Hướng dẫn các phát nguyện: tu lục hòa, bạch 49 ngày, bạch 108 ngày hồi hướng cho chúng sinh

A. Hướng Dẫn

Kính thưa quý đạo hữu! Chúng ta học Phật Pháp, được Sư Phụ hướng dẫn chỉ dạy cho chúng ta thực hành lời dạy của Đức Phật, để cầu bớt khổ, hết khổ. Từ duyên phát nguyện Bồ Đề của Sư Phụ, mà chúng ta cũng được phát tâm Bồ Đề, thực hành sáu Pháp hòa kính, thực hành công hạnh Bồ Đề. Từ sự cố gắng vâng lời tu tập của chúng ta, đã phát sinh được các nhân duyên thù thắng, để chúng ta tinh tấn và kết quả là các vong linh hữu duyên với chúng ta được duyên độ từ công đức tinh tấn lục hòa của chúng ta.

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Hướng dẫn các phát nguyện: tu lục hòa, bạch 49 ngày, bạch 108 ngày hồi hướng cho chúng sinh 

Bài gồm bốn phần: A, B, C, D (A: Hướng dẫn; B: Các bước thực hành các bài bạch nguyện; C: Các vấn đề lưu ý; D: Trải nghiệm chuyển nghiệp từ sự phát nguyện tu lục hòa hồi hướng cho chúng sinh)

I. Phân Biệt Công Đức Lục Hòa Và Các Công Đức Khác

Công đức lục hòa: là công đức được sinh ra từ hội chúng Phật tử phát nguyện chuyên tu sáu pháp hòa kính. Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành đúng nội quy tu học phận sự lục hòa, thì phát sinh ra công đức lục hòa.
Công đức khác: trì giới, bố thí, cúng dường, phận sự…

II. Lợi Ích Từ Công Đức Lục Hòa Hồi Hướng Cho Vong Linh

1. Công đức lục hòa ngày mùng 8 tu bát quan trai: Hồi hướng cho cha mẹ quá khứ, oan gia trái chủ tác động con cái bất hiếu.

2. Hồi hướng công đức cho các oan gia trái chủ
Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa và sau khi bạch xong bài phát nguyện 49 “Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên...” 

3. Bố thí thức ăn cho các vong linh có hữu duyên
Sau khi bạch xong bài bạch 108 ngày, sẽ có công đức để cúng thức ăn cho các chúng vong linh có duyên với Phật tử (gia tiên, vong linh trên đất, oan gia trái chủ…).
Nếu chưa có phước sẽ không thọ thực được, nhưng nhờ các duyên: Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa + đã phát nguyện 49 ngày + đối trước 35 chư Tăng hướng về oan gia trái chủ sám hối phát nguyện Bồ Đề + bạch tiếp sau không gián đoạn cho đủ 107 ngày. Kết quả các vong linh có hữu duyên với Phật tử, khi Phật tử ăn cơm, bạch hướng nguyện cho họ, thì họ sẽ được thọ thực no đủ.

B. Các Bước Thực Hành Các Bài Bạch Nguyện

I. Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Điều Kiện Đủ Để Được Bạch

Điều kiện phát nguyện: Đã quy y Tam Bảo; Phật tử dự thính: tu chuyên nhất tại chùa Ba Vàng, thực hành theo nội quy tu học lục hòa của câu lạc bộ (tùy duyên các việc đúng Pháp ở chùa địa phương đăng ký lên câu lạc bộ, không làm các việc tà kiến).

2. Hướng Dẫn Thực Hành
Bước 1: Đăng ký lên đạo tràng
Bước 2: Đạo tràng đăng ký lên Câu lạc bộ
Bước 3: Bạch phát nguyện

- Số lượng ngày bạch: 7 ngày.

- Vị trí: trước tôn hình tôn tượng Đức Phật, Bồ Tát, A La Hán hoặc thông qua các hệ thống thiết bị internet.

- Thời gian: ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng tu bát quan trai (hoặc vào ngày tu chuyển ngày).

- Điều kiện khi bạch ngày đầu tiên: Phật tử phải thọ nhận tu bát quan trai giới.

- Bạch cả 7 ngày theo văn phát nguyện sau:

Văn phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là… đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.
Trong bài kinh Khu Rừng thuộc kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy cho đệ tử cách chọn Thầy để nương tựa tu tập, thì Đức Phật dạy có 4 cách để chọn Thầy như sau:
- Nếu nơi nào, hoặc với vị Thầy nào, không có Pháp, điều kiện duy trì mạng sống lại không đầy đủ, nên lập tức từ bỏ ra đi, không chần chừ;
- Nếu nơi nào, hoặc với vị Thầy nào, không có Pháp, điều kiện duy trì mạng sống lại đầy đủ, nên từ bỏ ra đi;
- Nếu nơi nào, hoặc với vị Thầy nào, có Pháp, nhu cầu về vật chất để duy trì mạng sống lại không đầy đủ, nên nhẫn nại sống ở nơi ấy, cố gắng chịu đựng sống với Thầy ấy;
- Nếu nơi nào, hoặc với vị Thầy nào, có Pháp, những nhu cầu về vật chất để duy trì mạng sống lại đầy đủ, nên cố bám sống nơi ấy Thầy ấy, cho dù bị xua đuổi.
Nay con với sự quán sát tư duy đầy đủ, con xin được nhận Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng là nơi đại diện cho Tam Bảo để con nương tựa tu hành.
Và con cũng đã hiểu về phương pháp tu lục hòa và hiểu về công đức của pháp tu lục hòa. Con xin tự nguyện hoan hỷ phát tâm Bồ Đề, tu lục hòa, tại đạo tràng, tại Câu lạc bộ Cúc Vàng theo sự hướng dẫn của Sư Phụ, chư Tăng chùa Ba Vàng thông qua Câu lạc bộ Cúc Vàng, ban cán sự đạo tràng. Con khải bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho con được bạch theo văn phát nguyện này trong 7 ngày, từ ngày… đến ngày…, theo hướng dẫn của Câu lạc bộ, con xin chư Thiên, thiện thần, Hộ Pháp ủng hộ cho con để con tinh tấn thực hành được các Pháp lục hòa. Con cũng xin hồi hướng công đức này về Vô thượng Bồ Đề, đời đời kiếp kiếp con được tu tập theo pháp lục hòa cầu Vô thượng Bồ Đề và hiện tại được phúc lành hóa giải nghiệp chướng thuận duyên tu tập.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

II. Bạch Bài 49 Ngày “Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên…”

1. Điều Kiện Đủ Để Được Bạch

– Thành phần: dự thính đã bạch xong phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa.

2. Hướng Dẫn Thực Hành 

a. Bước 1: Đọc kỹ phần nội dung bài “Giãi bày tâm sự nhân ngày Đức Phật đản sinh”, phát nguyện kết duyên cùng Chủ nhiệm Câu lạc bộ tu lục hòa.

- Thời gian: đọc trong 3 ngày. Mỗi ngày đọc 1 lần, mỗi lần đọc 1 lượt.

- Nội dung:

Nhân duyên: Kính thưa quý đạo hữu! Nhân duyên Tâm Chiếu Hoàn Quán viết bài tâm sự cùng đạo hữu trên trang ban điều hành của câu lạc bộ nhân dịp Kỷ niệm Đức Phật Đản Sinh, bài viết có nội dung Tâm Chiếu Hoàn Quán giãi bày tâm sự cùng các đạo hữu và thỉnh các đạo hữu cùng tu pháp lục hòa để giúp Tâm Chiếu Hoàn Quán thực hành bổn nguyện của mình. Sau đó, Tâm Chiếu Hoàn Quán được biết công đức thù thắng của việc này là: sau khi bạch phát nguyện tu lục hòa 49 ngày, thì cứ sau 7 ngày thực hành tu lục hòa, sẽ phát sinh ra được một lượng công đức lục hòa, hồi hướng chuyển hoá được cho các vong linh oan gia trái chủ, mà không cần có sự chứng minh trực tiếp của chư Tăng (thực hành lục hòa là đã nương tựa Tam Bảo, nương tựa chư Tăng).

Nội dung bài “Giãi bày tâm sự”
“Kính thưa quý đạo hữu! Nhân dịp kỷ niệm Đức Phật đản sinh, Tâm Chiếu Hoàn Quán xin giãi bày tâm tư của mình cùng các quý đạo hữu, xin các quý đạo hữu hoan hỷ.
Tâm Chiếu Hoàn Quán đã hứa với Đức Phật rằng: “Đức Phật đã trải qua ba a tăng kỳ kiếp mới thành tựu được đạo quả. Đức Phật đã đem thành quả cao quý được kết tụ bằng xương máu đó của Ngài, mà trao hết cho chúng sinh. Con sẽ nương tựa Tam Bảo để tu tập; con sẽ nương tựa Tam Bảo tu tập để dần dần hưởng thọ từng phần thành quả ấy của Phật; con sẽ nương tựa Tam Bảo thành lập đạo tràng cho các đạo hữu Phật tử cùng tu tập; con sẽ nương tựa Tam Bảo thành lập nhiều đạo tràng; con sẽ nương tựa Tam Bảo thành lập nhiều đạo tràng tu tập sáu Pháp hòa kính; con sẽ nương tựa Tam Bảo, hướng dẫn và sách tấn các Phật tử thực hành sáu Pháp hòa kính và Phật tử sẽ được hưởng phần nào thành quả mà Đức Phật đã xây đắp bằng máu thịt của Ngài trong các kiếp sinh tử vì chúng sinh.”
Lời hứa này có năm phần Tâm Chiếu Hoàn Quán cần thực hành ngay trong kiếp này, còn một phần Tâm Chiếu Hoàn Quán, cần tiếp tục thực hành trong kiếp này và trong các kiếp tiếp theo.
Phần Tâm Chiếu Hoàn Quán cần thực hành tiếp trong các kiếp sau đó là: “Con sẽ nương tựa Tam Bảo tu tập để dần dần hưởng thọ từng phần thành quả ấy của Đức Phật”.
Trong năm phần cần thực hiện được trong kiếp này, một phần Tâm Chiếu Hoàn Quán tự mình thực hiện, còn bốn phần cần đạo hữu giúp đỡ mới thực hiện được.
Một phần trong kiếp này Tâm Chiếu Hoàn Quán tự mình đã thực hiện được và tiếp tục tự mình thực hiện đó là: “Con sẽ nương tựa Tam Bảo để tu tập”.
Hai phần các đạo hữu đã giúp đỡ Tâm Chiếu Hoàn Quán thực hiện xong rồi đó là: “Con sẽ nương tựa Tam Bảo thành lập đạo tràng cho các đạo hữu Phật tử cùng tu tập (đạo tràng Từ Tâm đầu tiên); con sẽ nương tựa Tam Bảo thành lập nhiều đạo tràng” (đó chính là Câu lạc bộ Cúc Vàng).
Còn hai phần lời hứa cần thực hiện ngay trong hiện kiếp này, Tâm Chiếu Hoàn Quán cần tiếp tục có sự giúp đỡ của tất cả các đạo hữu trong Câu lạc bộ thì mới hoàn thành được. Hai phần đó là: “Con sẽ nương tựa Tam Bảo thành lập nhiều đạo tràng tu tập sáu Pháp hòa kính; con sẽ nương tựa Tam Bảo, hướng dẫn và sách tấn các Phật tử thực hành sáu Pháp hòa kính và Phật tử sẽ được hưởng phần nào thành quả mà Đức Phật đã xây đắp bằng máu thịt của Ngài trong các kiếp sinh tử vì chúng sinh”. Và Tâm Chiếu Hoàn Quán rất mong các đạo hữu giúp cho Tâm Chiếu Hoàn Quán thực hiện được các phần lời hứa này.
Kính thưa quý đạo hữu, Tâm Chiếu Hoàn Quán vô cùng biết ơn quý đạo hữu đã giúp Tâm Chiếu Hoàn Quán thực hiện được hai phần lời hứa và mong quý đạo hữu nhận lời giúp Tâm Chiếu Hoàn Quán hoàn thành hai phần tiếp của lời hứa.”

b. Bước 2: Bạch phát nguyện ngày đầu tiên

- Thời gian: ngày mùng 8. Phật tử phải thọ bát quan trai giới (không đổi ngày).

- Địa điểm:

+ Tại chùa: Nếu Phật tử ở cách chùa dưới 400 km thì phải về chùa. Bạch tại chính điện trước ban Tam Bảo hoặc ở vị trí khác trước tôn tượng Phật, Bồ Tát.
+ Tại đạo tràng: Nếu Phật tử ở xa chùa từ 400 km trở lên thì đọc tại nhóm/đạo tràng/nhà:
Quỳ bạch trước tôn hình, tôn tượng Phật (có thể tôn hình, tôn tượng Phật qua hệ thống internet)

Lưu ý: Nếu ngày mùng 8 chùa có duyên sự không cho Phật tử về chùa (dịch bệnh…), thì Phật tử bạch tại nhà/nhóm/đạo tràng theo hướng dẫn của Câu lạc bộ.

- Văn bạch:

Phần 1: Đọc 1 lượt

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… thành viên (chính thức, dự thính) của đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng. Con cùng với đạo hữu Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) tu tập, con xin phát nguyện thực hành tu tập theo sáu Pháp hòa kính tại Câu lạc bộ Cúc Vàng, dưới sự chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng. Con xin hứa nguyện tinh tấn lục hòa, tinh tấn thực hành công hạnh Bồ Đề “phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian, cầu Vô Thượng Bồ Đề”, theo nội quy Pháp lục hòa của Câu lạc bộ Cúc Vàng.
Con nguyện mong tinh tấn, để được hưởng phần nào thành quả mà Đức Phật đã xây đắp bằng máu thịt của Ngài trong các kiếp sinh tử vì chúng sinh.
Tính từ ngày hôm nay con xin bạch bài phát nguyện trong 49 ngày không gián đoạn, đó là tâm thành kính tinh tấn cầu thỉnh của con. Con xin chư Phật chứng minh và gia hộ cho con.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Phần 2: Đọc 7 lượt

“Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử con tên là… Pháp danh… tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng, con xin hứa sẽ nương tựa Tam Bảo, trong hạnh vâng lời, tu tập theo sự chỉ dạy của Sư Phụ cùng chư Tăng và sự hướng dẫn sách tấn của Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành sáu Pháp hòa kính trong đạo tràng… và trong Câu lạc bộ Cúc Vàng, để được thọ hưởng phần nào thành quả mà đức Phật đã xây đắp bằng máu thịt trong các kiếp sinh tử vì chúng sinh. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!”

c. Bước 3: 48 ngày tiếp theo

- Bạch nội dung phần 2 ở văn bạch trên.
- Số lượng: bạch 1 lần/1 ngày. Mỗi lần đọc 1 lượt. (nếu trong ngày không nhớ rõ mình đã bạch chưa thì có thể bạch thêm.)

Các lưu ý khi bạch 49 ngày:
- Bạch liên tục không gián đoạn trong 49 ngày. Nếu gián đoạn (quên 1 ngày không bạch), thì dừng lại, để thực hiện phát nguyện lại từ đầu.
- Nếu trong khóa lễ tu có bài bạch mà có thể quá 12h đêm thì phải bạch bài bạch xong trước 12h đêm, sau đó mới tu vào/tiếp khóa lễ.
- Phải bạch xong trước 12h đêm. Bắt đầu bạch trước 12h đêm, bạch xong sau 12h đêm cũng không được.
- Đối với đạo tràng Phật tử xa xứ: tính mốc thời gian trong ngày theo giờ nước sở tại.

d. Bước 4: Hồi hướng công đức
- Thời gian được hồi hướng: sau khi bạch đủ 49 ngày. Bắt đầu tính từ ngày thứ 50 đến tối ngày thứ 56 là hồi hướng công đức 7 ngày tu lục hòa. Sau đó tính theo tuần, ví dụ: nếu ngày thứ 56 rơi vào thứ 5, thì cứ tới thứ 5 hàng tuần lại bạch hồi hướng.
- Phật tử chính thức: tùy duyên có/không hồi hướng sau 7 ngày.
- Phật tử dự thính: đăng ký thời gian muốn hồi hướng lên Câu lạc bộ (để đủ duyên lục hòa). 
- Văn bạch:
Có 2 văn bạch: văn bạch ngày đầu phát nguyện tu lục hòa và văn bạch hồi hướng sau 7 ngày tu.

 Văn bạch xin hồi hướng ngày thứ nhất

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng. Con đã phát nguyện tu lục hòa (trọn đời, 7 ngày), hôm nay con xin bạch trong 7 ngày từ hôm nay đến ngày…, con xin hồi hướng công đức tu lục hòa để chuyển hóa nghiệp… hồi hướng cho các vong linh (đọc mục vong linh, nếu đang tu bài 8, thì bạch hồi hướng cho chuyển nghiệp và các vong linh mà con đã thỉnh bạch trong chương trình tu cầu siêu hóa giải oán kết).
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

 Văn hồi hướng sau 7 ngày

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại… tu tập tại đạo tràng… Trong 7 ngày vừa qua, con đã thực hành tu tập (kể các việc làm trong 1 tuần: thực hành, nghe Pháp, chia sẻ, cùng làm phận sự phân công). Với Pháp lục hòa con xin như pháp thỉnh các chúng vong linh hữu duyên mà con đã bạch xin hồi hướng vào ngày/thứ… được nương về Câu lạc bộ Cúc Vàng cùng tu tập sáu Pháp hòa kính, thực hành công hạnh Bồ Đề, để được lợi ích tu tập giải thoát. Con xin hồi hướng cho con các nghiệp hiện tại này được chuyển hóa (đọc mong cầu)…
Con nhất tâm thỉnh (riêng câu này đọc 49 lần) (Phật tử nào đã phát nguyện xong nguyện 108 ngày, thì đọc câu này 3 lần)

Trường hợp tiếp tục hồi hướng thì đọc: con lại xin tiếp tục tu tập lục hòa xin hồi hướng công đức 7 ngày từ ngày mai đến ngày… để hồi hướng công đức lục hòa xin chuyển hóa nghiệp… và hồi hướng cho các vong linh (nếu hồi hướng tiếp nghiệp cũ thì đọc: như con bạch hồi hướng ở trên; nếu thêm hoặc bớt các nghiệp/mục vong linh, thì tùy bạch)…)
Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

- Lưu ý: Sau bảy ngày quên hồi hướng
+ Nếu sau bảy ngày quên hồi hướng, để sang ngày thứ tám thì không hồi hướng, mà bạch lại bài xin hồi hướng (Văn bạch xin hồi hướng ngày thứ nhất), thời gian tính từ ngày bạch xin hồi hướng.
+ Phật tử chính thức khi quên, thì tự bạch và hồi hướng tiếp không cần báo lên Câu lạc bộ.
+ Phật tử dự thính khi quên, thì mất phần hồi hướng đã đăng ký của tuần đó (không cần báo lên đạo tràng, Câu lạc bộ và nếu muốn hồi hướng tuần tiếp thì đăng ký lên đạo tràng, Câu lạc bộ như hướng dẫn)

III. Bài Bạch 108 Ngày

- Thành phần: Phật tử chính thức.
- Đã bạch xong bài bạch “Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên…”
- Tự giác (không có sự trợ giúp, sách tấn) học đầy đủ từ 80% trở lên đối với tất cả các chương trình của câu lạc bộ (tu chính và tu bù).
- Tự giác (không có sự trợ giúp, sách tấn) chuyển tải Phật Pháp trên các trang truyền thông.
- Tinh tấn tự giác tham gia các phận sự của đạo tràng/câu lạc bộ/chùa.
- Tu chuyên nhất tại chùa Ba Vàng (không còn phải tùy duyên đến các nơi làm các việc tà kiến, trừ các việc bị ràng buộc phải tùy duyên trong gia đình và công việc nghề nghiệp)
Lưu ý: Cần phải xét đầy đủ theo “Mẫu đăng ký sám hối 108 ngày tại đạo tràng”

1. Bước 1: Tìm Hiểu Nhân Duyên
Kính thưa quý đạo hữu! Phật tử chúng ta đang gặp rất nhiều sự khổ, do quả báo của ác nghiệp đã tạo trong quá khứ. Trong duyên chúng ta trả báo, có duyên báo oán của các chúng sinh, mà chúng ta gọi là oan gia trái chủ. Sự tu tập hồi hướng cho oan gia trái chủ, khiến cho chúng ta chuyển nghiệp, đã được minh chứng của chính chúng ta.
Và nhân duyên từ tâm linh hộ Pháp mà Tâm Chiếu Hoàn Quán biết được rằng vào ngày kỷ niệm Đức Phật thành đạo, nếu quỳ gối chắp tay đối trước 35 chư Tăng tu hành trai giới thanh tịnh, thành tâm hướng về oan gia trái chủ sám hối bằng cách phát tâm Bồ Đề, phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề hồi hướng cho oan gia trái chủ, sẽ khiến cho chúng ta nhanh chuyển nghiệp. Và sau đó, vào khoảng thời gian, các đạo hữu lớp đầu tiên thực hành xong phát nguyện 108 ngày, thì Tâm Chiếu Hoàn Quán lại phát sinh được biết, khi các đạo hữu bạch phát nguyện xong 108 ngày, thì hàng ngày vào các bữa cơm của mình, với các vật thực không từ sự sát mạng chúng sinh (tam tịnh nhục), thì Phật tử sẽ hiến cúng được cho các vong linh oan gia trái chủ trên thân bệnh cũng như các vong linh có hữu duyên với Phật tử, Phật tử tự hồi hướng công đức cho các vong linh được và sẽ chuyển hóa được nghiệp.

2. Bước 2: Đăng Ký Danh Sách
a. Đăng ký danh sách lên đạo tràng

Mẫu đăng ký sám hối 108 ngày tại đạo tràng:
– Họ tên… Pháp danh… năm sinh… địa chỉ hiện tại…

– Tu chuyên nhất tại chùa Ba Vàng

– Thờ tà kiến:
+ Không.
+ Có thờ với điều kiện do từ gia đình và Phật tử đã dứt tâm tà kiến với nơi đó và đã thực hành các nghi thức bạch cúng tại đó theo Phật giáo.
+ Gia đình đang có bùa chú yểm, gương bát quái…: đã giải phần tâm linh.
Ví dụ: nhà đang thờ cây hương, miếu, thần tài… nhưng do duyên không giải được, thì cầu siêu cho các vong linh nương gá nơi đó, sau đó mỗi lần sắp lễ cúng thì cúng theo nghi thức cúng thí thực.

– Cúng lễ tà kiến:
+ Không: Vàng mã, sát mạng chúng sinh để cúng.
+ Có: Vàng mã, sát mạng chúng sinh để cúng với điều kiện do từ gia đình và Phật tử đã dứt tâm sát sinh để cúng, thực hành theo hướng dẫn của Câu lạc bộ.
+ Khi phải tham gia các lễ tà kiến: có khấn bạch tụng quy y Tam Bảo.

– Dứt tư tưởng tà kiến: ngày giờ, bùa chú, xem bói, tử vi… Đền điện…

– Kiểm tra niệm quy y: Còn niệm quy y

– Kiểm tra bài bạch 49 ngày: Đã bạch xong. Thời điểm xong có thể vào đúng ngày được bạch bài 108 ngày.

– Nuôi vật để sát sinh: Gia đình nuôi, Phật tử không can dự, trong tâm luôn cầu Phật gia hộ cho gia đình bỏ được nghề

– Làm nghề sát sinh:
+ Phật tử không phụ trách chính nghề sát sinh.
+ Gia đình làm nghề sát sinh, Phật tử không can dự, trong tâm luôn cầu Phật gia hộ cho gia đình bỏ được nghề.

Lưu ý: Đạo tràng lập nhóm để nhắc nhở nhau bạch đủ số ngày trong các thời điểm trước, trong và sau khi phát nguyện.

b. Đạo tràng đăng ký danh sách lên Câu lạc bộ.

3. Bước 3: Bạch Phật Tại Nhà
- Thời gian:
+ Bạch trước 7 ngày, có thể bạch buổi cuối cùng trùng ngày Câu lạc bộ cho phát nguyện, nhưng phải trước thời gian đối trước Chư Tăng phát nguyện.
+ Phật tử bạch sau khi đăng ký lên đạo tràng

- Địa điểm:
+ Trước ban thờ Phật của gia đình.
+ Nếu gia đình không có ban thờ Phật, thì bạch trước ban thờ gia tiên hoặc trước tượng Phật trong hệ thống internet.

- Cách thức bạch: Một ngày bạch một lần. Một lần bạch 3 lượt.

- Văn bạch:
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con. Con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng đàn tràng ủng hộ cho con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:…
Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng. Con được tu học chính Pháp của Phật dưới sự chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng, được tập thực hành sáu Pháp hòa kính tại Câu lạc bộ Cúc Vàng, con đã được giác ngộ phần nào về nhân quả nghiệp báo, nên con biết từ vô thủy kiếp tới nay, con đã tạo tất cả các tội lỗi do tâm tham ái và làm khổ vô lượng chúng sinh. Con đã vì lợi dưỡng của mình, vì sự chấp ngã nên đã sát hại hoặc làm tổn hại vô số vô lượng chúng sinh, khiến cho chúng sinh khổ đau và oán hờn hận thù con. Con đã vì tà kiến mà ác hại đến chính Pháp Phật, làm tổn hại Tam Bảo, tổn hại các bậc chân tu.
Các tội lỗi của con vô lượng vô biên. Con được chỉ dạy rằng các tội lỗi đó không thể tiêu trừ nếu chỉ có sám hối bằng lời nói, mà cần phải phát đại tâm cầu vô thượng Bồ Đề và hiện tại phải thực hành Phật Pháp, thực hành thiện nhân quả, thực hành công hạnh Bồ Đề mới thật là chân sám hối.
Con đã được thực hành Phật Pháp và xin hướng về các oan gia trái chủ, phát đại nguyện Bồ Đề cầu vô thượng đạo, chân thật phát nguyện từ nay cho đến trọn kiếp này, thực hành sáu Pháp hòa kính tại Câu lạc bộ Cúc Vàng, trọn kiếp này cùng các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề: “Phát tâm Bồ Đề, Hộ trì Tam Bảo, Chuyển tải Phật Pháp, Rộng khắp thế gian”.
Và con xin nguyện các kiếp vị lai cũng được sự gia trì của Tam Bảo, tiếp tục được thực hành công hạnh Bồ Đề cầu vô thượng Bồ Đề, để sám hối tội lỗi với chúng sinh, sám hối với oan gia trái chủ.
Và được sự hứa khả của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng, vào ngày (mùng 8/12, nhân buổi lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo; 19/6 nhân ngày phát Bồ Đề tâm)..., con được cùng các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng, chứng minh cho con chân thật phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề để sám hối với các oan gia trái chủ, sám hối với tất cả chúng sinh.
Con xin chư Phật chứng minh cho con, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho con, chư Thiên chư Thần Linh, chư Hộ Pháp ủng hộ cho con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

4. Bước 4: Ngày Thứ Nhất: Sám Hối Phát Nguyện Bồ Đề, Được Chư Tăng Chứng Minh

a. Hướng dẫn
- Điều kiện: Phật tử thọ nhận tu Bát quan trai giới trọn vẹn một ngày một đêm. Tu tùy duyên và tùy hỷ không đủ duyên (không thanh tịnh) để thực hiện phát nguyện sám Bồ Đề hối này.
- Trường hợp Phật tử ở cách chùa dưới 400 km: Về chùa, cùng Câu lạc bộ Cúc Vàng đối trước chư Tăng, hướng về oan gia trái chủ sám hối phát nguyện Bồ Đề, để chư Tăng chứng minh.
- Trường hợp Phật tử ở cách xa chùa từ 400 km trở lên: thì tham gia bạch trực tiếp từ xa qua mạng. Hướng tâm theo Phật tử được Câu lạc bộ Cúc Vàng bạch chư Tăng.

Lưu ý: Nếu có sự việc khách quan bất thường (ví dụ: dịch bệnh,…) thì Câu lạc bộ sẽ có hướng dẫn phù hợp

b. Văn bạch tham gia phát nguyện

- Thời gian: trước từ 5 đến 10 phút khi đại diện Câu lạc bộ (Cô Chủ nhiệm) bạch phát nguyện.

- Địa điểm: Tại chùa hoặc tại trước thiết bị Internet chắp tay nhất tâm bạch.

- Văn bạch:
(Nếu không bạch văn bạch này thì sẽ không đắc văn bạch 108 ngày. Lễ 1 lễ trước khi bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh… đang tu tập tại đạo tràng… thuộc thành phần (chính thức, dự thính, tùy hỷ, gieo duyên)…
+ Trường hợp sám hối giải lời thề nguyền: Con được nghe học Phật Pháp, được biết lời Đức Phật dạy thông qua sự truyền giảng của Sư Phụ về sự nguy hiểm của các lời thề nguyền, khiến nhiều kiếp theo nhau làm khổ nhau.

+ Trường hợp phát tâm Bồ Đề: và lợi ích của việc phát tâm Bồ Đề là gieo duyên thành tựu Chánh đẳng Chánh giác.

+ Trường hợp phát tâm Bồ Đề tu lục hòa: và hiện tại kiếp này, còn được gieo duyên thực hành pháp lục hòa của bậc Thánh tại câu lạc bộ Cúc Vàng. Và con xin bạch tiếp 48 ngày nữa, tính từ ngày mai.

+ Trường hợp hướng về oan gia trái chủ phát tâm Bồ Đề, nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề: điều hy hữu thù thắng là con phát nguyện hướng về các chúng sinh chân thật sám hối bằng cách, sẽ tinh tấn thực hành công hạnh Bồ Đề “Phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian”, tại câu lạc bộ Cúc Vàng để chân thật cầu Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng công đức cho các chúng sinh oan gia trái chủ từ vô thủy kiếp, do vì tham ái mà con đã ác hại là cho họ bị đau khổ. Và con xin bạch tiếp 107 ngày nữa, tính từ ngày mai.

(Tiếp)
Giờ này con xin đồng tâm với Phật tử đại diện của Câu lạc bộ Cúc Vàng (Chủ nhiệm Câu lạc bộ), khi cung đối trước Tam Bảo, trước Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng dâng lời bạch thỉnh.
Con xin chư Phật chứng minh cho con, con cũng xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh đồng ủng hộ cho con, thỉnh các vong linh hữu duyên cùng con tham dự khóa lễ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)
(Quý đạo hữu thực hành theo chương trình phát trực tiếp của Câu lạc bộ.)

5. Bước 5: Bạch 107 Ngày Tiếp Theo

- Địa điểm bạch: trước ban thờ Phật/gia tiên/hư không/hình tượng Phật trên hệ thống internet. Không bạch tại các đàn lễ đi trợ duyên.

- Cách thức và duyên bạch:
+ Cách thức bạch: Tùy duyên bạch trước ban thờ nếu ở nhà; tại nhà đạo hữu khi đi trợ duyên, tại các địa điểm khác: chắp tay hướng lên hư không. Tùy duyên thời gian trong ngày. Không được để đến ngày hôm sau.
+ Duyên bạch: Bạch liên tục, không gián đoạn trong 107 ngày. Nếu quên không bạch thì đợi năm sau bạch lại (từ bước 1 của hướng dẫn 108 ngày, vì duyên tinh tấn đã mất, nên việc hướng về oan gia trái chủ phát nguyện Bồ Đề không thành.)

- Số lần bạch: Mỗi ngày 1 lần. Mỗi lần một lượt. Nếu không chắc chắn thì bạch lại (ngày bạch nhiều lần cũng được)

* Lưu ý:
– Nếu trong khóa lễ tu có bài bạch mà thời gian tu của khóa lễ có thể quá 12h đêm thì phải bạch bài bạch xong trước 12h đêm, sau đó mới tu vào khóa lễ.
– Các trường hợp bạch không thành tựu nguyện:
+ Bạch cách ngày (quên không bạch dù chỉ 1 ngày)
+ Bạch sau 12h đêm
+ Bắt đầu bạch trước 12h đêm, bạch xong sau 12h đêm
– Đối với đạo tràng Phật tử xa xứ:
+ Tùy chọn mốc thời gian theo giờ Việt Nam hoặc giờ của nước sở tại nhưng phải tinh nghiêm theo đúng khung giờ đã chọn.
+ Khi bạch Phật ngày đầu tiên thì bạch luôn chọn theo khung giờ Việt Nam hay nước sở tại.

- Văn bạch:
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con. Con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng đàn tràng ủng hộ cho con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:…
Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng. Con đã được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng chứng minh cho con hướng về các oan gia trái chủ, hướng về chúng sinh để chân thật sám hối bằng cách phát tâm nguyện Bồ Đề cầu vô thượng Bồ Đề, chân thật phát nguyện từ nay cho đến trọn kiếp này, thực hành sáu Pháp hòa kính tại Câu lạc bộ Cúc Vàng, trọn kiếp này cùng các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề: “Phát tâm Bồ Đề, Hộ trì Tam Bảo, Chuyển tải Phật Pháp, Rộng khắp thế gian”.
Và con xin nguyện các kiếp vị lai cũng được sự gia trì của Tam Bảo, tiếp tục được thực hành công hạnh Bồ Đề cầu vô thượng Bồ Đề, để sám hối tội lỗi với chúng sinh, sám hối với oan gia trái chủ.
Con xin chư Phật chứng minh cho con, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho con, chư Thiên, chư Thần Linh, chư Hộ Pháp ủng hộ cho con thực hành được lời phát nguyện này và con xin đem công đức hồi hướng cho các oan gia trái chủ cùng chúng sinh.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

6. Bước 6: Hiến Cúng Vật Thực Cho Vong Linh Hàng Ngày Vào Các Bữa Ăn (Tùy Duyên, Không Muốn Cúng/Muốn Cúng)

- Thời điểm: Bạch cúng trước mỗi bữa ăn.

- Vị trí bạch: Bạch trước mâm cơm ngồi ăn hoặc nếu trong gia đình có người không hiểu thì ra vị trí khác, hướng lên hư không bạch, sau đó vào ngồi ăn cơm.

- Vật thực hiến cúng: Thức ăn của bữa cơm hàng ngày; đã dâng cúng Phật thì dâng cúng được trong bữa cơm này. Nếu là thịt chúng sinh thì phải cúng theo duyên: không tự tay sát sinh, không xui người sát sinh, không vui theo sự sát sinh, giết hại các chúng sinh có trong bữa ăn đó.

- Lưu ý:
+ Không lấy đồ cúng gia tiên và chư Thiên, chư Thần Linh để cúng.
+ Chỉ cúng cơm vào bữa chính, ngồi ăn trang nghiêm, không cúng vào bữa ăn vặt, ăn quà.

- Văn bạch cúng trước khi ăn:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là… Pháp danh…
Con đã phát nguyện tu lục hòa trọn đời này và nhiều kiếp sau. Con đã đối trước chư Tăng, hướng về các oan gia trái chủ mà phát nguyện Bồ Đề.
Con nguyện với tất cả các thức ăn con ăn ở đây, khi con thọ thực, thì nguyện cho các chúng sinh đang nương gá trên thân của con (có bệnh thì kể bệnh)…, đang nương tựa vào con, cũng được thọ thực. Nguyện khi con no đủ nguyện cho họ cũng được no đủ; với những điều con được học, được nghe, họ cũng đều được giác ngộ như con; những lúc con đi làm phận sự, họ đều cùng với con đi làm phận sự, kết duyên pháp lữ với con và đều được hưởng trọn công đức mà con đã tạo lập.”
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

C. Các Vấn Đề Lưu Ý

Đối với Phật tử: nếu Phật tử đã đủ duyên bạch xong hai bài phát nguyện này, mà không thực hành lục hòa, thì không có công đức hồi hướng cho vong linh, không có công đức của Pháp để bố thí thức ăn cho vong linh oan gia trái chủ (vong linh không đủ phước để ăn, không hoan hỷ để ăn).
Đối với ban cán sự đạo tràng: Nếu ban cán sự đạo tràng không thực hành các quy định tại Câu lạc bộ, tức là làm cho đạo tràng không thực hành lục hòa cùng các đạo tràng thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng, thì Phật tử không có công đức lục hòa để hồi hướng.

D. Trải Nghiệm Chuyển Nghiệp Từ Sự Phát Nguyện Tu Lục Hòa Hồi Hướng Cho Chúng Sinh

Tham khảo tại đây (ấn vào tên): Cảm Nhận Hạnh Phúc Mỗi Ngày

Kính bạch Cô Chủ Nhiệm!
Kính thưa các đạo hữu!
Ngày hôm nay em xin chia sẻ cùng Cô và các đạo hữu niềm hạnh phúc của gia đình em ạ!

Câu chuyện thứ nhất: Khi nạn dịch COVID xảy ra con gái và con rể em đều làm trong ngành dịch vụ Khách sạn và Hàng không, hai ngành bị ảnh hưởng trực tiếp của nạn dịch chưa từng có này. Trong khi con gái em nghỉ thai sản cũng là lúc con rể nghỉ việc vì ngành hàng không bị đình trệ. Cửa hàng kinh doanh cũng phải đóng cửa. Các con rất hoang mang và lo lắng, bản thân em là mẹ cũng không nằm ngoài những suy nghĩ giống các con. Hàng ngày vào các thời khoá tu tập em vẫn hồi hướng công đức cho công việc của hai con và hồi hướng công đức Lục hòa 7 ngày cho công danh sự nghiệp của cháu. Trong một thời khóa sau khóa lễ em có ngồi lại trong lòng thầm bạch trước đức Phật “Con mong nguyện sao cho con gái con gặp được điều may mắn được có người giới thiệu vào một tổ chức quốc tế hoặc một Đại sứ quán nào đó để cho con của con có được công việc ổn đinh đảm bảo cuộc sống gia đình nuôi dạy con ăn học”. Và một điều vi diệu là sau kỳ nghỉ con gái em đi làm, vào một buổi trưa có bạn đồng nghiệp cũ điện thoại và giới thiệu cho một bạn mà hiện giờ đang làm trưởng phòng của con. Sau 4 vòng phỏng vấn con đã được nhận vào một quỹ đầu tư có uy tín của Mỹ. Nơi có thu nhập, công việc ổn định và đặc biệt là sự ưu đãi và quan tâm nhân viên thì tuyệt vời.
Và hiện tại con đã là nhân viên chính thức của Quỹ từ ngày 2/5/2021.

Câu chuyện thứ 2: Em thực hành theo chỉ dạy của Cô Chủ Nhiệm bài bạch trước các bữa ăn hướng đến các oan gia trái chủ trên thân bệnh của mình. Em bị bệnh ngứa tai chảy nước và bong vảy cả 2 bên (bệnh này em bị từ năm 2009) ngày nào cũng ngoáy tai nhiều lần và ngoáy theo kiểu “nghiến răng nghiến lợi mà ngoáy vì ngứa vô cùng”. Cứ sáng ngoáy tai thì chiều tối lại bị đóng vảy và lại ngoáy… rất khó chịu. Em đã bôi nhiều loại thuốc, đi khám nội soi bác sĩ nói tai sạch không sao. Vậy mà chỉ trong khoảng 10 ngày vào trước các bữa ăn em thực hành theo chỉ dạy của Cô (hôm nhớ hôm quên) mà đến giờ em đã khỏi hẳn không còn bị ngứa hay bong vảy gì nữa.
Thật vô cùng vi diệu và em thấy mình thật hạnh phúc khi trong hiện tại kiếp này được biết đến Ngôi Già Lam Ba Vàng, được làm con của Sư Phụ và được làm học trò của Cô Chủ Nhiệm. Được Sư Phụ giáo dưỡng, được Cô Chủ Nhiệm chỉ dạy dẫn dắt từng chút từng chút một, được tu tập Lục Hoà trong Câu lạc bộ Cúc Vàng quá nhiều cái được mà chỉ có ở những người tu theo Phật Pháp, tin sâu nhân quả mới cảm nhận hết được.
Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp dù sinh ra ở nơi đâu cũng gặp được Chính Pháp, được làm con của Sư Phụ và được làm học trò của Cô Chủ Nhiệm được tu tập trong môi trường Lục Hòa.
Con xin cảm niệm ân đức Tam Bảo. Con xin thành kính tri ân Sư Phụ cùng Đại Tăng.
Em xin thành kính tri ân Cô Chủ Nhiệm và xin tuỳ hỷ công đức các đạo hữu trong Câu lạc bộ Cúc Vàng cùng các đạo hữu tu tập tại đạo tràng Trúc Hà Đống Đa rất nhiều ạ!
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

— Trích từ bài viết của nick Minh Loan Nguyễn trên nhóm Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày —

TỔNG HỢP MỘT SỐ TRẢI NGHIỆM CHUYỂN NGHIỆP NGAY TRONG HIỆN TẠI NHỜ HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC LỤC HÒA

(Quý Phật tử ấn vào tên bài để mở bài)

PHẦN 1: CHUYỂN NGHIỆP NHỜ HỒI HƯỚNG 7 NGÀY SAU KHI PHÁT NGUYỆN XONG 49 NGÀY

1. Tìm được công việc mới nhờ tu tập hồi hướng công đức Lục Hòa cho chúng sinh sau 7 ngày

PHẦN 2: CHUYỂN NGHIỆP NHỜ BÀI BẠCH TRƯỚC KHI ĂN CƠM SAU KHI PHÁT NGUYỆN XONG 108 NGÀY

1. Chuyển hóa nghiệp bệnh ngứa tai chảy nước và bong vảy cả 2 bên nhờ bạch trước các bữa ăn cơm

PHẦN 3: CHUYỂN NGHIỆP NHỜ HÁT 4 BÀI HÁT CHỮA BỆNH - TU LỤC HÒA

1. Chuyển hóa nghiệp bệnh u nang buồng trứng bên phải “nang to 5,mm” nhờ hát 4 bài hát tu lục hòa

2. Chuyển hóa nghiệp bệnh “4 năm lên mụn ngứa ở 2 mu bàn tay sau 20 ngày” nhờ hát 4 bài hát tu lục hòa

3. Chuyển hóa nghiệp bệnh đau thượng vị dạ dày nhờ hát 4 bài hát tu lục hòa

4. Chuyển hóa nghiệp bệnh viêm xoang nhờ hát 4 bài hát lục hòa

PHẦN 4: CHUYỂN NGHIỆP NHỜ TU TẬP LỤC HÒA, HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC LỤC HÒA

1. Chuyển hóa nghiệp bệnh ngứa nổi mề đay nhờ thực hành bài thuốc Cô chủ nhiệm bạch Phật

2. Chuyển hóa nghiệp bệnh thiếu máu (do dạ dày nhiều chỗ xung huyết chảy máu) nhờ tu tập Phật Pháp

3. Chuyển hóa hiện tượng của bệnh đột quỵ sau 4 tiếng nhờ bạch nương tựa Sự Phụ, Cô Chủ Nhiệm và sám hối OGTC

4. Chuyển hóa nghiệp bệnh đa nang buồng trứng -> khó có con nhờ tu tập Phật Pháp

5. Chuyển hóa nghiệp bệnh đa nang buồng trứng -> khó có con nhờ tu tập Phật Pháp

6. Chuyển hóa nghiệp bệnh đau khớp xương nhờ bài thuốc vỗ dầu hỏa

7. Sự nhiệm màu của Phật Pháp qua việc chữa bệnh bằng phương pháp vỗ dầu hỏa

8. Chuyển hóa nghiệp con trai ăn chơi triền miên nhờ tu tập Phật Pháp

9. Chuyển hóa gia đình tu theo Phật Pháp

10. Chuyển hóa nghiệp bệnh khó sinh con nhờ tu tập Phật Pháp

11. Chuyển hóa nghiệp bệnh viêm ứ mủ vòi trứng và đa nang buồng trứng nhờ tu tập Phật Pháp

12. Chuyển hóa căn bệnh bong chóc da tay nhờ tu tập Phật Pháp

13. Chuyển hóa nghiệp bệnh con gái bị viêm VA mãn tính, viêm tai giữa, ứ dịch trái, xẹp nhĩ phải cháu liên tục ù tai và khịt mũi nhờ tu tập Phật Pháp

14. Chuyển hóa nghiệp bệnh u nang buồng trứng bên trái nhờ tu tập bài số 8 và hồi hướng công đức lục hòa

15. Hồi hướng công đức lục hòa chuyển hóa hiện tượng ngủ có hiện tượng bóng đè, ma nhiếp

16. Hồi hướng công đức lục hòa chuyển hóa hiện tượng đau rát họng, người uể oải, hắt hơi liên tục

17. Hồi hướng công đức lục hòa chuyển hóa ngay lập tức hiện tượng đau bụng

206,906 lượt xem
01/07/2022

Bình luận (24)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyen Thi Minh

  02/10/2022

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Ni

 2. T
  T

  Trần Thị Thu

  24/09/2022

  Xin tri ân công đức Cô chủ nhiệm đã hướng dẫn, chỉ dậy ạ. Pháp lục hòa thật cao quý và rất lợi ích ạ.

 3. k
  k

  khổng thị huân

  31/08/2022

  Nam Mô A Di Đà Phật

 4. Đỗ Hằng

  27/08/2022

  Pháp lục hòa thật là cao quý ạ

 5. N
  N

  Ngô thị nhâm

  27/08/2022

  Được tu tập tại chùa Ba Vàng và đc có hội chúng tu lục hòa là điều may mắn thù thắng lớn nhất