Phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa

Xem thêm (ấn vào tên bài)Hướng dẫn các phát nguyện: tu lục hòa, bạch 49 ngày, bạch 108 ngày hồi hướng cho chúng sinh

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa 

A. Các Hướng Dẫn Trước Khi Thực Hành Bạch Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

I. Điều Kiện

- Phật tử là người có sáu căn đầy đủ, trí tuệ sáng suốt minh tỉnh, có thể nghe hiểu và thực hành được sáu pháp hòa kính, không bị vong linh tác động.
- Phật tử dự thính được 3 tháng, có ý nguyện thực hành đầy đủ quy định của câu lạc bộ để tiến tới tham gia vào Phật tử chính thức.
- Quy định của Phật tử chính thức: Tu chuyên nhất tại chùa Ba Vàng, nếu có tham gia các nơi khác, thì đăng ký cố định lên câu lạc bộ theo hướng dẫn; dứt trừ việc tà kiến theo hướng dẫn từ câu lạc bộ; tham gia đầy đủ các chương trình tu học chính của chùa, câu lạc bộ: giảng pháp, trạch pháp, tu bát quan trai đúng ngày/chuyển ngày; thực hành các quy định sinh hoạt tu tập Lục Hòa tại đạo tràng, câu lạc bộ.

(Đạo tràng hướng dẫn cho Phật tử về quy chuẩn của Phật tử chính thức và lợi ích của tu Lục Hòa để Phật tử lựa chọn)

II. Đăng ký

Trước khi đọc cần đăng ký phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề lên đạo tràng, còn đạo tràng sẽ đăng ký danh sách cho Phật tử lên câu lạc bộ theo thời gian quy định của câu lạc bộ.

B. Hướng Dẫn Ngày Thứ Nhất Của Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

I. Hướng Dẫn

- Thời gian bạch: Các ngày chùa tổ chức tu bát quan trai, ngày 19/6, 23/8 âm lịch. Các trường hợp chùa có tổ chức tu Bát Quan Trai giới, thì Phật tử nhận giới tu và bạch phát nguyện tu Lục Hòa được. (Nếu tính đến tháng sau chưa đủ 1 tháng, mà Phật tử muốn bạch bài 49 ngày, thì vẫn bạch được theo hướng dẫn của bài bạch 49 ngày).
- Bạch sau khi nhận Bát quan trai giới.
- Xin tu bát quan trai giới chuyển ngày thì không bạch được.
- Điều kiện ngày bạch đầu tiên: Phải tu Bát quan trai giới.
- Vị trí bạch:
+ Tùy duyên tu cá nhân tại nhà, tu theo nhóm hay về chùa tu, thì đều bạch được.
+ Bạch trước tôn tượng, tôn hình Đức Phật, Bồ Tát (Bao gồm cả hệ thống internet).

- Cách thức bạch: 1 lần/1 ngày; 1 lượt/1 lần. Nếu thất niệm không nhớ đã bạch hay chưa bạch thì bạch lại, một ngày bạch nhiều lần cũng được.

II. Văn Bạch Ngày Thứ Nhất Của Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là… đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.
Trong bài kinh Khu Rừng thuộc kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy cho đệ tử cách chọn Thầy để nương tựa tu tập, thì Đức Phật dạy có 4 cách để chọn Thầy như sau:
1. Nếu nơi nào, hoặc với vị Thầy nào, không có pháp, điều kiện duy trì mạng sống lại không đầy đủ, nên lập tức từ bỏ ra đi, không chần chừ.
2. Nếu nơi nào, hoặc với vị Thầy nào, không có pháp, điều kiện duy trì mạng sống lại đầy đủ, nên từ bỏ mà ra đi.
3. Nếu nơi nào, hoặc với vị Thầy nào, có pháp, nhưng nhu cầu về vật chất để duy trì mạng sống lại không đầy đủ, thì nên nhẫn nại sống ở nơi ấy, để cầu đạo tu giải thoát.
4. Nếu nơi nào, hoặc với vị Thầy nào, có pháp, những nhu cầu về vật chất để duy trì mạng sống lại đầy đủ, nên cố bám sống nơi ấy Thầy ấy để tu giải thoát, cho dù bị xua đuổi.
Nay con với sự quán sát tư duy đầy đủ, con xin được nhận Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng là nơi đại diện cho Tam Bảo để con nương tựa tu hành.
Và con cũng đã hiểu về phương pháp tu Lục Hòa và hiểu về công đức của pháp tu Lục Hòa mà Đức Phật đã chỉ dạy. Con xin tự nguyện hoan hỷ phát tâm Bồ Đề, tu Lục Hòa, tại đạo tràng, tại câu lạc bộ Cúc Vàng theo sự hướng dẫn của Sư Phụ, chư Tăng chùa Ba Vàng thông qua câu lạc bộ Cúc Vàng, ban cán sự đạo tràng. Con khải bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho con được bạch theo văn phát nguyện này trong 7 ngày, từ ngày… đến ngày…, theo hướng dẫn của câu lạc bộ, con xin chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp ủng hộ cho con để con tinh tấn thực hành được các pháp Lục Hòa. Con cũng xin hồi hướng công đức này về Vô Thượng Bồ Đề, đời đời kiếp kiếp con được tu tập theo pháp Lục Hòa cầu Vô Thượng Bồ Đề và hiện tại được phúc lành hóa giải nghiệp chướng thuận duyên tu tập.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

C. Hướng Dẫn Bạch 6 Ngày Tiếp Theo

I. Hướng Dẫn

1. Thời gian: Ngày tiếp theo sau ngày phát nguyện (Không được để cách ngày).

2. Địa điểm bạch: Hướng lên hư không tâm tưởng đến tôn tượng, tôn hình Đức Phật hoặc đối trước tôn hình, tôn tượng Phật (Bao gồm cả hệ thống internet). Lưu ý: Không bạch tại các đàn lễ đi trợ duyên.

3. Cách thức bạch: 1 lần/1 ngày; 1 lượt/1 lần. Nếu thất niệm không nhớ đã bạch hay chưa bạch thì bạch lại, một ngày bạch nhiều lần cũng được.

Lưu ý: Không bạch bù ngày và có thể bắt đầu bạch bài bạch trước 12 giờ đêm và bạch xong toàn bộ nội dung sau 12 giờ đêm. 

II. Văn Bạch Dành Cho 6 Ngày Tiếp Theo Của Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

Văn bạch: Bạch theo văn bạch ở B. II.

Lưu ý: Khi bạch xong bài phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa thì Phật tử báo lên đạo tràng và không báo cáo lên câu lạc bộ. Nếu quên không báo thì báo lại và phải bạch sám hối lên đạo tràng.

D. Các Trường Hợp Phải Bạch Lại Bài Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

I. Trước Khi Bạch Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa (tính từ thời gian đăng ký lên đạo tràng)

- Bị chuyển đổi thành phần xuống thành phần dưới.
- Bạch không đúng theo hướng dẫn.
- Cố ý tự làm hoặc xui người làm các việc tà kiến, dù biết rõ đó là việc tà kiến, thì phải quy y lại và chuyển thành phần.

II. Ngày Bạch Thứ Nhất Của Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

- Không thọ giới bát quan trai đầy đủ.
- Bạch không đúng theo các bước hướng dẫn.

III. 6 Ngày Tiếp Theo

- Bị chuyển đổi thành phần Phật tử xuống thành phần dưới.
- Thực hiện không đúng hướng dẫn.
- 6 ngày bạch tiếp theo bị gián đoạn. (Lưu ý: Nếu trong khóa lễ tu có bài bạch mà thời gian tu của khóa lễ có thể quá 12 giờ đêm thì phải bắt đầu bạch bài bạch trước 12 giờ đêm, sau đó mới tu vào khóa lễ, để tránh bị bạch gián đoạn).
- Tự mình cố ý tự làm hoặc xui người làm các việc tà kiến, dù biết rõ đó là việc tà kiến, thì phải quy y lại và chuyển thành phần và bạch lại từ bài phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa.
- Lưu ý: Đối với đạo tràng Phật tử xa xứ:

+ Tùy chọn mốc thời gian theo giờ Việt Nam hoặc giờ của nước sở tại nhưng phải tinh nghiêm theo đúng khung giờ đã chọn.
+ Khi bạch Phật ngày đầu tiên thì bạch luôn chọn theo khung giờ Việt Nam hay nước sở tại.

IV. Sau Khi Bạch Xong Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

- Còn thấy nghi ngờ về sự tinh nghiêm khi bạch của mình.
- Tự mình cố ý tự làm hoặc xui người làm các việc tà kiến, dù biết rõ đó là việc tà kiến, thì phải quy y lại và chuyển thành phần và bạch lại từ bài phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa.
- Chuyển đổi thành phần Phật tử.

E. Hướng Dẫn Cách Bạch Lại Bài Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

Tất cả các trường hợp bạch không đắc, phải bạch lại từ phần đầu của bài bạch phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa.

Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ngày 27 tháng 07 năm 2023

53,054 lượt xem
21/12/2022

Bình luận (15)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn thị thanh

  21/11/2023
  Chúng con xin nguyện thực hành theo chỉ dạy của Sư Phụ ạ
 2. H
  H

  Huong võ

  20/08/2023

  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Con thật hoan hỷ khi đủ điều kiện để được bạch phát nguyện tu Bồ đề Lục hoà trọn đời, được làm đệ tử của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và các chư đại Tăng chùa Ba Vàng. Con thật hoan hỷ. Con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng.

 3. N
  N

  Nguyễn Văn Tuấn

  22/07/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con thật hoan hỷ khi được đọc và bình luận vào phần này. Con thành kính tri ân Sư Phụ, chư Tăng và Cô chủ nhiệm ạ.

 4. Đ
  Đ

  Đinh thị huyền

  26/05/2023

  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân công đức trên Sư Phụ cùng các đại Tăng Ni và Cô cn ạ

 5. N
  N

  Ngô thị minh tâm

  09/05/2023

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni