Pháp Quán thứ 4: Sự biến diệt của các Pháp đưa đến an ổn giải thoát | Trạch Pháp ngày 20/10/Nhâm Dần

Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí

Đề mục:

1. Quán chiếu những thứ khả ái (vừa ý sinh yêu quý):
- Người: cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè
- Tài vật; danh vọng; sắc đẹp; âm thanh; ăn, ngủ,…

2. Quán chiếu những thứ khả hỷ (vừa ý sinh vui mừng):
- Người: cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè
- Tài vật; danh vọng; sắc đẹp; âm thanh; ăn, ngủ,…

3. Quán chiếu sự nuối tiếc, phiền não khi những thứ khả ái, khả hỷ đó biến đổi.

4. Cảm nhận sự đúng đắn về lời dạy của Đức Phật.

5. Quán chiếu: Thế gian này cái làm cho ta được vừa ý lại chính là nhân duyên để ta phải khổ về sự luyến tiếc phiền não.

6. Quán chiếu để thấy thêm về sự khổ tiềm ẩn ở khắp mọi sự, mọi việc ở thế gian.

7. Quán chiếu: Hạnh phúc ở thế gian này có thật là có không?

8. Tư duy lợi ích của việc tu hành, thực hành Pháp đưa đến lợi ích thoát khỏi thế gian khổ này.

9. Phát nguyện tinh tấn tu học thực hành Pháp, mong muốn đi trên con đường viễn ly thế gian.

10. Tri ân Phật, tri ân Tam bảo.

1,074 lượt xem
13/11/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ