Nghi thức tụng kinh phụ cho chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết - bài 8 (Dành cho chủ lễ là nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Nghi thức tụng kinh phụ cho chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết - bài 8 (Dành cho chủ lễ là nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

1. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

Link: https://phamthiyen.com/van-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html

2. Nguyện Hương

(Quỳ. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)

+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…:

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm:

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp. Chung cho các trường hợp)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

3. Bạch Phật

(Quỳ gối, chắp tay bạch)
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, quang giáng đàn tràng ủng hộ cho con/chúng con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… Hiện đang ở tại:…
(Tùy duyên có/không đọc phần này: con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)
Con/chúng con tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật.
Hôm nay là ngày… tháng… năm… đệ tử con/chúng con đã phát nguyện tu tập theo chương trình cầu siêu hóa giải oán kết dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa (số ngày phát nguyện (ví dụ 49 ngày)..., để hồi hướng công đức (đọc mong cầu đối với đàn lễ. Ví dụ: hóa giải nghiệp hiếm muộn, cầu sinh con…)... hôm nay là ngày tu thứ (2, 3, 4... 48)...
Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, xin nhất tâm thỉnh mời các chúng vong linh, đã được thỉnh mời từ ngày khai đàn cho đến nay, trên nghiệp (đọc tên nghiệp)… của (tên người cần hồi hướng)… qua các hiện tượng (đọc hiện tượng)…, nguyện các vong linh được về tại đàn tràng này cùng với con/chúng con tu tập nghe kinh thính Pháp.
Nguyện qua sự tinh tấn tu tập sám hối của con/chúng con, mà các vong linh khởi tâm hoan hỷ nghe kinh thính Pháp, giác ngộ nhân quả, xả bỏ oán thù, nhận phần công đức phúc báu hồi hướng của gia đình con/chúng con, kết duyên pháp lữ với gia đình con/chúng con và thực hành lời Đức Phật dạy, sớm được hạnh phúc an vui.
Giờ này con/chúng con xin thỉnh hết thảy chư Thiên, chư Thần Linh và các chúng vong linh, cùng với con/chúng con vào khóa lễ tu tập theo bài kinh (tên bài kinh)...
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

4. Tán Phật, Đảnh Lễ Phật

(Theo hướng dẫn của kinh)

Lưu ý: Đối với các bài kinh không có tán Phật và đảnh lễ Phật, thì tán tụng tại đây:

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

5. Kệ Khai Kinh Và Tụng Thân Kinh (nội dung bài kinh, bỏ tất cả các phần tụng chú)

5.1. Kệ khai kinh: (Theo hướng dẫn của kinh)

5.3. Thân kinh: 
Kinh Nhân Quả Ba Đời
Kinh Tam Bảo
Kinh Dược Sư
Kinh Vu Lan
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện
Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân
Mục Liên Sám Pháp
Quán Âm Quảng Trần
Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám
Từ Bi Thủy Sám Pháp
Sám Hối Hồng Danh
Tam Quy Ngũ Giới - Sáu Pháp Hòa Kính 

 

6. Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay bạch)
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con/chúng con xin hồi hướng công đức tu tập trong đàn lễ này, công đức tùy hỷ sáu pháp Hòa Kính của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, (tùy duyên đọc thêm: cùng công đức tạo lập được trong ngày hôm nay) về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho (đọc mong cầu của gia đình)…
Con/chúng con lại xin hồi hướng cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, được tăng trưởng phúc lành, tăng thêm oai lực, kết duyên pháp lữ tu hành với con/chúng con, hộ trì cho gia đình được phát tâm Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Hồi hướng cho các vong linh đã dự pháp nghe kinh trong đàn tràng, được tăng phước, tăng duyên nương tựa Tam Bảo, tu tập tích lũy các công đức cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

7. Hồi Hướng

(Đứng; pháp khí: mõ)

Công phu công đức có bao nhiêu
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sanh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (1 chuông)

8. Tam Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

9. Lễ Tạ

Giờ này khóa lễ đã châu long, con/chúng con xin một lòng lễ tạ tứ lễ. (4 lễ)

Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ngày 4 tháng 5 năm 2023

121,422 lượt xem
06/06/2021

Bình luận (9)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. P
  P

  Phạm Thị Phương

  27/04/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con nhât tâm nương tựa Tam Bảo và thành kính tri ân trên Sư Phụ cùng Đại đức Tăng Ni, Cô chủ nhiệm CLB đã luôn chỉ dạy sách tấn cho hàng phật tử chúng con được tu tập đúng Pháp ạ.

 2. T
  T

  Trần Thị Thu

  05/04/2023

  Con xin tri ân công đức trên Cô chủ nhiệm đã hướng dẫn cho chúng con tu tập, mang lại lợi ích cho gia đình chúng con ạ

 3. N
  N

  Nguyễn Thị hiệp

  15/03/2023

  Con xin thành kính tri ân công đức của Cô ạ

 4. N
  N

  Ngô thị Hương

  24/02/2023

  Con xin tri ân Cô chủ nhiệm đã hướng dẫn và sách tấn cho chúng con

 5. H
  H

  Hoàng Thị Lý

  28/12/2022

  Em xin tri ân công đức của Cô Chủ Nhiệm ạ!