Bài kinh: Tu Sáu Pháp Làm Cho Chánh Pháp Được Tăng Trưởng

Tôi nghe như vầy:
Một thời Phật ở trong núi Kì-xà-quật, thành La-duyệt cùng với đại chúng Tỳ-kheo một nghìn hai trăm năm mươi vị.

…Phật bảo A-nan:
- Ngươi hãy truyền cho các Tỳ-kheo ở chung quanh thành La-duyệt-kì nhóm hết lại giảng đường.

A-nan thưa:
- Kính vâng.

Rồi vâng lệnh đi đến thành La-duyệt-kì tập họp hết các Tỳ-kheo vào giảng đường; sau đó bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn, các Tỳ-kheo đã nhóm đủ. Kính mong Đức Thánh biết thời.

Bấy giờ, Thế Tôn liền rời chỗ ngồi đi đến giảng đường, ngồi lên chỗ ngồi dọn sẵn, bảo các Tỳ-kheo:
…Này các Tỳ-kheo, lại có 6 pháp bất thối làm cho Chính pháp tăng trưởng không bị hao tổn.
Một là thân thường hành xử từ ái, không hại chúng sinh.
Hai là miệng nói nhân từ, không diễn lời dữ.
Ba là ý niệm từ tâm, không ôm lòng gây tổn hại.
Bốn là được vật lợi dưỡng hợp lẽ, chia cùng chúng hưởng, bình đẳng không hai.
Năm là giới Thánh Hiền không để khuyết lậu, cũng không cấu uế, đưa đến định, không dao động.
Sáu là kiến giải Thánh Hiền dẫn đến giải thoát, để dứt hết thống khổ.
Sáu pháp như vậy làm cho Chính pháp tăng trưởng không bị hao tổn.

Này các Tỳ-kheo, lại có 6 pháp bất thối làm cho Chính pháp tăng trưởng không bị hao tổn: Niệm Phật; Niệm Pháp; Niệm Tăng; Niệm giới; Niệm thí; Niệm thiên. Sáu niệm ấy làm cho Chính pháp tăng trưởng không bị hao tổn.

(Trích soạn từ: Kinh Trường A-hàm - Tập 1, kinh Du hành, Việt dịch: Tuệ Sỹ)

19,340 lượt xem
01/01/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ