Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Kinh Phật Tán Dương Hạnh Đầu Đà

Một thời Phật ở thành La Duyệt, vườn trúc Ca Lan Đà, cùng với đại chúng Tỳ-kheo năm trăm vị.

Bấy giờ Tôn giả Đại Ca Diếp trụ A-lan-nhã. Đến giờ khất thực, Tôn giả không phân biệt giàu nghèo. Tôn giả ở một nơi, ngồi một chỗ hoặc dưới gốc cây, hoặc ngoài đồng trống, hoặc ở chỗ vắng vẻ trọn không dời đổi, mặc áo năm mảnh, hoặc giữ ba y, hoặc ở gò mả, hoặc ăn một bữa, hoặc ăn chính ngọ, hoặc hành đầu đà mặc dù tuổi cao già cả. Bấy giờ Tôn giả Đại Ca Diếp ăn xong liền đến dưới một cội cây thiền định, thiền định xong, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa sang y phục, đi đến chỗ Thế Tôn. Bấy giờ Thế Tôn từ xa trông thấy Ca Diếp đến. Thế Tôn bảo rằng:
– Khéo đến, Ca Diếp!

Ca Diếp đến chỗ Phật cúi lạy rồi ngồi một bên. Thế Tôn dạy rằng:
– Ca Diếp! Nay Thầy đã lớn tuổi, già cả, quá suy, lọm khọm, vậy Thầy nên bỏ hạnh khất thực, cho đến các hạnh đầu đà, mà nên nhận lời mời của các trưởng giả và nhận y áo.

Ca Diếp đáp:
– Con không dám theo lời Như Lai dạy. Vì sao? Vì nếu Như Lai không thành đạo Vô thượng Chánh chân, thì con ắt thành Bích Chi Phật, mà Bích Chi Phật trọn hành A-lan-nhã. Đến giờ khất thực, con không phân biệt giàu, nghèo. Con ở một nơi, ngồi một chỗ hoặc ngồi dưới gốc cây, hoặc ngoài đồng trống, hoặc chỗ vắng vẻ trọn chẳng dời đổi, hoặc mặc áo năm mảnh, hoặc giữ ba y, hoặc ở gò mả, hoặc ăn một bữa, hoặc ăn đúng ngọ, hoặc hành đầu đà. Nay con chẳng dám bỏ thói cũ mà học hạnh khác.

Thế Tôn bảo rằng:
– Lành thay! Lành thay, Ca Diếp! Thầy có nhiều lợi ích, độ người vô lượng, rộng đến tất cả Trời, Người đều được độ. Vì sao? Ca Diếp! Nếu hạnh đầu đà này được ở đời thì Pháp của Ta cũng sẽ được lâu dài ở đời. Nếu có Pháp ở đời, thì thiên đạo tăng thêm, ba đường ác liền giảm. Cũng vậy, thánh Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, đạo Tam thừa đều còn ở đời. Này các Tỳ-kheo, hãy học như Ca Diếp tu tập.
Như vậy, các Tỳ-kheo, nên học điều này.

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

(Nguồn: ĐTKVN, Tăng nhất A-hàm, tập 1, phẩm Nhập đạo, VNCPHVN ấn hành, 1997, tr.145)

Chú thích:
ĐTKVN: Đại tạng kinh Việt Nam.
VNCPHVN: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.

6.857 lượt xem
16/04/2021

Bình luận (2)

 1. T
  T

  Trần Thị Huân pd Như Tường

  03/04/2022

  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng và Cô chủ nhiệm CLB CVCBV đã tạo điều kiện cho Phật tử chúng con có cơ hội tu tập Pháp hành đầu đà Đại Ca Diếp để chúng con giác ngộ và nên học theo Pháp hạnh đầu đà để từ bỏ những tham vọng ở thế gian mà nói theo Pháp hạnh đầu đà

 2. T
  T

  Trần Thị Xoan

  01/04/2022

  Con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng đại Tăng và Cô chủ nhiệm ạ

Xem nhiều nhất trong chuyên mục