Link video và đề mục quán chương trình số 2 tu kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp luân

Xem Nghi thức tu kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp luân tại link: https://phamthiyen.com/cac-chuong-trinh-tu-tap-ky-niem-ngay-duc-phat-chuyen-phap-luan-15-6-c3707.html

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

B. Văn Bạch Nghe Pháp, Ngồi Thiền

Thực hành phần nào thì đọc phần tương ứng.

1. Văn Bạch Trước Khi Nghe Pháp/Ngồi Thiền

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con xin phép
+ nghe (tiếp) bài Pháp trong chương trình tu (tên bài pháp)...
+ ngồi thiền quán (tiếp), theo các đề mục quán của bài (kinh/pháp)…
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Lưu ý: Nếu nghe pháp xong sẽ ngồi thiền, thì bạch luôn, khi ngồi thiền không bạch nữa.
Trước khi ngồi thiền các Phật tử mở link video Sư Phụ hô thiền, nếu tu tập ở nơi không có mạng thì có thể bỏ qua video này.
Link video Sư Phụ hô thiền: https://www.youtube.com/watch?v=pCWAArxZ3T4

2. Văn Bạch Sau Khi Nghe Pháp/Xả Thiền

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con (đã nghe pháp xong/xin xả thiền).
Chúng con thành kính tri ân Tam Bảo, cùng các bậc thiện hữu tri thức đã hộ trì cho chúng con tu tập công đức này.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

C. Nội Dung Bài Pháp Và Đề Mục Thiền Quán

I. Ngày 2

1. Nghe Pháp
Video (ấn vào tên bài): Hiểu về con đường trung đạo
2. Ngồi thiền
* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:

1. Quán về khổ đế (8 khổ), xem trong hiện tại, mình có khổ nào không, có giác ngộ được về khổ nào không. Với người tại gia, quán chiếu về 4 khổ: Ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tắng hội khổ, ngũ ấm xí thịnh khổ.
2. Thực tập quán tập đế: Nguyên nhân dẫn đến sự khổ này là do đâu? – Do tham, ái hay si mê (tà kiến, chấp ngã)?
3. Quán chiếu diệt đế: Mong muốn lìa bỏ sự khổ này.
4. Quán chiếu đạo đế: Tư duy, giải quyết các vấn đề bằng đoạn trừ tham ái qua các hình thức tư duy thực hành Thất thánh tài (tín tâm với Tam Bảo; thực hành giới; tàm; quý (nhận lỗi, sửa lỗi); bố thí, cúng dường; nghe Pháp để tăng trưởng trí tuệ).
5. Quán chiếu phát nguyện luôn luôn tinh tấn thực hành theo Bát chánh đạo (tu trung đạo, không cực đoan).
Lưu ý:
– Lấy 1 sự việc của mình (khổ, quan tâm) để quán xuyên suốt các đề mục.
– Trong trong mỗi một Đế, khi quán được điều gì thì viết ra để tiếp tục quán tiếp.

* Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành.

II. Ngày 3

1. Nghe Pháp
Video (ấn vào tên bài): Học cách chuyển Pháp luân của Đức Phật
2. Ngồi thiền
* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:

1. Quán chiếu: Mình đã được người khác chuyển Pháp cho mình thế nào? (Qua ba phương diện: thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển)
2. Quán chiếu: Mình đã học cách chuyển Pháp đúng theo Đức Phật qua 3 bước: thị chuyển, khuyến chuyển, chứng chuyển chưa?
3. Quán chiếu: Mình đã chuyển Pháp theo cách của Ngài A Nan chưa? (Nói được người chứng đạt và phương pháp chứng đạt)
4. Quán chiếu: Mình thuộc hạng chuyển Pháp nào, được Như Lai tán thán hay chỉ trích?
5. Quán chiếu: Phát tâm thực hành giới, tinh tấn tu lục hòa để học cách chuyển Pháp luân của Đức Phật và học cách chuyển tải Pháp của Ngài A Nan.
6. Quán chiếu: Hướng tâm tri ân tới Đức Phật, tới Sư Phụ cùng chư Tăng đã cho mình một môi trường, nhân duyên tu tập thù thắng; tri ân các bậc ngoại hộ thiện tri thức đã giúp cho mình được giác ngộ, tu tập và phát nguyện tinh tấn thực hành Pháp.

* Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành.

Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ngày… tháng… năm 2023

81,775 lượt xem
27/07/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ