Cách chấm dứt các sợ hãi ở thế gian | Trạch Pháp ngày 20/11/Nhâm Dần

Đề mục quán: 

1. Kiểm tra lại 5 giới của mình đối với các liên quan trong gia đình và các liên quan trong đạo tràng, trong Câu lạc bộ.
2. Kiểm tra xem mình còn những trở ngại gì về 5 giới theo quy định của Câu lạc bộ => Từ đó tư duy, định hướng để tinh tấn, chuyển nghiệp.

Các bài nên xem: 
5 Pháp Quán: Sự biến diệt của các Pháp đưa đến an ổn giải thoát | Trạch Pháp ngày 20/10/Nhâm Dần
5 Pháp Quán: Ta là chủ nhân của nghiệp đưa đến an ổn, giải thoát | Trạch Pháp ngày 03/11/Nhâm Dần

533 lượt xem
13/12/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ