Link video và đề mục quán chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Xem Tổng hợp các chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng tại link: 
https://phamthiyen.com/tong-hop-cac-chuong-trinh-tu-tap-theo-3-thang-an-cu-cua-chu-tang-c3753.html

A. Hướng Dẫn

1. Hướng dẫn chung
Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.

Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

B. Văn Bạch Nghe Pháp, Ngồi Thiền

Link: https://phamthiyen.com/van-bach-nghe-phap-ngoi-thien-chung-cho-tat-ca-cac-chuong-trinh-nghi-thuc-tu-tap-c5166.html

C. Nội Dung Bài Pháp Và Đề Mục Thiền Quán

* Chu kỳ 1

– Ngày 2: Nghe Pháp
Video (ấn vào tên bài): Lòng tin là tài sản tối thượng

– Ngày 3 và ngày 4: Ngồi thiền
* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:

1. Nhận biết lòng tin nội tâm của mình yếu hay mạnh
- Yếu: Không tin vào gì cả, ít có niềm tin, trong tâm còn nghi ngờ nhưng không có cách giải quyết, bị phiền não
- Mạnh: Ai nói cũng tin, dễ tin vào sai lầm, ít phản biện, nếu phản biện thì phản biện do bản ngã, bất thiện, lấn lướt
- Thanh tịnh: Tin có thẩm sát
2. Kiểm tra tài sản của mình qua dấu hiệu của lòng tin
- Lòng tin của người có trí (mang đến nhiều hạnh phúc, ít phiền não, quả báo tốt): Khi có sự việc thì có tìm hiểu, có thẩm sát trước khi đặt niềm tin vào người, sự việc, hiện tượng.
- Lòng tin của người mê lầm (mang đến nhiều đau khổ, phiền não, quả báo xấu): do sân, tham, ác hại mà tin; dễ tin khi nghe, khi thấy không tìm hiểu, tư duy, thẩm sát

3. Hướng đến sửa đổi lòng tin bằng trí tuệ, chánh Pháp, đem đến hạnh phúc cho mình và số đông trong kiếp này và kiếp sau.

* Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành.

* Chu kỳ 2

– Ngày 2: Nghe Pháp
Video (ấn vào tên bài): Xây dựng lòng tin tại nội tâm

– Ngày 3 và ngày 4: Ngồi thiền
* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:

Quán sát các biểu hiện trong tâm để nhận biết mình có lòng tin thanh tịnh hay chưa?
1. Quan sát biểu hiện của tâm ưa thấy người có giới hạnh qua các việc:
- Thích thân cận với người hướng mình tới điều thiện, thích thân cận người khuyên mình bỏ ác làm lành, thích thân cận với người sách tấn cho mình tu tập, thích thân cận với người chỉ lỗi để mình sửa.
- Ưa nghe diệu Pháp: Thích nghe giảng Phật Pháp, thích đọc tụng kinh để hiểu nghĩa kinh, hiểu lời Phật dạy.

2. Quán sát biểu hiện của tâm mình: tâm ly cấu uế, san tham, sống trong nhà, bố thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ qua bố thí hướng tới đoạn trừ tham sân, cầu vô thượng Bồ Đề không? Vật bố thí có thanh tịnh không?

3. Ưa thích từ bỏ: Sẵn sàng được yêu cầu. Ví dụ: Khi có người yêu cầu bố thí thì có sẵn sàng không? Có đồ ăn ngon nghĩ đến cha mẹ, hướng đến cúng dường không? Mua quần áo ấm có nghĩ tới cha mẹ không?...

4. Hướng tâm mình để có 3 biểu hiện đó trong tâm của mình.

* Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành.

* Chu kỳ 3 -> chu kỳ 16: Cập nhật sau

 

-
aa
+
85,851 lượt xem
08/06/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ