Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài Kệ Tắm Phật

Soạn lời theo Kệ chú tắm Phật: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)


Con nay cung kính Đức Như Lai
Học hạnh chư Thiên tắm thân Ngài
Khi vừa đản sinh đi bảy bước
Tất Đạt Đa Thái tử giáng trần.

Trí tuệ trang nghiêm công đức lớn
Chúng sinh năm trược rời cấu trần
Cùng chứng Như Lai tịnh pháp thân
Ca Tỳ La Vệ chưa từng sinh
Giữa cây Sa-la chưa từng diệt
Bất sinh bất diệt, Đức Cù Đàm.

Nước ướp hương hoa con kính dâng
Tắm thân tượng Ngài tướng đản sinh
Lòng tràn hoan hỷ con rưới nước
Hương tâm tỏa ngát khắp mười phương
Pháp giới chúng sinh thảy ca mừng.

Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni
Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni
Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni, tát bà ha.

Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến trong nghi lễ tắm Phật

Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến trong nghi lễ dâng nước cúng dường tắm Phật

Các bài nên xem:

2.165 lượt xem
04/04/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục