Nội dung hát tán dương nhân dịp Phật đản

Xem thêm (ấn vào tên bài): Công đức ca hát tán dương Đức Phật

I. Thời gian thực hiện

- Thời gian: từ 22/3 - 01/4/Quý Mão
- Thời điểm trong ngày:
+ Trường hợp hát theo trực tuyến: 22h00
+ Trường hợp hát theo đường link: thời điểm bắt đầu hát từ 22h00 - 22h05; thời điểm kết thúc: tuỳ duyên
Lưu ý:
+ Các Phật tử tại nước ngoài muốn hát đúng khung giờ phát nguyện: hát đúng giờ câu lạc bộ hoặc tính theo giờ nước sở tại, nhưng cũng là 22h00 - 22h05.
+ Trong và ngoài nước: Nếu ngày nào bận, thì có thể bạch chuyển hát vào các giờ khác trong ngày.

II. Danh sách bài hát

1. Các bài hát về sự kiện Phật đản (Danh sách bên dưới)
- Ngày 22/3/QM: Đức Phật đản sinh lợi ích cho muôn loài
- Ngày 23/3/QM: Đức Thế Tôn cứu đời
- Ngày 24/3/QM: Nhân duyên đản sinh của Đức Phật
- Ngày 25/3/QM: Sự kiện đản sinh của Đức Phật
- Ngày 26/3/QM: Tháng Tư vạn loài kính mừng Đức Phật đản sinh
- Ngày 27/3/QM: Khúc ca mừng tắm Phật
- Ngày 28/3/QM: Nhân thiên kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh
- Ngày 29/3/QM: Nhiễu mừng Đức Phật đản sinh
- Ngày 01/4/QM: Liên khúc Phật giáo gắn kết hòa bình thế giớiVui thay Phật ra đời

2. Hộ trì lục hòa

3. Lục hòa ca

III. Địa điểm tham gia

Phát trực tuyến trên kênh truyền thông:
1. Ngày 22/3/Quý Mão
- Youtube: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
- Facebook: Phạm Thị Yến - Tâm Chiếu Hoàn Quán, CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa
2. Ngày 23/3/Quý Mão
- Youtube: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
- Facebook: Chua Ba Vang
3. Ngày 24/3/Quý Mão
- Youtube: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
- Facebook: CLB Tuổi trẻ Ba Vàng
4. Ngày 25/3/Quý Mão
- Youtube: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
- Facebook: Thầy Thích Trúc Thái Minh
5. Ngày 26/3/Quý Mão
- Youtube: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
- Facebook: Phạm Thị Yến - Tâm Chiếu Hoàn Quán
6. Ngày 27/3/Quý Mão
- Youtube: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
- Facebook: CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa
7. Ngày 28/3/Quý Mão
- Youtube: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
- Facebook: CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng
8. Ngày 29/3/Quý Mão
- Youtube: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
- Facebook: CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa
9. Ngày 01/4/Quý Mão
- Youtube: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
- Facebook: CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa

Đường link:
- Youtube Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
https://www.youtube.com/@PhamThiYenTamChieuHoanQuan 
- Facebook Phạm Thị Yến - Tâm Chiếu Hoàn Quán:
https://www.facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan 
- Facebook CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa:
https://www.facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa 
- Facebook Chua Ba Vang:
https://www.facebook.com/chuabavang.com.vn 
- Facebook Thầy Thích Trúc Thái Minh:
https://www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh 
- Facebook CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng:
https://www.facebook.com/CLBTuoiTreBaVang

IV. Văn Bạch

1. Văn bạch ngày hát thứ nhất
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có)… đang (tu tập/nương tựa/tùy duyên theo Câu lạc bộ Cúc Vàng).

Chúng con được biết Đức Phật - bậc toàn giác, bậc đại từ đại bi, bậc cứu khổ cho muôn loài đã đản sinh xuống cõi Ta Bà này vào trung tuần tháng Tư cách đây hơn 2.600 năm về trước. Sự đản sinh của Đức Phật làm chấn động tam thiên đại thiên thế giới, trời người muôn loài đều được hoan hỷ và thành kính cúng dường. Sự đản sinh của Ngài là khởi duyên cho giáo Pháp bất tử nhiệm màu, là sự khởi duyên hình thành Tam Bảo - ruộng phước cho nhân thiên và muôn loài.

Nay với tâm giác ngộ về sự đản sinh cao quý của Đức Phật, với sự thẩm sát về sự nhiệm màu cao quý của giáo Pháp, của Tam Bảo, chúng con - Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng, cùng nhau trong tâm nguyện Bồ Đề, xin dâng lời ca tiếng hát tán dương sự đản sinh của Đức Phật, sự cao quý của giáo Pháp và Tam Bảo. Nguyện mong cho chánh Pháp của Phật, pháp lục hòa được tuyên dương, được trụ lâu dài thêm ở thế gian. Con xin thực hành số ngày (theo phát nguyện của câu lạc bộ/số ngày là…)

Chúng con, Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng cùng hồi hướng công đức về Vô thượng Bồ Đề, hồi hướng cho thời tiết trong các ngày diễn ra lễ Phật đản được râm mát; tất cả các duyên liên quan đến lễ Phật đản đều được tốt lành viên mãn, tất cả các chúng phát tâm hộ trì đều được tăng trưởng phước lành, thiện cầu sớm được thành tựu; trời người muôn loài được hoan hỷ trong thiện pháp cao quý này.

Và theo sự hướng dẫn từ câu lạc bộ, con cũng xin hồi hướng công đức phước báu phát sinh từ các phát nguyện tu tập, phận sự lục hòa của câu lạc bộ đến cho các mong cầu của con là (đọc mong cầu)… và cũng xin hồi hướng đến cho tất cả các chúng chư Thiên, chư Thần linh (chư linh Thần hộ trì), các chúng vong linh hữu duyên, oan gia trái chủ đang báo oán trên các mong cầu của con, đồng được hưởng phước báu và được kết duyên với các Phật tử trong câu lạc bộ cùng nhau nương tựa Tam Bảo, hạnh tu đầu đà của chư Tăng chùa Ba Vàng và trợ duyên cho nhau trong các thiện pháp, được lợi ích, hạnh phúc, an vui và giải thoát; và chúng con cũng thỉnh tất cả chư vị cùng thực hành pháp tán dương với chúng con. 

Chúng con xin Tam Bảo gia trì cho các phát nguyện tu lục hòa của câu lạc bộ Cúc Vàng, hết thảy chư vị trời, rồng, thần, quỷ, chư vị trong cõi tâm linh đồng ủng hộ và hoan hỷ cùng chúng con thực hành pháp.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

2. Văn bạch hàng ngày
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin cùng nguyện với các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, dâng lời ca tiếng hát tán dương sự đản sinh của Đức Phật, tán dương Tam Bảo, tán dương sự tinh tấn thực hành lục hòa của tứ chúng và con xin thỉnh tất cả các chư vị trong cõi tâm linh mà con đã thỉnh ngày hôm trước cùng với con và các Phật tử trong câu lạc bộ thực hành pháp tán dương và con cũng xin hồi hướng như mọi hôm (và thỉnh thêm/hồi hướng thêm…).
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Lưu ý: Tùy duyên hàng ngày vẫn có thể bạch theo văn bạch ngày đầu.

V. Lời Nhắc

Để tăng trưởng thêm công đức Bồ Đề “làm cho số đông biết đến sự đản sinh của Đức Phật”, trang truyền thông của đạo tràng: đăng thêm các hình ảnh của Phật tử trong đạo tràng đã tham dự lễ Phật đản của các năm trước và tất cả  hình ảnh chuẩn bị cho đại lễ năm nay.
Chúc các đạo hữu tinh tấn!

2,611 lượt xem
11/05/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ