Bài Kệ Tắm Phật

Soạn lời theo Kệ chú tắm Phật: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)


Con nay cung kính Đức Như Lai
Học hạnh chư Thiên tắm thân Ngài
Khi vừa đản sinh đi bảy bước
Tất Đạt Đa Thái tử giáng trần.
Trí tuệ trang nghiêm công đức lớn
Chúng sinh năm trược rời cấu trần
Cùng chứng Như Lai tịnh pháp thân
Ca Tỳ La Vệ chưa từng sinh
Giữa cây Sa-la chưa từng diệt
Bất sinh bất diệt, Đức Cù Đàm.
Nước ướp hương hoa con kính dâng
Tắm thân tượng Ngài tướng đản sinh
Lòng tràn hoan hỷ con rưới nước
Hương tâm tỏa ngát khắp mười phương
Pháp giới chúng sinh thảy ca mừng.
Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni
Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni
Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni, tát bà ha.

Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến trong nghi lễ tắm Phật

Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến trong nghi lễ dâng nước cúng dường tắm Phật

Các bài nên xem:

-
aa
+
7,456 lượt xem
04/04/2021

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. T
    T

    Trương Thị Hằng

    20/04/2023

    Con đọc bài kệ đến đâu nước mắt dàn dụa đến đó Cô ạ. Con xin thành kính tri ân công đức Cô đã sáng tác ra bài kệ ạ