Bài hát: Đêm Đức Phật thành đạo

Link SoundClound:

https://soundcloud.com/phat-phap-ung-dung/dem-duc-phat-thanh-dao

Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Phối hợp xướng: Phạm Hoàng Trung

Phối khí: Phạm Bá Sản

Thể hiện: Phật tử chùa Ba Vàng


Lời bài hát:

Thái tử Tất Đạt Đa, bốn chín ngày đêm
Thực hành thiền định, dưới cội Bồ Đề
Tu tập ly dục, ly ác bất thiện pháp
Chiến đấu với nội tâm, tham luyến dục vọng
Phiền não sân hận.
Chiến đấu với ma vương, luôn nhiễu loạn ác hại.
Đến đêm cuối cùng, vào thời canh một
Thái tử Tất Đạt Đa, hướng về nội tâm,
Từ nơi tuệ giác, chứng đạt, TÚC, MẠNG, MINH.
 
Đêm thứ 49, vào thời canh một, thái tử Tất Đạt Đa đã chứng TÚC MẠNG MINH, nhớ được vô số kiếp của mình và của tất cả chủng loại chúng sinh. Thấy biết rõ về chủng loại, dung sắc, danh xưng, địa vị, gia thế sự nghiệp, cha mẹ, sướng, khổ của mình và tất cả chúng sinh trong các kiếp sinh tử.
 
Canh hai vừa sang, bầu trời u ám
Mây đen vần vũ, sấm sét gầm vang
Mưa như thác đổ, thái tử Tất Đạt Đa,
Vào sâu thiền định, quán chiếu không gian
Chứng đạt, Thiên Nhãn Minh.
Thái tử Tất Đạt Đa chứng đạt
Thiên nhãn minh, vào hồi canh hai.
 
Sang canh hai, thái tử Tất Đạt Đa đã chứng Thiên Nhãn Minh, thấy trong pháp giới này, có vô số thế giới. Thấy biết rõ bản chất của pháp giới, nguyên nhân hình thành và hoại diệt của tất cả các thế giới.Thấy biết rõ nhân quả sinh tử, của tất cả chúng sinh trong ba cõi: dục giới, sắc giới, vô sắc giới và sáu đường: trời, a tu la, người, súc sinh, ngã quỷ, địa ngục.
 
Trí tuệ thậm thâm, quán chiếu sâu xa
Cội nguồn các pháp, diệt tận phiền não
Ái dục vô minh, đạt được, Lậu Tận Minh.
Thái tử Tất Đạt Đa, chiến thắng ma quân
Chứng đắc tam minh, đạt thành Phật quả 
Vào thời canh ba, dưới cội Bồ Đề
Hiệu là Phật Thích Ca. 
 
Mùng tám tháng mười hai, khắp chốn nhân thiên 
Chúng sinh ca mừng, đấng đại giác ngộ
Đấng đại cứu khổ, Phật Thích Ca thành đạo.
Thái tử Tất Đạt Đa, chiến thắng ma quân
Chứng đắc tam minh, đạt thành Phật quả 
Vào thời canh ba, dưới cội Bồ Đề
Hiệu là Phật Thích Ca. 
 
Mùng tám tháng mười hai, khắp chốn nhân thiên
Chúng sinh ca mừng, đấng đại giác ngộ
Đấng đại cứu khổ, Phật Thích Ca thành đạo.
Khắp chốn nhân thiên, chúng sinh ca mừng
Đấng đại giác ngộ, đấng đại cứu khổ
Phật Thích Ca thành đạo.
 
 
(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).
 
Các bài nên xem:
-
aa
+
1,894 lượt xem
23/01/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ