Bài kinh: Người Mang Hạnh Phúc Cho Nhân Loại

Một thời, Thế Tôn trú tại thành Xá Vệ (Sàvatthi), rừng Kỳ Viên (Jetavana), dạy các Tỷ-kheo: Có một người, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đưa lại bất hạnh cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh, đau khổ cho chư thiên và loài người. Một người ấy là ai? Người có tà kiến, người có điên đảo kiến. Người ấy làm cho đông người xa lìa diệu pháp, an trú phi pháp. Chính một người này, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đưa lại bất hạnh cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh, đau khổ cho chư thiên và loài người. 

Có một người, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đưa đến hạnh phúc cho đa số, lợi ích cho đa số, đưa đến hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người. Một người ấy là ai? Người có chánh kiến, người không có điên đảo kiến. Chính một người này, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đưa đến hạnh phúc cho đa số, lợi ích cho đa số, đưa đến hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người. 

(Nguồn: ĐTKVN, Tăng Chi Bộ I, chương 1, phẩm Makkhali, phần Một pháp [trích], VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.71)

-
aa
+
1,330 lượt xem
30/06/2021

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. N
    N

    Nguyễn Thu Hiền

    15/12/2023
    Chúng con thật hạnh phúc khi được sinh ra làm người lại được làm con của Sư Phụ và Cô để ngày ngày đều nhận được sự giáo dưỡng ạ