Nghi thức Khánh Đản tại nhà, đạo tràng

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Nghi thức Khánh Đản tại nhà, đạo tràng

I. Hướng Dẫn

1. Hướng dẫn cách bài trí

Bày trí tôn tượng, nước và cánh hoa.
Bày trí nước tắm Phật và hoa ở hai vị trí phù hợp, để một người sau khi dâng nước cúng Phật xong, sẽ di chuyển đến chỗ lấy hoa để tung hoa cúng dường.

2. Lưu ý

Nếu thực hiện nghi thức tắm Phật trong chương trình văn nghệ thì chỉ thực hiện các phần 1. Văn Bạch, 3. Kệ Khánh Đản, 4. Kệ Dâng Nước, Tung Hoa Cúng Dường Tôn Tượng Phật Đản Sinh.

II. Nghi Lễ

(Đạo hữu xếp hàng ngang, chắp tay quỳ gối trước tôn tượng, cử một đạo hữu bạch Phật)

1. Văn Bạch

(Chủ lễ bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Hôm nay đệ tử chúng con tổ chức kỷ niệm ngày Đức Thế Tôn giáng thế để hóa độ chúng sinh, chúng con cùng nhau chiêm ngưỡng bảo tướng Đức Phật sơ sinh.

+ Trường hợp có dâng lễ vật thực: Chúng con cùng nhau sắm sửa trai nghi vật thực, chúng con dâng lên cúng dường, chúng con xin đức phật chứng minh cho chúng con.

+ Trường hợp nhiễu/tắm Phật: Và chúng con cũng học theo hạnh tán dương của chư Thiên, chư Long Thần, chúng con xin được thành tâm (nhiễu xung quanh tôn tượng/tung hoa/dâng nước tắm lên kim tượng Phật đản sinh)

(Tiếp)

Chúng con lại xin tán dương công đức đản sinh của Đức Thế Tôn, nguyện cầu cho chúng con cùng vô lượng chúng sinh được hoan hỷ, những ai đã phát nguyện tu tập thì được tinh tấn hơn nữa, ai chưa phát nguyện tu tập thì phát sinh các nhân duyên giác ngộ bỏ ác làm lành tu theo chính Pháp của Phật, đời đời được kết duyên với chính Pháp, tu theo chánh đạo, hộ trì Tam Bảo để cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ, Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! (1 chuông. 1 lễ)

2. Đảnh Lễ Phật

(Đại chúng cùng lễ)

Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô Lâm Tỳ Ni viên Vô Ưu Thọ Hạ, Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! (1 chuông) (7 lễ)
[Nếu thờ Xá Lợi thì lễ thêm: Chí tâm đảnh lễ: Kim Thân Xá Lợi Chư Phật, Chư Thánh Hiền Tăng. (3 chuông. 1 lễ)]

3. Kệ Khánh Đản

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh)
Lưu ý: Nếu đi nhiễu Phật thì vừa đi nhiễu vừa tụng kệ này.

Có một Hiền Nhân
Trong muôn ức kiếp
Luôn làm điều thiện
Cúng dường chư Phật
Thương tưởng chúng sinh
Hành Bồ Tát đạo
Đến kiếp cuối cùng
Ngài là thiên chủ
Cung trời Đâu Suất
Danh là Bồ Tát
Hiệu là Hộ Minh
Quán sát nhân gian
Chúng sinh trầm luân
Trong vòng đau khổ
Bồ Tát Hộ Minh
Theo nguyện từ bi giáng trần
Vào dòng vương giả
Ở xứ Ấn Độ
Mẹ là Ma Da
Cha là Tịnh Phạn
Tên Tất Đạt Đa
Trí Đức trang nghiêm
Ba hai tướng tốt
Tám mươi vẻ đẹp
Danh tiếng lẫy lừng vang xa
Ngài khi mới hạ sinh
Liền đi bảy bước
Mỗi bước chân Ngài
Nở những đóa sen
Đến bước thứ bảy
Ngài liền dừng lại
Một tay chỉ trời
Một tay chỉ đất
Cất tiếng uy nghiêm:
“Thiên thượng thiên hạ
Duy ngã độc tôn”
Cõi Trời hoan hỷ
Rải hoa cúng dường
Rồng phun nước thiêng
Tắm thân Thái tử
Dân chúng hoan ca
Muôn cây nở hoa
Chào đón Thái tử
Hoàng cung mở hội
Thỉnh mời đạo sĩ
Các Bà La Môn
Đoán tướng Thái tử
Tiên A Tư Đà vang danh
Dự tiên đoán rằng:
Thái Tử
Nếu ở thế gian
Danh ngôi Chuyển Luân Thánh Vương
Nếu đi xuất gia
Danh vị vô thượng Chính đẳng Chính giác.
Như lời tiên tri
Thái tử còn thơ
Kiệt tài xuất chúng
Nhân ngày đầu xuân trong lễ Hạ Điền
Thấy cảnh tương tàn
Giữa các chúng sinh
Thái tử xót thương
Day dứt không nguôi
Muốn cho muôn loài
Xa rời cảnh khổ.
Đến khi lớn lên
Chư Thiên tạo sắp thắng duyên
Ngài gặp bốn cảnh
Già bệnh và chết
Cùng tướng giải thoát thanh cao
Của vị đạo sĩ
Tu hành khổ hạnh
Thái tử quyết chí
Xuất gia tầm đạo
Vợ đẹp con yêu
Cung vàng điện ngọc
Không sao giữ được
Bước chân Thái tử
Mùng tám tháng Hai
Ngài đã vượt thành xuất gia
Năm năm tầm sư học đạo
Sáu năm khổ hạnh rừng già
Mà không toại ý
Rời bỏ rừng già cùng pháp tu khổ hạnh
Trở về trung đạo
Ngài tiếp tục ra đi
Dòng sông Ni Liên Thiền in dấu
Bình bát trôi ngược dòng nước
Dưới cội Bồ Đề
Ngài tu thiền định
Đến đêm bốn chín
Vào thời canh ba
Ngài Đắc đạo quả Vô Thượng
Chính đẳng Chính giác
Trong định từ bi
Ngài Ban Bố Pháp nhiệm màu
Cứu độ Nhân Thiên
Cùng khắp muôn loài
Chỉ cho chúng sinh
Tự mình nhận biết
Đây là sự khổ
Đây là nguyên nhân
Dẫn đến sự khổ
Con đường dẫn đến diệt tận các khổ
Được vui Niết Bàn
Là Bát chính đạo
Từ đó chúng sinh
Có đường giải thoát khổ
Hôm nay chúng con
Chí thành kính lễ
Dâng lời phát nguyện
Lên Đấng Chí Tôn
Chúng con nguyện rằng:
Học theo lời dạy của Ngài
Hiện tại kiếp này
Hướng tâm cầu Vô Thượng đạo
Khi còn tại gia
Hộ trì Tam Bảo
Giữ Giới – Học Pháp
Nếu được đủ duyên xuất gia
Tinh cần tu tập
Nghiêm trì giới luật
Đạo quả nguyện thành
Chúng con lại nguyện rằng:
Đời đời kiếp kiếp
Sinh ra nơi đâu
Đều gặp chư Phật
Nương Pháp phương tiện của các Ngài
Theo nguyện Bồ Đề
Chuyển tải diệu Pháp
Tế độ quần sinh
Lợi mình lợi người
Ở tại kiếp nào
Cũng luôn tri ân
Chư Tôn Đức Tăng
Người Thầy cao cả
Dẫn dắt chúng con
Tu theo chính đạo
Đây là nguyện lành
Từ nơi tâm thành tha thiết
Chúng con ngưỡng mong
Mười phương Chư Phật
Bồ Tát, Thánh Hiền
Chứng minh chúng con
Dâng lời tán thán
Cùng lời phát nguyện
Sớm được thành tựu.
Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sỹ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

4. Kệ Dâng Nước, Tung Hoa Cúng Dường Tôn Tượng Phật Đản Sinh

(Xếp hàng đi lần lượt để dâng nước, tung hoa cúng dường tôn tượng Phật đản sinh, trong tiếng hát hoặc tụng kệ. Đại chúng cùng đứng chắp tay hát hoặc tụng kệ:

Con nay cung kính Đức Như Lai
Học hạnh chư Thiên tắm thân Ngài
Khi vừa đản sinh đi bảy bước
Tất Đạt Đa Thái tử giáng trần
Trí tuệ trang nghiêm công đức lớn
Chúng sinh năm trược rời cấu trần
Cùng chứng Như Lai tịnh pháp thân
Ca Tỳ La Vệ chưa từng sinh
Giữa cây Sa-la chưa từng diệt
Bất sinh bất diệt, Đức Cù Đàm
Nước ướp hương hoa con kính dâng
Tắm thân tượng Ngài tướng đản sinh
Lòng tràn hoan hỷ con rưới nước
Hương tâm tỏa ngát khắp mười phương
Pháp giới chúng sinh thảy ca mừng
Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni
Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni
Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni, tát bà ha.

5. Hồi Hướng

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)

Khánh đản công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

6. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ)

HẾT

LIÊN HỆ HỎI VỀ VIỆC TU TẬP
Để tiện giúp đỡ và hướng dẫn những người có niềm tin với Phật Pháp, muốn được sự giúp đỡ cũng như vào câu lạc bộ Cúc Vàng, để ứng dụng Phật Pháp tu tập chuyển hóa thân tâm, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, câu lạc bộ tiếp nhận mong cầu tự nguyện trên tại các địa chỉ sau:

I. Ban tiếp nhận thông tin Câu lạc bộ Cúc Vàng: 0984243810
II. Facebook:
Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa:
1. Trang cá nhân
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
2. Fanpage
facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan
3. Đăng lên nhóm facebook: Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
4. Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày
https://www.facebook.com/groups/422743472129808
III. Email: [email protected]

-
aa
+
26,489 lượt xem
20/05/2023

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Vũ Thị Quang 034

    29/05/2024
    Tôi vô cùng hoan hỉ đạo tràng tổ chức lễ khánh đản thật uy nghi, trang nghiêm, tôn thờ Phật trang trọng tất cả một lòng cùng tin theo Phật. Nhờ đó mà Phật gia hộ cho mọi sự tốt lành xin tri ân sự lãnh đạo của đạo tràng trưởng và tất cả các đạo hữu ạ.