Pháp quán thứ 1,2: Cách quán về già - bệnh khiến tiêu nghiệp được an ổn giải thoát | Trạch Pháp ngày 20/09/Nhâm Dần

Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí

Đề mục: Quán chiếu tuỳ duyên trong từ 2 đến 3 ngày.

1. Sám hối
- Các việc coi thường, khinh chê người già.
- Các việc coi thường, khinh chê người bệnh.
- Các việc không chia sẻ, giúp đỡ, nhường nhịn người già, người bệnh.

2. Quán chiếu khổ
- Quán chiếu về sự khổ khi thân mình, thân người khác bị già.
- Quán chiếu khổ khi thân mình, thân mọi người bị bệnh.
- Quán chiếu về sự khổ của tất cả chúng hữu tình khi bị già, bị bệnh.

3. Khởi tâm nhàm chán sắc thân: Có thân là sẽ có già, có bệnh, khởi sinh tâm nhàm chán thân mình, thân người.

4. Khởi sinh tâm nhàm chán luân hồi
- Thân dù đẹp, dù xấu, dù giàu, dù nghèo, cũng bị khổ vì già, vì bệnh.
- Còn sinh trong luân hồi là còn mang thân các loài và đều bị khổ bởi già, bệnh.
- Khởi tâm muốn chấm dứt sự luân hồi triền miên của sự khổ về già, bệnh.

5. Tăng trưởng tinh tấn
- Không có con đường nào khiến giúp ta thoát khỏi sự khổ của già, bệnh.
- Tư duy các pháp hiện tại chưa tinh tấn.
- Tư duy các việc cần tinh tấn trong pháp hành hiện tại: thân hoà, khẩu hoà, ý hoà, giới hoà, kiến hoà, lợi hoà; bố thí qua công hạnh Bồ đề.
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

-
aa
+
741 lượt xem
16/10/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ