Bài Kinh: Cư Sĩ Chứng Quả Dự Lưu - Kinh Nikaya

Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng họ Thích (Sakka), tại Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavatthu). Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng, đắp y, mang bát đi đến nhà Thích nữ Ka-li-go-ha (Kaligodhà). Sau khi ngồi vào chỗ đã dọn sẵn, Thế Tôn nói với Thích nữ Ka-li-go-ha (Kaligodhà):

Thành tựu bốn pháp này, này Godhà, vị nữ Thánh đệ tử là bậc Dự lưu, không còn thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này Go-ha (Godhà), vị nữ Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng và vị này trú ở gia đình, tâm thoát khỏi cấu uế của xan tham, bố thí dễ dàng, bàn tay rộng mở, thích thú từ bỏ, chia sẻ, bố thí.

Này Go-ha, thành tựu bốn pháp này, một nữ Thánh đệ tử là bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ.

(ĐTKVN, Tương Ưng Bộ V, chương 11, phẩm Phước đức sung mãn, phần Kàli, NXB Tôn Giáo, 2000, tr. 577)

-
aa
+
11,625 lượt xem
19/06/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ