là năm?

Ở đây, này Ca Diếp, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống kính trọng, tùy thuận bậc Đạo Sư; sống kính trọng, tùy thuận Chánh pháp; sống kính trọng, tùy thuận chúng Tăng; sống kính trọng, tùy thuận học giới; sống kính trọng tùy thuận Thiền định.

Chính năm pháp này, này Ca Diếp, đưa đến sự an trú, bền vững, không biến mất của diệu pháp.

(Nguồn: Kinh Tạng Nam Truyền, Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 2 - Thiên Nhân Duyên, chương 16: Tương Ưng Ca-diếp, Tượng Pháp, tr.270-272, Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu)

136 lượt xem
27/12/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ