Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

A. Lời Dẫn

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thường được gọi tắt là Văn Thù (dịch nghĩa là Diệu Đức, Diệu Cát Tường, Diệu Âm). Ngài là một trong những vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo, là vị Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ. Ngài là con thứ ba của vua Vô Tránh Niệm, có tên là Thái tử Vương Chúng. Ngài cúng dường Phật Bảo Tạng và phát nguyện độ sinh nên Phật Bảo Tạng thọ ký cho Ngài phải trải vô lượng hằng hà sa số kiếp về sau, thì Ngài sẽ thành Phật ở thế giới thanh tịnh Vô Cấu Bảo Chi thuộc về bên phương Nam, hiệu là Phật Văn Thù. Ngài xuất hiện hầu như trong tất cả các kinh điển quan trọng của Phật giáo Đại thừa: Hoa Nghiêm, Thủ Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Duy Ma Cật,… như một nhân vật thân cận nhất của Đức Phật Thích Ca.

Trước khi thành Phật, các Đức Phật đều phải phát tâm Bồ Đề, tu hành Bồ Tát đạo, vì vậy Phật tử chúng ta muốn tu thành Phật, thì bước đầu chúng ta cần học hiểu về các nguyện các hạnh của các vị Bồ Tát và từng bước thực tập theo các Ngài, để chúng ta khai mở được tâm trí tự lợi lợi tha, tâm trí Bồ Đề.

Tuần lễ tu tập kỷ niệm này vía của Ngài, Phật tử chúng ta tụng kinh, thiền quán, chúng ta sẽ phần nào hiểu được về trí tuệ, tài năng phương tiện, công đức của Bồ Tát, khiến chúng ta tránh được những suy nghĩ tự mãn sai lầm, khi thấy mình làm một chút việc thiện, đã tự cho mình là đang hành Bồ Tát đạo.

Chương trình tu tập này, sẽ đem lại cho Phật tử những trải nghiệm về sự tăng thượng tâm, tăng thượng trí, mang lại lợi ích ngay trong hiện tại cho Phật tử và cho chúng sinh và là duyên thù thắng cho Phật tử.

Thời gian tu tập trong một tuần từ: 1 – 7/4/ ÂM LỊCH hàng năm.

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài):

Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

B. Đối Tượng Tu Tập

Chương trình dành cho hai đối tượng:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
– Thực hành nghi thức chung: Nếu trong gia đình/hội chúng, có cả thành viên đã phát nguyện tu lục hòa và thành viên chưa phát nguyện tu lục hòa, thì sẽ dùng chung chương trình dành cho Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa.
Giải thích:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Nhân dân là những người chưa quy y Tam Bảo; Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa là những người đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát tâm Bồ Đề tu lục hòa.
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Các Phật tử đã được phát nguyện Bồ Đề và phát nguyện tu sáu Pháp hòa kính là: 1. Thân hòa đồng trụ; 2. Khẩu hòa vô tránh; 3. Ý hòa đồng duyệt; 4. Giới hòa đồng tu; 5. Kiến hòa đồng giải; 6. Lợi hòa đồng quân.

C. Nghi Thức Tu Tập

Nếu quý đạo hữu tham gia chương trình phát trực tiếp của quý Thầy, thì quý đạo hữu thực hiện như sau: Nguyện hương + Văn khấn theo chương trình này -> Theo dõi chương trình trực tiếp của quý Thầy -> Kết thúc -> Thực hiện các phần còn thiếu của chương trình này.

Quý đạo hữu thực hiện 1 trong 2 nghi thức dưới đây:

I. Nghi Thức Dành Cho Nhân Dân Và Phật Tử Chưa Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… Hiện đang ở tại:…
Nhân kỷ niệm ngày vía của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, con xin tu tập theo “Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát”, con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh nương oai lực Tam Bảo, quang giáng nơi đàn tràng ủng hộ, con cũng xin thỉnh chư vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh trên đất cùng các vong linh có hữu duyên với gia đình chúng con

Nếu kết hợp tu bài số 8 thì bạch, nếu không kết hợp tu bài số 8 thì không bạch phần in đậm này: Con cũng xin thỉnh mời các vong linh trên các nghiệp (đọc tên nghiệp)… mà con đã bạch thỉnh khi phát nguyện tu 49 ngày bài số 8

Được nương oai lực Tam Bảo, mà được duyên lành cùng con tu tập để được hiểu về nguyện, về hạnh và công đức của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, mà cùng nhau phát tâm Bồ Đề, tinh tấn trên con đường Bồ Đề, để cầu hạnh phúc an lạc cho mình, cầu hạnh phúc an lạc cho chúng sinh và mong nguyện cho chính Pháp trụ lâu dài ở thế gian.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Tán

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Văn Thù Sư Lợi
Đại Bồ Tát lớn
Hộ trì chư Phật
Trên đường Bồ Đề
Dắt chúng hữu tình
Hành Bồ Tát đạo
Bồ Tát Văn Thù
Gương sáng tự lợi
Trí tuệ bát nhã
Chặt tan xiềng xích
Phiền não vô minh
Bồ Tát Văn Thù
Gương sáng lợi tha
Tay cầm kiếm báu
Mình mặc bảo giáp
Cưỡi sư tử xanh
Cứu thoát chúng sinh
Khỏi ba loại độc
Tham độc, sân độc
Cùng si mê độc
Chúng con chí thành
Đảnh lễ Bồ Tát. (1 chuông)

4. Đảnh Lễ

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Chí tâm đảnh lễ: Bậc Giác Ngộ. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bậc chinh phục thành tựu siêu việt. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Thân trí tuệ tự khởi lên một cách tự nhiên. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Con mắt trí tuệ độc nhất không bị nhiễm ô bởi những che chướng. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Ánh sáng trí tuệ chiếu tỏa rạng ngời, sáng tỏ. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Khai mở trí huệ mọi hữu tình. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Biểu tượng kết tinh trí huệ của mười phương Phật. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bậc Trì Tụng Hoàn Hảo Ý Nghĩa Tuyệt Đối của chư Phật. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Hồng Danh trí tuệ tự lợi lợi tha. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Được Đấng Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni thường ngợi khen. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (chuông. 3 lễ)

5. Tụng Kinh

(Ngồi; khai chuông mõ; pháp khí: mõ)

Kệ Khai Kinh

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

Kinh Tụng

(Quý đạo hữu ấn vào tên bài kinh để xem bài kinh)

Ngày 1 và ngày 2. Bài kinh: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuyết về tài năng của Bồ Tát

Ngày 3 và ngày 4. Bài kinh: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuyết về tài năng phương tiện trong công hạnh của Bồ Tát

Ngày 5 và ngày 6. Bài kinh: Đức Thế Tôn khen ngợi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuyết về trí nhất thiết nguyện của Bồ Tát

Ngày 7. Bài kinh: Đức Thế Tôn khen ngợi oai lực công đức của Bồ Tát Văn Thù

6. Tụng “Mật Điển Trì Tụng Hồng Danh Văn Thù”

(Ngồi tụng; pháp khí: mõ)

Kính lễ Đức Văn Thù trẻ trung tôn quý!
Như thế, Ngài là một Bậc Giác Ngộ, bậc chinh phục thành tựu siêu việt!
Thân trí tuệ tự khởi lên một cách tự nhiên
Con mắt trí tuệ độc nhất không bị nhiễm ô bởi những che chướng
Ánh sáng trí tuệ chiếu tỏa rạng ngời, sáng tỏ!
Kính lạy Bồ Tát, bậc khai mở trí huệ mọi hữu tình!
Bồ Tát là biểu tượng kết tinh trí huệ của mười phương Phật!
Đây là điều tất cả chư Phật đã giác ngộ viên mãn hoàn toàn tuyên thuyết.
Bậc Trì Tụng Hoàn Hảo Ý Nghĩa Tuyệt Đối
Hồng Danh bậc Chúa Tể, Đức Đại Trí Văn Thù,
Được tuyên thuyết trọn vẹn bởi
Đấng Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Siêu Việt!

7. Nghe Pháp

(Ấn vào tên bài nghe Pháp để mở)

Ngày 1: Vượt qua sợ hãi để phát tâm Bồ Đề

Ngày 2: Nhìn nhận đúng về hành động của bạn đạo để giảm trừ phiền não

Ngày 3: Quán chiếu để tinh tấn Bồ Đề

Ngày 4: Quán bình đẳng để trụ tâm bình đẳng bất thối chuyển

Ngày 5: Quán chiếu giảm tham chấp thân

Ngày 6: Gieo hạt giống trí nhất thiết nguyện của Bồ Tát

Ngày 7: Quán chiếu thực hành phát nguyện để tiêu trừ ác nghiệp hiện tại

8. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)

a. Văn bạch
(Quỳ, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin được dâng vật thực cúng dường:
Thượng: Con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Con xin cúng dâng lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh.
Sau: Con xin được nương oai lực Tam Bảo, con xin thỉnh mời và hiến cúng cho tất cả các chúng vong linh mà con đã thỉnh mời.

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: chuông, mõ)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

9. Ngồi Thiền

(Ngồi; chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày 1: Đề mục quán:

1. Tư duy về những khổ trong sinh tử, để dũng mãnh chân thật phát tâm Bồ Đề.
2. Tư duy nhân quả để đoạn trừ sự sợ hãi đang ngăn trở việc nói lên sự thật tại đạo tràng, câu lạc bộ, để cho mình và mọi người tập thực hành lục hòa, giải thoát khỏi cấu uế trong hiện tại được nhân quả thiện lành, được nhân Bồ Đề.
3. Tư duy nhân quả để đoạn trừ sự sợ hãi đang ngăn trở việc nói lên sự thật về sự tu tập, công đức phước báu của Phật, Pháp, Tăng.
4. Tư duy nhân quả để đoạn trừ sự sợ hãi đang ngăn trở việc nói lên sự thật về sự chuyển nghiệp của mình, của người để tuyên dương Phật Pháp cứu độ cho chúng sinh.

Ngày 2: Đề mục quán:
1. Quán chiếu để từ bỏ sự ái nhiễm với mong cầu
2. Quán chiếu về kết quả hành động của đạo hữu trong đạo tràng khi họ có tướng của sự giận dữ, cứng rắn

Ngày 3: Đề mục quán:
1. Tư duy nhân quả của người thân trong hiện tại và quá khứ để phát được nguyện Bồ Đề thật sâu sắc
2. Quán chiếu về các việc hiện tại của mình để tinh tấn hơn trong 6 pháp hòa kính; để trở thành Phật tử xuất sắc có được hạt giống Bồ Tát trong tâm của mình hạnh nguyện được đầy đủ

Ngày 4: Đề mục quán:
Quán sát về tâm mình xem có bình đẳng giữa các đạo hữu, giữa các phận sự hay không? Nếu không thì do đâu? Do tâm tham ái, tâm tham tài, danh sắc hay do tâm chấp ngã (chấp tôi)

Ngày 5: Đề mục quán:
Quán chiếu từ bỏ tham dục do thân sai khiến. Từ đó tinh tấn trong phận sự, trong bố thí và đoạn trừ lười biếng

Ngày 6: Đề mục quán:
1. Quán chiếu để tập thực hành bố thí cúng dường trong pháp lục hòa
2. Quán chiếu để tập thực hành làm phận sự với tâm không mong cầu đền đáp

Ngày 7: Đề mục quán:
1. Niệm ân đức phát nguyện Bồ Đề hành Bồ Tát đạo của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi
=> Từ đó mình có được tuần lễ tu tập
2. Quán chiếu để thấy được lợi ích của thực hành lục hòa sẽ có công đức Bồ Đề để có lời phát nguyện chân thật theo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, khiến tiêu trừ nghiệp hiện tại và tiêu trừ nạn dịch Covid-19

(đọc tiếp)

Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền: Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Lời nguyện hồi hướng khi xả thiền (Chỉ dành cho ngày tu thứ 7; bạch trước khi làm các động tác xả thiền trên thân):
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… con chân thật nương tựa Tam Bảo, tập thực hành và tùy hỷ với các Phật tử thực hành sáu pháp hòa kính tại Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa. Và trong những ngày tu này, con mong nguyện chân thật thực hành được tâm bình đẳng, thực hành được trừ bỏ sự lười biếng, sự sợ hãi, sự chấp thân, thực hành bố thí cúng dường, phận sự chuyển tải Phật Pháp không mong cầu đền ơn, mong nguyện cho con đi trên con đường thực hành Bồ Tát đạo mà đức Phật đã chỉ dạy để giác ngộ cho con, giác ngộ cho chúng sinh. Và hiện tại con tập thực hành và tùy hỷ với việc bố thí cúng dường tại đạo tràng (nói tên đạo tràng)… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng để gieo duyên Phật Pháp với chúng sinh (kể ra tất cả việc phận sự mình đã làm, phận sự, tu học, bố thí cúng dường)… đó là sự chân thật của con, với sự chân thật đó, hiện tại con mong nguyện hồi hướng cho các chúng quỷ hành bệnh tạo nên dịch bệnh Covid-19 này, hồi hướng cho chúng, nguyện cho chúng từ bỏ tâm ý đó, tiêu trừ nghiệp ác đó, chúng giác ngộ và có nhân duyên được quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề cầu hạnh phúc an lạc. Nguyện cho dịch bệnh Covid-19 sớm được hóa giải, tiêu trừ và tất cả những người mà được hưởng lợi ích từ việc dịch bệnh tiêu trừ này đều có nhân duyên được tu tập Phật Pháp, mong nguyện cho chính Pháp của Phật trụ lâu dài ở thế gian, mong nguyện có nhiều người phát tâm Bồ Đề, tinh tấn Bồ Đề cầu vô thượng Bồ Đề, làm lợi ích cho chúng sinh và muôn loài.
Con cũng xin nguyện cho những chúng hữu hình hay vô hình đang ác hại con (kể việc đang bị ác hại, ví dụ: con cái bị người ác lôi kéo,… công việc, hạnh phúc…)… dừng các việc ác hại đó, những việc ác hại đó đều tan biến. Nguyện cho các ác hại của họ đều tan biến, để cho con có được nhân duyên tu tập Phật Pháp được thuận duyên, được tinh tấn và con nguyện tinh tấn hơn nữa để gieo duyên Phật Pháp cho chúng sinh, giác ngộ cho mình, giác ngộ cho người, con cầu vô thượng Bồ Đề. Nguyện cho những người ác hại quay trở lại cùng với con làm các việc thiện, từ bỏ việc ác được lợi ích an vui.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam mô Thường gia hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

10. Xả Thiền

(Ba tiếng chuông; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

(Quỳ gối; chắp tay)

(Nếu đạo hữu nào tu thêm kinh Tam Bảo hồi hướng dịch covid, thì bạch Phật theo văn khấn tụng kinh Tam Bảo, sau đó tụng luôn vào bài kinh. Tụng xong kinh Tam Bảo, thì tụng tiếp phục nguyện hồi hướng, tam quy tại chương trình này)

11. Phục Nguyện Hồi Hướng

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Mùng 4 tháng 4
Nhân ngày lễ vía
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi
Đệ tử chúng con
Phát nguyện tu hành
Tụng kinh thiền quán
Tán dương công đức
Và xin phát nguyện
Nương tựa Tam Bảo
Theo gương đức Văn Thù
Tinh cần tu tập
Khai mở trí tuệ
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu pháp giải thoát
Lợi ích chúng sinh. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện Thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc Thái dân an
Thế Giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo.

Con cũng xin hồi hướng thêm cho gia đình con (đọc các việc cụ thể đang mong cầu hoặc Phật tử nào đang tu bài số 8 hồi hướng chuyển nghiệp, thì đọc thêm tại phần này):…

(Năm nào có dịch bệnh, thiên tai, thì đọc phần dưới tùy duyên thay đổi cho phù hợp)
Con lại xin hồi hướng công đức này, cho các chúng hành bệnh quỷ vương, Ác Độc Quỷ Vương, đa ác quỷ vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh covid của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được tăng phúc, tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với gia đình con kết duyên pháp lữ, trợ duyên cho nhau cùng được an vui hạnh phúc và tu tập cho đến ngày thành Phật. Hồi hướng nguyện mong cho nạn dịch covid tại đất nước Việt Nam được hóa giải, chúng nhân có ý thức phòng dịch cao, mọi người đang tham gia phòng chống dịch được bình an mạnh khỏe, không bị nhiễm bệnh.

Con xin hồi hướng cho gia đình con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này và hồi hướng nguyện cho chúng nhân được sớm tiêu ác nghiệp này, được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

12. Tam Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ Đề. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

HẾT

Xem nghi thức đầy đủ

II. Nghi Thức Dành Cho  Phật Tử Đã Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:…
Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng.
Nhân kỷ niệm ngày vía của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, con xin tu tập theo “Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát”, con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh nương oai lực Tam Bảo, quang giáng nơi đàn tràng ủng hộ, con cũng xin thỉnh chư vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh trên đất cùng các vong linh có hữu duyên với gia đình chúng con

(Nếu kết hợp tu bài số 8 thì bạch, nếu không kết hợp tu bài số 8 thì không bạch phần in đậm này: Con cũng xin thỉnh mời các vong linh trên các nghiệp (đọc tên nghiệp)… mà con đã bạch thỉnh khi phát nguyện tu 49 ngày bài số 8)

Được nương oai lực Tam Bảo, công đức tu tập lục hòa của con, mà được duyên lành cùng con tu tập để được hiểu về nguyện, về hạnh và công đức của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, mà cùng với các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, tinh tấn trên con đường Bồ Đề, tinh tấn thực hành công hạnh Bồ Đề, để cầu hạnh phúc an lạc cho mình, cầu hạnh phúc an lạc cho chúng sinh và mong nguyện cho chính Pháp trụ lâu dài ở thế gian.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Tán

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Văn Thù Sư Lợi
Đại Bồ Tát lớn
Hộ trì chư Phật
Trên đường Bồ Đề
Dắt chúng hữu tình
Hành Bồ Tát đạo
Bồ Tát Văn Thù
Gương sáng tự lợi
Trí tuệ bát nhã
Chặt tan xiềng xích
Phiền não vô minh
Bồ Tát Văn Thù
Gương sáng lợi tha
Tay cầm kiếm báu
Mình mặc bảo giáp
Cưỡi sư tử xanh
Cứu thoát chúng sinh
Khỏi ba loại độc
Tham độc, sân độc
Cùng si mê độc
Chúng con chí thành
Đảnh lễ Bồ Tát. (1 chuông)

4. Đảnh Lễ

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Chí tâm đảnh lễ: Bậc Giác Ngộ. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bậc chinh phục thành tựu siêu việt. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Thân trí tuệ tự khởi lên một cách tự nhiên. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Con mắt trí tuệ độc nhất không bị nhiễm ô bởi những che chướng. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Ánh sáng trí tuệ chiếu tỏa rạng ngời, sáng tỏ. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Khai mở trí huệ mọi hữu tình. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Biểu tượng kết tinh trí huệ của mười phương Phật. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bậc Trì Tụng Hoàn Hảo Ý Nghĩa Tuyệt Đối của chư Phật. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Hồng Danh trí tuệ tự lợi lợi tha. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Được Đấng Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni thường ngợi khen. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (chuông. 3 lễ)

5. Tụng Kinh

(Ngồi; khai chuông mõ; pháp khí: mõ)

Kệ Khai Kinh

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

Kinh Tụng

(Quý đạo hữu ấn vào tên bài kinh để xem bài kinh)

Ngày 1 và ngày 2. Bài kinh: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuyết về tài năng của Bồ Tát

Ngày 3 và ngày 4. Bài kinh: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuyết về tài năng phương tiện trong công hạnh của Bồ Tát

Ngày 5 và ngày 6. Bài kinh: Đức Thế Tôn khen ngợi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuyết về trí nhất thiết nguyện của Bồ Tát

Ngày 7. Bài kinh: Đức Thế Tôn khen ngợi oai lực công đức của Bồ Tát Văn Thù

6. Tụng “Mật Điển Trì Tụng Hồng Danh Văn Thù”

(Ngồi tụng; pháp khí: mõ)

Kính lễ Đức Văn Thù trẻ trung tôn quý!
Như thế, Ngài là một Bậc Giác Ngộ, bậc chinh phục thành tựu siêu việt!
Thân trí tuệ tự khởi lên một cách tự nhiên
Con mắt trí tuệ độc nhất không bị nhiễm ô bởi những che chướng
Ánh sáng trí tuệ chiếu tỏa rạng ngời, sáng tỏ!
Kính lạy Bồ Tát, bậc khai mở trí huệ mọi hữu tình!
Bồ Tát là biểu tượng kết tinh trí huệ của mười phương Phật!
Đây là điều tất cả chư Phật đã giác ngộ viên mãn hoàn toàn tuyên thuyết.
Bậc Trì Tụng Hoàn Hảo Ý Nghĩa Tuyệt Đối
Hồng Danh bậc Chúa Tể, Đức Đại Trí Văn Thù,
Được tuyên thuyết trọn vẹn bởi
Đấng Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Siêu Việt!

7. Nghe Pháp

(Ấn vào tên bài nghe Pháp để mở)

Ngày 1: Vượt qua sợ hãi để phát tâm Bồ Đề

Ngày 2: Nhìn nhận đúng về hành động của bạn đạo để giảm trừ phiền não

Ngày 3: Quán chiếu để tinh tấn Bồ Đề

Ngày 4: Quán bình đẳng để trụ tâm bình đẳng bất thối chuyển

Ngày 5: Quán chiếu giảm tham chấp thân

Ngày 6: Gieo hạt giống trí nhất thiết nguyện của Bồ Tát

Ngày 7: Quán chiếu thực hành phát nguyện để tiêu trừ ác nghiệp hiện tại

8. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)

a. Văn bạch
(Quỳ, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin được dâng vật thực cúng dường:
Thượng: Con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Con xin cúng dâng lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh.
Sau: Con xin được nương oai lực Tam Bảo, con xin thỉnh mời và hiến cúng cho tất cả các chúng vong linh mà con đã thỉnh mời.

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: chuông, mõ)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

9. Ngồi Thiền

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày 1: Đề mục quán:
1. Tư duy về những khổ trong sinh tử, để dũng mãnh chân thật phát tâm Bồ Đề.
2. Tư duy nhân quả để đoạn trừ sự sợ hãi đang ngăn trở việc nói lên sự thật tại đạo tràng, câu lạc bộ, giúp đạo hữu thực hành tinh tấn lục hòa, giải thoát khỏi cấu uế trong hiện tại được nhân quả thiện lành, tăng trưởng được nhân Bồ Đề
3. Tư duy nhân quả để đoạn trừ sự sợ hãi đang ngăn trở việc nói lên sự thật về sự tu tập, công đức phước báu của Phật, Pháp, Tăng.
4. Tư duy nhân quả để đoạn trừ sự sợ hãi đang ngăn trở việc nói lên sự thật về sự chuyển nghiệp của mình, của người để tuyên dương Phật Pháp cứu độ cho chúng sinh.

Ngày 2: Đề mục quán:
1. Quán chiếu để từ bỏ sự ái nhiễm với mong cầu
2. Quán chiếu về kết quả hành động của đạo hữu trong đạo tràng khi họ có tướng của sự giận dữ, cứng rắn

Ngày 3: Đề mục quán:
1. Tư duy nhân quả của người thân trong hiện tại và quá khứ để phát được nguyện Bồ Đề thật sâu sắc
2. Quán chiếu về các việc hiện tại của mình để tinh tấn hơn trong 6 pháp hòa kính; để trở thành Phật tử xuất sắc có được hạt giống Bồ Tát trong tâm của mình hạnh nguyện được đầy đủ

Ngày 4: Đề mục quán:
Quán sát về tâm mình xem có bình đẳng giữa các đạo hữu, giữa các phận sự hay không? Nếu không thì do đâu? Do tâm tham ái, tâm tham tài, danh sắc hay do tâm chấp ngã (chấp tôi)

Ngày 5: Đề mục quán:
Quán chiếu từ bỏ tham dục do thân sai khiến. Từ đó tinh tấn trong phận sự, trong bố thí và đoạn trừ lười biếng

Ngày 6: Đề mục quán:
1. Quán chiếu để tập thực hành mọi sự bố thí trong pháp lục hòa
2. Quán chiếu để tập thực hành làm phận sự với tâm không mong cầu đền đáp

Ngày 7: Đề mục quán:
1. Niệm ân đức phát nguyện Bồ Đề hành Bồ Tát đạo của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi
=> Từ đó mình có được tuần lễ tu tập
2. Quán chiếu lại sự phát nguyện thực hành pháp lục hòa của mình để hướng nguyện tiêu trừ nghiệp hiện tại và tiêu trừ nạn dịch Covid-19.

(đọc tiếp)

Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền: Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

Lời nguyện hồi hướng khi xả thiền (Chỉ dành cho ngày tu thứ 7; bạch trước khi làm các động tác xả thiền trên thân):
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… con chân thật nương tựa Tam Bảo, nương tựa chư Tăng chùa Ba Vàng thực hành hạnh đầu đà, con chân thật mong muốn thực hành được đầy đủ tinh tấn sáu pháp hòa kính tại Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, tuy rằng sự thực hành của con còn non yếu. Và trong những ngày tu này, con mong nguyện chân thật thực hành được tâm bình đẳng, thực hành được trừ bỏ sự lười biếng, sự sợ hãi, sự chấp thân, thực hành bố thí cúng dường, phận sự chuyển tải Phật Pháp không mong cầu đền ơn, mong nguyện cho con đi trên con đường thực hành Bồ Tát đạo mà đức Phật đã chỉ dạy để giác ngộ cho con, giác ngộ cho chúng sinh. Và hiện tại con cũng đang chân thật thực hành Pháp và chân thật thực hành phận sự tại đạo tràng (nói tên đạo tràng)… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng để gieo duyên Phật Pháp với chúng sinh (kể ra tất cả việc phận sự mình đã làm theo nội quy lục hòa, phận sự, tu học, bố thí cúng dường)… đó là sự chân thật của con, với sự chân thật đó, hiện tại chúng con mong nguyện hồi hướng cho các chúng quỷ hành bệnh tạo nên dịch bệnh Covid-19 này, hồi hướng cho chúng, nguyện cho chúng từ bỏ tâm ý đó, tiêu trừ nghiệp ác đó, chúng giác ngộ và có nhân duyên được quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề, trợ duyên tương tác cho các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, để tinh tấn thực hành công hạnh Bồ Đề theo lời phát nguyện của Chủ nhiệm Câu lạc bộ cùng với các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng. Nguyện cho dịch bệnh Covid-19 sớm được hóa giải, tiêu trừ và tất cả những người mà được hưởng lợi ích từ việc dịch bệnh tiêu trừ này đều có nhân duyên được tu tập Phật Pháp, mong nguyện cho chính Pháp của Phật trụ lâu dài ở thế gian, mong nguyện có nhiều người phát tâm Bồ Đề, tinh tấn Bồ Đề cầu vô thượng Bồ Đề, làm lợi ích cho chúng sinh và muôn loài.
Con chân thật phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề: phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian; chân thật mong muốn thực hành được các pháp lục hòa tại Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa. Con cũng xin nguyện cho những chúng hữu hình hay vô hình đang ác hại con (kể việc đang bị ác hại, ví dụ: con cái bị người ác lôi kéo,… công việc, hạnh phúc…)… dừng các việc ác hại đó, những việc ác hại đó đều tan biến. Nguyện cho các ác hại của họ đều tan biến, để cho con có được nhân duyên tu tập Phật Pháp được thuận duyên, được tinh tấn và con nguyện tinh tấn hơn nữa để gieo duyên Phật Pháp cho chúng sinh, giác ngộ cho mình, giác ngộ cho người, con cầu vô thượng Bồ Đề. Nguyện cho những người ác hại quay trở lại cùng với con làm các việc thiện, từ bỏ việc ác được lợi ích an vui.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường gia hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

10. Xả Thiền

(Ba tiếng chuông; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

11. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ gối; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con xin nguyện cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa phát nguyện thực hành công hạnh:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

(Quỳ gối; chắp tay)

(Nếu đạo hữu nào tu thêm kinh Tam Bảo hồi hướng dịch covid, thì bạch Phật theo văn khấn tụng kinh Tam Bảo, sau đó tụng luôn vào bài kinh. Tụng xong kinh Tam Bảo, thì tụng tiếp phục nguyện hồi hướng, tam quy tại chương trình này)

12. Phục Nguyện Hồi Hướng

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Mùng 4 tháng 4
Nhân ngày lễ vía
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi
Đệ tử chúng con
Phát nguyện tu hành
Tụng kinh thiền quán
Tán dương công đức
Bồ Tát Văn Thù
Nguyện xin Bồ Tát
Gia trì chúng con
Trí tuệ bát nhã
Khai mở nơi con
Dẫn dắt cho con
Đi trên con đường
Tự lợi lợi tha
Tinh tấn thực hành
Công hạnh Bồ Đề
Cầu Vô thượng đạo
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian
Lợi mình lợi người
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. (1 chuông)
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu pháp lục hòa giải thoát
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hòa
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư Thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện Thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc Thái dân an
Thế Giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)

Con lại xin đem công đức tu tập trong khóa lễ này, cùng công đức tu tập lục hòa tại câu lạc bộ Cúc Vàng hồi hướng thêm cho gia đình con (đọc các việc cụ thể đang mong cầu hoặc Phật tử nào đang tu bài số 8 hồi hướng chuyển nghiệp, thì đọc thêm tại phần này):…

(Năm nào có dịch bệnh, thiên tai, thì đọc phần dưới tùy duyên thay đổi cho phù hợp)

Con lại xin hồi hướng công đức trong đàn lễ này cùng các công đức tạo lập cùng với các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, công đức lục hòa, công đức thực hành công hạnh Bồ Đề của các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, cho các chúng hành bệnh quỷ vương, Ác Độc Quỷ Vương, đa ác quỷ vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh covid của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được tăng phúc, tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với gia đình con kết duyên pháp lữ, trợ duyên cho nhau cùng được an vui hạnh phúc và tu tập cho đến ngày thành Phật. Hồi hướng nguyện mong cho nạn dịch covid tại đất nước Việt Nam được hóa giải, chúng nhân có ý thức phòng dịch cao, mọi người đang tham gia phòng chống dịch được bình an mạnh khỏe, không bị nhiễm bệnh. Con xin hồi hướng cho gia đình con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này và hồi hướng nguyện cho chúng nhân được sớm tiêu ác nghiệp này, được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

13. Tam Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ Đề. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

HẾT

Xem nghi thức đầy đủ

 

 

 

21.541 lượt xem
11/05/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục