Nhân duyên để Cô Phạm Thị Yến thành tựu được năng lực tâm linh