Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thường được gọi tắt là Văn Thù (dịch nghĩa là Diệu Đức, Diệu Cát Tường, Diệu Âm). Ngài là một trong những vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo, là vị Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ. Ngài là con thứ ba của vua Vô Tránh Niệm, có tên là Thái tử Vương Chúng. Ngài cúng dường Phật Bảo Tạng và phát nguyện độ sinh nên Phật Bảo Tạng thọ ký cho Ngài phải trải vô lượng hằng hà sa số kiếp về sau, thì Ngài sẽ thành Phật ở thế giới thanh tịnh Vô Cấu Bảo Chi thuộc về bên phương Nam, hiệu là Phật Văn Thù. Ngài xuất hiện hầu như trong tất cả các kinh điển quan trọng của Phật giáo Đại thừa: Hoa Nghiêm, Thủ Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Duy Ma Cật,… như một nhân vật thân cận nhất của Đức Phật Thích Ca.

Trước khi thành Phật, các Đức Phật đều phải phát tâm Bồ Đề, tu hành Bồ Tát đạo, vì vậy Phật tử chúng ta muốn tu thành Phật, thì bước đầu chúng ta cần học hiểu về các nguyện các hạnh của các vị Bồ Tát và từng bước thực tập theo các Ngài, để chúng ta khai mở được tâm trí tự lợi lợi tha, tâm trí Bồ Đề.

Tuần lễ tu tập kỷ niệm này vía của Ngài, Phật tử chúng ta tụng kinh, thiền quán, chúng ta sẽ phần nào hiểu được về trí tuệ, tài năng phương tiện, công đức của Bồ Tát, khiến chúng ta tránh được những suy nghĩ tự mãn sai lầm, khi thấy mình làm một chút việc thiện, đã tự cho mình là đang hành Bồ Tát đạo.

Chương trình tu tập này, sẽ đem lại cho Phật tử những trải nghiệm về sự tăng thượng tâm, tăng thượng trí, mang lại lợi ích ngay trong hiện tại cho Phật tử và cho chúng sinh và là duyên thù thắng cho Phật tử.

(Quý Phật tử ấn vào tên bài để vào bài tu tập)

Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Dành cho Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng đã phát nguyện Bồ Đề, tu lục hòa)

Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề, tu lục hòa)

21.276 lượt xem
11/05/2021

Bình luận (0)