Tu và thuyết Pháp đúng tuần tự - Sơ đồ tu Phật tâm

Khi mới bắt đầu tu tập Phật Pháp, nhiều Phật tử hoang mang không biết bắt đầu tu tập và tuần tự tu tập như thế nào là đúng và được lợi ích? Và nên khuyến tấn mọi người tu tập bắt đầu từ đâu cho đúng? Dưới đây là tuần tự tu tập và hướng dẫn tu tập dành cho các Phật tử. Xin kính mời quý Phật tử và các bạn theo dõi:
Tu và thuyết Pháp đúng tuần tự
1. Tuần tự thuyết Pháp của chư Phật. Tất cả các Đức Phật đều thuyết Pháp tuần tự từ: - Đầu tiên, chư Phật dạy chúng sinh về bố thí, lợi ích của bố thí và nên bố thí cho ai được lợi ích lớn nhất - Sau đó, các Ngài mới dạy về trì giới. - Đến khi vững chắc căn cơ, chư Phật mới dạy tham thiền.
2. Tuần tự tu tập - Thứ nhất, chúng ta bố thí đến khi nào tâm hoan hỷ để bố thí tài và nội thí, rồi sau đó, chúng ta mới bố thí vô úy. - Thứ hai, chúng ta nhận giới và học giới gồm có: 5 giới và 8 giới của người đệ tử Phật tại gia. - Thứ ba, chúng ta bắt đầu học về thiền.
3. Tuần tự gieo duyên Phật Pháp Cũng như vậy, chúng ta nên gieo duyên Phật Pháp cho mọi người theo tuần tự: - Khuyên bảo mọi người biết bố thí: Bởi vì, khi mới tu tập, chúng ta cần học bố thí để có thêm phước, nhờ phước ấy nâng đỡ giúp chúng ta có đời sống ổn định. Từ đó, chúng ta kiểm chứng được lời Phật dạy là chân thật, là lợi ích và chúng ta sẽ hoan hỷ khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ tiếp nhận. - Tiếp đó, chúng ta khuyến tấn mọi người thọ tam quy, ngũ giới. - Thứ ba, khuyến tấn mọi người tu thiền
4. Ý nghĩa của việc tu tập đúng tuần tự - Việc bố thí sẽ giúp cho những người biết bố thí dễ dàng học trì giới. - Khi giữ được giới rồi, chúng ta sẽ dễ dàng thiền định.

Sơ đồ tư duy - Tu và thuyết Pháp đúng tuần tự

Sơ đồ tư duy - Tu và thuyết Pháp đúng tuần tự

Các bài nên xem:

 

2,403 lượt xem
04/09/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ