Nghi thức tu tập Vu Lan báo hiếu - Cầu siêu rằm tháng 7 số 1

Quý đạo hữu xem bài (ấn vào tên bài): Các nghi thức tu tập Vu Lan báo hiếu - Cầu siêu rằm tháng 7

Tổng hợp bài cúng rằm tháng 7 năm 2022 mới nhất

Quý Phật tử tùy duyên tải và in chương trình tu tập tại đây (ấn vào tên bài):

Nghi thức tu tập Vu Lan báo hiếu - Cầu siêu rằm tháng 7 số 1 (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Nghi thức tu tập Vu Lan báo hiếu - Cầu siêu rằm tháng 7 số 1 (Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Lưu ý: Trường hợp tu theo chương trình trực tuyến thì sau khi kết thúc chương trình trực tuyến sẽ thực hiện những phần còn lại của nghi thức dưới đây.

Nghi Thức

Quý đạo hữu thực hiện 1 trong 2 nghi thức dưới đây:

 

I. Nghi Thức Dành Cho Nhân Dân Và Phật Tử Chưa Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… Hiện đang ở tại:…
(Tùy duyên có/không đọc phần này: con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)
Con/chúng con tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, con/chúng con xin tác lễ tán dương, tụng kinh thiền quán, để tăng trưởng tâm hiếu hạnh, khắc ghi công ơn sinh thành, dưỡng dục của ông bà, cha mẹ… và lòng kính nhớ tổ tiên.

Nếu kết hợp cúng rằm tháng Bảy thì đọc: Con/chúng con cũng xin cúng rằm tháng Bảy.

(Tiếp)

Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, xin thỉnh chư vị vong linh gia tiên (họ nội ngoại)...; vong linh trên đất và các vong linh hữu duyên với gia đình vân tập về nơi đàn tràng pháp hội nghe kinh, tu tập (nếu cúng thực thì đọc: và thọ tài ẩm thực hiến cúng của con/chúng con.)

Nếu cúng dường thì bạch: Con/chúng con với tâm thành kính tín Tam Bảo, nhân mùa Vu Lan báo hiếu, để cầu phúc lành cho gia đình và làm lợi ích cho vong linh, nên con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
- Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho chư Thiên, chư Thần Linh có duyên với pháp hội.
- Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho chư vị vong linh (nếu cúng dường chung cho các vong linh thì đọc chung, nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh).

(Tiếp)
Giờ này con/chúng con xin được tác lễ (tu tập, cúng rằm).
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

3. Kệ Tán

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Bậc Đại Đạo Sư
Viên mãn hạnh hiếu
Ngài thường dạy rằng
Khi còn ở đời
Trong đường sinh tử
Nơi tất cả loài
Chịu đủ thân hình
Cho nên tất cả
Chúng sinh đã từng
Là cha mẹ Ngài
Ngài cũng từng là
Cha mẹ tất cả.
Khi mang thân đó
Như Lai thường làm
Khổ hạnh khó làm
Đem thân huyết nhục
Cung dưỡng mẹ cha.
Tu tập vạn hạnh
Chưa từng ngơi nghỉ
Tâm không biết mệt mỏi
Hiếu dưỡng mẹ cùng cha
Biết ân trả ân
Nên mới chóng thành
Vô thượng Chánh Giác.

4. Đảnh Lễ

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Chí tâm đảnh lễ: Chư Phật siêng tu đạo hiếu, khổ hạnh khó làm, cắt bỏ thịt xương, đầu mắt tủy não, cung dưỡng cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Chư Phật siêng tu đạo hiếu, khổ hạnh khó làm, quốc thành thê tử chẳng ngăn ngại, voi ngựa bảy báu chẳng ham tiếc, dốc lòng lo phụng dưỡng cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Chư Phật siêng tu đạo hiếu, khổ hạnh khó làm, thực hành tinh tấn, bố thí trì giới, đa văn thiền định, trí tuệ đầy đủ, cứu độ cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Chư Bồ Tát học theo Chư Phật, khổ hạnh khó làm, báo hiếu cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Chư Hiền Thánh Tăng, tinh tấn tu hành, đền ơn hiếu dưỡng, cứu độ cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Ân đức sinh thành, cha mẹ quá khứ, hiện tại, vị lai. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Công lao dưỡng dục, cha mẹ quá khứ, hiện tại, vị lai. (1 chuông. 1 lễ)

5. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)

a. Văn bạch
(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh chứng giám, chư vong linh hoan hỷ,

Cúng rằm thì đọc: nhân mùa chư Tăng tự tứ, vu lan báo hiếu, gia đình con/chúng con sắm sửa trai nghi phẩm vật cơm canh lòng thành,

Cúng hàng ngày thì đọc: hôm nay con/chúng con thành tâm sắm sửa vật thực dâng cúng:

(Tiếp)

Thượng: xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây.
Sau: xin hiến cúng cho tất cả các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: mõ)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

(Vào ngày nghe Pháp, nếu nghe Pháp tại vị trí khác thì bạch Phật để di chuyển xuống vị trí nghe Pháp, sau đó thực hành các nghi thức tiếp theo tại vị trí nghe Pháp.
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin di chuyển đến vị trí khác để nghe Pháp và thực hiện các phần còn lại của nghi thức tại vị trí nghe Pháp. (1 chuông. 1 lễ))

6. Kệ Khai Kinh

(Ngồi. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

7. Tụng Kinh – Nghe Pháp – Ngồi Thiền

(Nếu cúng rằm, thì bỏ phần nghe Pháp, ngồi thiền)

Văn Bạch Trước Khi Tụng Kinh: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép tụng kinh (đọc tên bài kinh)…

Văn Bạch Trước Khi Nghe Pháp: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép nghe Pháp (tên bài Pháp)…

Văn Bạch Trước Khi Ngồi Thiền: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập):…
Con/chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Văn Bạch Xả Thiền:
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin xả thiền.

a. Ngày 1:

Tụng kinh: Bài kinh (ấn vào tên bài): Đức Phật Thích Ca Trong Tiền Kiếp Báo Hiếu Cha Mẹ

b. Ngày 2

Nghe Pháp: Video (ấn vào tên bài): Lòng hiếu từ nguyện Bồ đề

Ngồi thiền:

Đề mục quán:

1. Tư duy: Từ trước tới nay mình đã biết bố thí, cúng dường đến bố mẹ chưa?

2. Quán chiếu: Mục đích khi bố thí, cúng dường, cung phụng cha mẹ là muốn cho cha mẹ bớt khổ, được vui hay vì ích kỷ cá nhân, vì lợi dưỡng của mình?

3. Quán chiếu: Đối với cha mẹ của vợ hoặc chồng, mình đã biết bố thí, cúng dường chưa? Đã vì sự bớt khổ, được vui của cha mẹ mà bố thí, cúng dường, cung phụng chưa, hay chỉ vì lợi ích riêng của mình, của gia đình vợ/chồng, con cái mình?

4. Phát khởi tâm ăn năn, sám hối với cha mẹ vì những hành động chưa đúng của mình; phát nguyện trụ tâm Bồ đề, thực hành các hạnh hiếu.

5. Quán chiếu học theo Đức Phật: Khi bố thí, cúng dường đến cha mẹ điều gì, đều phát nguyện đem công đức hồi hướng cho cha mẹ được bớt khổ, an vui, giác ngộ Phật Pháp.

6. Quán chiếu: Bố thí, cúng dường đến cha mẹ, lấy công đức đó hồi hướng để cầu thành tựu Vô thượng Bồ đề.

7. Quán chiếu: Làm được việc thiện gì bố thí cho chúng sinh, chúng ta đều nguyện cầu Vô thượng Bồ đề và xin nguyện cho dịch bệnh sớm được tiêu trừ, chúng sinh được an lạc, biết tu theo Phật Pháp.

c. Ngày 3: Tụng kinh

Bài kinh (ấn vào tên bài): Tôn Giả Xá Lợi Phất Cứu Mẹ Tiền Kiếp

d. Ngày 4: Tụng kinh

Bài kinh (ấn vào tên bài): Tôn Giả Mục Kiều Liên Cứu Mẹ

e. Ngày 5

Nghe Pháp: Video (ấn vào tên bài): Thánh Tăng cúng dường cầu siêu cho mẹ

Ngồi thiền:

Đề mục quán:

1. Quán tưởng đến cha mẹ và quyến thuộc quá khứ có thể đang chịu cực khổ trong cõi ngạ quỷ, địa ngục; từ đó khởi lòng thương xót.

2. Quán tưởng: Cha mẹ hiện tại của mình sau này có thể bị rơi vào cảnh giới ngạ quỷ, địa ngục chịu khổ; từ đó khởi tâm lo lắng, xót thương.

3. Phát nguyện vâng lời Phật dạy, tùy duyên cúng dường, tạo phúc hồi hướng cho cha mẹ đã quá vãng trong hiện đời này cho đến cha mẹ ở vô số kiếp trước.

4. Nguyện mong mình có được phước duyên cứu độ cha mẹ hiện kiếp này, các kiếp trước và trong các kiếp vị lai.

5. Phát nguyện tinh tấn Bồ đề, thực hành công hạnh Bồ đề để gặp lại cha mẹ tiền kiếp, giáo hóa, dẫn dắt cho họ tu Phật Pháp và được giải thoát.

f. Ngày 6

Tụng kinh: Bài kinh (ấn vào tên bài): Hiếu Dưỡng – Trả Ơn Cha Mẹ

Nghe Pháp: Video (ấn vào tên bài): Việc cần làm để đền ơn cha mẹ

Ngồi thiền:

Đề mục quán:

1. Quán tưởng: Việc hiếu thế gian mang lại lợi ích cho cha mẹ như thế nào? Có làm cho cha mẹ hạnh phúc lâu dài không?

2. Quán chiếu: Muốn làm cho cha mẹ có hạnh phúc lâu dài, trong hiện tại, mình phải làm gì?
- Với cha mẹ còn sống: Làm thế nào để giúp cha mẹ quy y và có lòng tin với Tam Bảo; từ bỏ việc ác, biết giữ giới, bố thí và tin nhân quả?
- Với cha mẹ quá vãng: Làm thế nào để giúp cha mẹ được kết duyên với Tam Bảo, được phước báo?

3. Quán chiếu: Từ bỏ quan điểm mong muốn trả hiếu cho cha mẹ theo thế gian; kiên định trong việc trả hiếu cho cha mẹ bằng cách làm đủ và trả ân đủ cho cha mẹ như lời Đức Phật dạy.

4. Quán chiếu: Đối với Thầy tổ, mình đã phát khởi được tâm hiếu như đối với cha mẹ hay chưa?

5. Khởi tâm tri ân Đức Phật đã tu hành tâm hiếu Bồ đề; tri ân Sư Phụ cùng chư Tăng đã cho mình sự giác ngộ và làm phước điền để mình trả hiếu cho cha mẹ.

6. Khởi tâm tri ân các bậc thiện hữu tri thức đã giúp mình giác ngộ, hiểu về giá trị của tâm hiếu và thực hành được một chút việc hiếu trong tâm Bồ đề.

8. Sám Vu Lan

(Quỳ, pháp khí: mõ)

Tháng Bảy Vu lan
Đệ tử chúng con
Hướng về chư Phật
Chư đại Bồ Tát
Cùng chư Thánh Hiền
Dâng lời sám hối
Đến trên cha mẹ
Từ vô thủy kiếp
Cho đến kiếp nay
Nhờ ân cha mẹ
Mới được thân này
Máu thịt mẹ cha
Đắp thành thân ấy
Bảo bọc chở che
Dưỡng nuôi lo lắng
Mà con tăm tối
Thật quá ngu si
Ân chẳng nghĩ đền
Nghĩa không biết trả
Ích kỷ tham lam
Theo bè bạn ác
Chỉ lo ăn chơi
Lạc loài rông rỡ
Tổn hại tài sản
Thanh danh cha mẹ
Hoặc chồng hoặc vợ
Hành xử cay độc
Đối với cha mẹ
Nhẹ thì trách cứ
Dằn hắt rầy la
Nặng thì sân hận
Mắng nhiếc gia hình
Đọa đày mẹ cha
Coi như ở đợ
Chẳng nghĩa chẳng ân
Khiến cho song thân
Đau đớn tột cùng.
Hôm nay chúng con
Được theo học Phật
Hối hận vô cùng
Cúi xin cha mẹ
Từ vô lượng kiếp
Cha mẹ hiện tiền
Thứ tha con trẻ
Ngu dại vong ân
Con thầm xin nguyện
Theo Phật tu hành
Bồ Tát chăm chuyên
Thánh Tăng tinh tấn
Vuông tròn đạo hiếu,
Dù trải bao kiếp
Cắt thịt xẻ xương
Cũng nguyện không nàn
Dẫn dắt mẹ cha
Vào dòng Phật Pháp,
Giúp cho cha mẹ
Đến nơi bến bờ
An vui giải thoát.
Chắp tay con nguyện
Cầu xin Chư Phật
Bồ Tát Thánh Hiền
Chứng minh chúng con
Dâng lời sám nguyện
Gia tâm cứu độ
Đệ tử chúng con
Đền ơn cha mẹ.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!

9. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin tùy hỷ với công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Con/chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

10.

Phục Nguyện Hồi Hướng

(Quỳ gối; chắp tay)
a. Phục nguyện

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát. Hôm nay nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, con/chúng con tu tập (cúng lễ), con/chúng con nguyện mang công đức này, các công đức tạo lập được trong ngày hôm nay, công đức tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật, cùng công đức tùy hỷ với việc tu tập lục hòa của Câu lạc bộ trong chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng, hồi hướng đến cho các vong linh theo lời Đức Phật dạy,

Nếu thỉnh vong linh về chùa thì đọc: con/chúng con cũng xin thỉnh các vong linh (mà con/chúng con đã thỉnh mời trong pháp hội hôm nay hoặc mời mục vong linh nào thì đọc mục vong linh đó)..., vào ngày… tháng… năm… về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ dâng phẩm vật cúng dường tại chính điện, lễ đặt bát cúng dường, đàn lễ cầu siêu phả độ gia tiên để nhận phần phúc báu cúng dường của gia đình con/chúng con, từ sự chú nguyện của chư Tăng. Nguyện cho các vong linh, được nương tựa Tam Bảo, chư Tăng, nghe học lời Phật dạy, được an vui giải thoát.

(Tiếp)

Con/chúng con cũng xin hồi hướng cho các sở nguyện thiện của con/chúng con, nguyện mong sớm được thành tựu.

(Đại chúng cùng đọc)

Đệ tử chúng con
Nhân mùa vu lan
Vâng lời Phật dạy
Tu giới, học pháp
Cúng dường tu phúc
Hồi hướng vong linh
Nguyện được bớt khổ
Cùng với chúng con
Nương tựa Tam Bảo
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật pháp. (1 chuông)
Chúng con hoan hỷ
Thấy nghe vui theo
Sáu pháp hòa kính
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Lợi ích chúng sinh. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, chư thần
Các chúng hữu duyên
Trong pháp giới này
Được duyên thù thắng
Giác ngộ Phật pháp
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc Thái dân an
Thế Giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)

Con/chúng con cũng xin hồi hướng cho gia đình của con/chúng con các việc hiện tại (đọc các việc cụ thể, mà gia đình đang mong cầu, hoặc mong cầu chuyển nghiệp của bài số 8):

(Năm nào có dịch bệnh, thiên tai, thì đọc phần dưới tùy duyên thay đổi cho phù hợp)

Con/chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét, lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng Hành Bệnh Quỷ Vương, Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh covid của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cầu vô thượng Bồ Đề.

Hồi hướng cho gia đình con/chúng con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này, nạn dịch bệnh sớm được hóa giải để cho chúng nhân được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

b. Hồi hướng

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

11. Tam Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

HẾT

 

Xem nghi thức đầy đủ

II. Nghi Thức Dành Cho Phật Tử Đã Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay bạch)

(2 trường hợp: tu riêng và tu nhóm/đạo tràng)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

* Trường Hợp Tu Riêng Tại Nhà

Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:…
Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, con/chúng con xin tác lễ tán dương, tụng kinh thiền quán, để tăng trưởng tâm hiếu hạnh, khắc ghi công ơn sinh thành, dưỡng dục của ông bà, cha mẹ… và lòng kính nhớ tổ tiên.

Nếu kết hợp cúng rằm tháng Bảy thì đọc: Con/chúng con cũng xin cúng rằm tháng Bảy.

(Tiếp)

Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, xin thỉnh chư vị vong linh gia tiên (họ nội ngoại)...; vong linh trên đất và các vong linh hữu duyên với gia đình, vân tập về nơi đàn tràng pháp hội nghe kinh, tu tập (nếu cúng thực thì đọc: và thọ tài ẩm thực hiến cúng của con/chúng con.)

Nếu cúng dường thì bạch: Con/chúng con với tâm thành kính tín Tam Bảo, nhân mùa Vu Lan báo hiếu, để cầu phúc lành cho gia đình và làm lợi ích cho vong linh, nên con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
- Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì có duyên với pháp hội.
- Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho chư vị vong linh (nếu cúng dường chung cho các vong linh thì đọc chung, nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh).

(Tiếp)
Giờ này con/chúng con xin được tác lễ (tu tập, cúng rằm).
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

* Trường Hợp Tu Theo Nhóm/Đạo tràng (không cúng Rằm chung theo nhóm/đạo tràng)

Chủ sám bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… con xin đại diện cho các Phật tử thuộc nhóm/đạo tràng… chúng con xin tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)…
Chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, chúng con xin tác lễ tán dương, tụng kinh thiền quán, để tăng trưởng tâm hiếu hạnh, khắc ghi công ơn sinh thành, dưỡng dục của ông bà, cha mẹ… và lòng kính nhớ tổ tiên.

Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, chúng con đồng xin bạch.

(Mọi người cùng bạch thầm)

Đệ tử con tên là… Pháp danh:… ở tại… con xin thỉnh chư vị vong linh gia tiên (họ nội ngoại)...; vong linh trên đất và các vong linh hữu duyên với gia đình, vân tập về nơi đàn tràng pháp hội nghe kinh, tu tập (nếu cúng thực thì đọc: và thọ tài ẩm thực hiến cúng của con/chúng con.)

Nếu cúng dường thì bạch: Con với tâm thành kính tín Tam Bảo, nhân mùa Vu Lan báo hiếu, để cầu phúc lành cho gia đình và làm lợi ích cho vong linh, nên con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
- Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì có duyên với pháp hội.
- Con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho chư vị vong linh (nếu cúng dường chung cho các vong linh thì đọc chung, nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh).

(Chủ sám đọc tiếp)
Giờ này chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

3. Kệ Tán

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Bậc Đại Đạo Sư
Viên mãn hạnh hiếu
Ngài thường dạy rằng
Khi còn ở đời
Trong đường sinh tử
Nơi tất cả loài
Chịu đủ thân hình
Cho nên tất cả
Chúng sinh đã từng
Là cha mẹ Ngài
Ngài cũng từng là
Cha mẹ tất cả.
Khi mang thân đó
Như Lai thường làm
Khổ hạnh khó làm
Đem thân huyết nhục
Cung dưỡng mẹ cha.
Tu tập vạn hạnh
Chưa từng ngơi nghỉ
Tâm không biết mệt mỏi
Hiếu dưỡng mẹ cùng cha
Biết ân trả ân
Nên mới chóng thành
Vô thượng Chánh Giác.

4. Đảnh Lễ

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Chí tâm đảnh lễ: Chư Phật siêng tu đạo hiếu, khổ hạnh khó làm, cắt bỏ thịt xương, đầu mắt tủy não, cung dưỡng cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Chư Phật siêng tu đạo hiếu, khổ hạnh khó làm, quốc thành thê tử chẳng ngăn ngại, voi ngựa bảy báu chẳng ham tiếc, dốc lòng lo phụng dưỡng cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Chư Phật siêng tu đạo hiếu, khổ hạnh khó làm, thực hành tinh tấn, bố thí trì giới, đa văn thiền định, trí tuệ đầy đủ, cứu độ cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Chư Bồ Tát học theo Chư Phật, khổ hạnh khó làm, báo hiếu cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Chư Hiền Thánh Tăng, tinh tấn tu hành, đền ơn hiếu dưỡng, cứu độ cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Ân đức sinh thành, cha mẹ quá khứ, hiện tại, vị lai. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Công lao dưỡng dục, cha mẹ quá khứ, hiện tại, vị lai. (1 chuông. 1 lễ)

5. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)

a. Văn bạch
(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì chứng giám, chư vong linh hoan hỷ,

Cúng rằm thì đọc: nhân mùa chư Tăng tự tứ, vu lan báo hiếu, gia đình con/chúng con sắm sửa trai nghi phẩm vật cơm canh lòng thành,

Cúng hàng ngày thì đọc: hôm nay con/chúng con thành tâm sắm sửa vật thực dâng cúng:

(Tiếp)

Thượng: xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây, chư linh Thần hộ trì.
Sau: xin hiến cúng cho tất cả các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: mõ)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

(Vào ngày nghe Pháp, nếu nghe Pháp tại vị trí khác thì bạch Phật để di chuyển xuống vị trí nghe Pháp, sau đó thực hành các nghi thức tiếp theo tại vị trí nghe Pháp.
Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin di chuyển đến vị trí khác để nghe Pháp và thực hiện các phần còn lại của nghi thức tại vị trí nghe Pháp. (1 chuông. 1 lễ))

6. Kệ Khai Kinh

(Ngồi. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

7. Tụng Kinh – Nghe Pháp – Ngồi Thiền

(Nếu cúng rằm, thì bỏ phần nghe Pháp, ngồi thiền)

Văn Bạch Trước Khi Tụng Kinh: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép tụng kinh (đọc tên bài kinh)…

Văn Bạch Trước Khi Nghe Pháp: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép nghe Pháp (tên bài Pháp)…

Văn Bạch Trước Khi Ngồi Thiền: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập):…
Con/chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Văn Bạch Xả Thiền:
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin xả thiền.

a. Ngày 1:

Tụng kinh: Bài kinh (ấn vào tên bài): Đức Phật Thích Ca Trong Tiền Kiếp Báo Hiếu Cha Mẹ

b. Ngày 2

Nghe Pháp: Video (ấn vào tên bài): Lòng hiếu từ nguyện Bồ đề

Ngồi thiền:

Đề mục quán:

1. Tư duy: Từ trước tới nay mình đã biết bố thí, cúng dường đến bố mẹ chưa?

2. Quán chiếu: Mục đích khi bố thí, cúng dường, cung phụng cha mẹ là muốn cho cha mẹ bớt khổ, được vui hay vì ích kỷ cá nhân, vì lợi dưỡng của mình?

3. Quán chiếu: Đối với cha mẹ của vợ hoặc chồng, mình đã biết bố thí, cúng dường chưa? Đã vì sự bớt khổ, được vui của cha mẹ mà bố thí, cúng dường, cung phụng chưa, hay chỉ vì lợi ích riêng của mình, của gia đình vợ/chồng, con cái mình?

4. Phát khởi tâm ăn năn, sám hối với cha mẹ vì những hành động chưa đúng của mình; phát nguyện trụ tâm Bồ đề, thực hành các hạnh hiếu.

5. Quán chiếu học theo Đức Phật: Khi bố thí, cúng dường đến cha mẹ điều gì, đều phát nguyện đem công đức hồi hướng cho cha mẹ được bớt khổ, an vui, giác ngộ Phật Pháp.

6. Quán chiếu: Bố thí, cúng dường đến cha mẹ, lấy công đức đó hồi hướng để cầu thành tựu Vô thượng Bồ đề.

7. Quán chiếu: Làm được việc thiện gì bố thí cho chúng sinh, chúng ta đều nguyện cầu Vô thượng Bồ đề và xin nguyện cho dịch bệnh sớm được tiêu trừ, chúng sinh được an lạc, biết tu theo Phật Pháp.

c. Ngày 3: Tụng kinh

Bài kinh (ấn vào tên bài): Tôn Giả Xá Lợi Phất Cứu Mẹ Tiền Kiếp

d. Ngày 4: Tụng kinh

Bài kinh (ấn vào tên bài): Tôn Giả Mục Kiều Liên Cứu Mẹ

e. Ngày 5

Nghe Pháp: Video (ấn vào tên bài):

Ngồi thiền:

Đề mục quán:

1. Quán tưởng đến cha mẹ và quyến thuộc quá khứ có thể đang chịu cực khổ trong cõi ngạ quỷ, địa ngục; từ đó khởi lòng thương xót.

2. Quán tưởng: Cha mẹ hiện tại của mình sau này có thể bị rơi vào cảnh giới ngạ quỷ, địa ngục chịu khổ; từ đó khởi tâm lo lắng, xót thương.

3. Phát nguyện vâng lời Phật dạy, tùy duyên cúng dường, tạo phúc hồi hướng cho cha mẹ đã quá vãng trong hiện đời này cho đến cha mẹ ở vô số kiếp trước.

4. Nguyện mong mình có được phước duyên cứu độ cha mẹ hiện kiếp này, các kiếp trước và trong các kiếp vị lai.

5. Phát nguyện tinh tấn Bồ đề, thực hành công hạnh Bồ đề để gặp lại cha mẹ tiền kiếp, giáo hóa, dẫn dắt cho họ tu Phật Pháp và được giải thoát.

f. Ngày 6

Tụng kinh: Bài kinh (ấn vào tên bài): Hiếu Dưỡng – Trả Ơn Cha Mẹ

Nghe Pháp: Video (ấn vào tên bài): Việc cần làm để đền ơn cha mẹ

Ngồi thiền:

Đề mục quán:

1. Quán tưởng: Việc hiếu thế gian mang lại lợi ích cho cha mẹ như thế nào? Có làm cho cha mẹ hạnh phúc lâu dài không?

2. Quán chiếu: Muốn làm cho cha mẹ có hạnh phúc lâu dài, trong hiện tại, mình phải làm gì?
- Với cha mẹ còn sống: Làm thế nào để giúp cha mẹ quy y và có lòng tin với Tam Bảo; từ bỏ việc ác, biết giữ giới, bố thí và tin nhân quả?
- Với cha mẹ quá vãng: Làm thế nào để giúp cha mẹ được kết duyên với Tam Bảo, được phước báo?

3. Quán chiếu: Từ bỏ quan điểm mong muốn trả hiếu cho cha mẹ theo thế gian; kiên định trong việc trả hiếu cho cha mẹ bằng cách làm đủ và trả ân đủ cho cha mẹ như lời Đức Phật dạy.

4. Quán chiếu: Đối với Thầy tổ, mình đã phát khởi được tâm hiếu như đối với cha mẹ hay chưa?

5. Khởi tâm tri ân Đức Phật đã tu hành tâm hiếu Bồ đề; tri ân Sư Phụ cùng chư Tăng đã cho mình sự giác ngộ và làm phước điền để mình trả hiếu cho cha mẹ.

6. Khởi tâm tri ân các bậc thiện hữu tri thức đã giúp mình giác ngộ, hiểu về giá trị của tâm hiếu và thực hành được một chút việc hiếu trong tâm Bồ đề.

8. Sám Vu Lan

(Quỳ, pháp khí: mõ)

Tháng Bảy Vu lan
Đệ tử chúng con
Hướng về chư Phật
Chư đại Bồ Tát
Cùng chư Thánh Hiền
Dâng lời sám hối
Đến trên cha mẹ
Từ vô thủy kiếp
Cho đến kiếp nay
Nhờ ân cha mẹ
Mới được thân này
Máu thịt mẹ cha
Đắp thành thân ấy
Bảo bọc chở che
Dưỡng nuôi lo lắng
Mà con tăm tối
Thật quá ngu si
Ân chẳng nghĩ đền
Nghĩa không biết trả
Ích kỷ tham lam
Theo bè bạn ác
Chỉ lo ăn chơi
Lạc loài rông rỡ
Tổn hại tài sản
Thanh danh cha mẹ
Hoặc chồng hoặc vợ
Hành xử cay độc
Đối với cha mẹ
Nhẹ thì trách cứ
Dằn hắt rầy la
Nặng thì sân hận
Mắng nhiếc gia hình
Đọa đày mẹ cha
Coi như ở đợ
Chẳng nghĩa chẳng ân
Khiến cho song thân
Đau đớn tột cùng.
Hôm nay chúng con
Được theo học Phật
Hối hận vô cùng
Cúi xin cha mẹ
Từ vô lượng kiếp
Cha mẹ hiện tiền
Thứ tha con trẻ
Ngu dại vong ân
Con thầm xin nguyện
Theo Phật tu hành
Bồ Tát chăm chuyên
Thánh Tăng tinh tấn
Vuông tròn đạo hiếu,
Dù trải bao kiếp
Cắt thịt xẻ xương
Cũng nguyện không nàn
Dẫn dắt mẹ cha
Vào dòng Phật Pháp,
Giúp cho cha mẹ
Đến nơi bến bờ
An vui giải thoát.
Chắp tay con nguyện
Cầu xin Chư Phật
Bồ Tát Thánh Hiền
Chứng minh chúng con
Dâng lời sám nguyện
Gia tâm cứu độ
Đệ tử chúng con
Đền ơn cha mẹ.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!

9. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin nguyện cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Con/chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

10. Bạch Phát Nguyện 

(Phần này dành cho trường hợp hàng ngày đang có duyên phát nguyện)

a. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên

Văn bạch

Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử con tên là… Pháp danh… tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng, con xin hứa sẽ nương tựa Tam Bảo, trong hạnh vâng lời, tu tập theo sự chỉ dạy của Sư Phụ cùng chư Tăng và sự hướng dẫn sách tấn của Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành sáu Pháp hòa kính trong đạo tràng… và trong Câu lạc bộ Cúc Vàng, để được thọ hưởng phần nào thành quả mà đức Phật đã xây đắp bằng máu thịt trong các kiếp sinh tử vì chúng sinh.

b. Văn bạch 107 ngày tại nhà

Văn bạch

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con. Con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng đàn tràng ủng hộ cho con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:…
Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng. Con đã được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng chứng minh cho con hướng về các oan gia trái chủ, hướng về chúng sinh để chân thật sám hối bằng cách phát tâm nguyện Bồ Đề cầu vô thượng Bồ Đề, chân thật phát nguyện từ nay cho đến trọn kiếp này, thực hành 6 pháp hòa kính tại Câu lạc bộ Cúc Vàng, trọn kiếp này cùng các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề: “Phát tâm Bồ Đề, Hộ trì Tam Bảo, Chuyển tải Phật Pháp, Rộng khắp thế gian”.
Và con xin nguyện các kiếp vị lai cũng được sự gia trì của Tam Bảo, tiếp tục được thực hành công hạnh Bồ Đề cầu vô thượng Bồ Đề, để sám hối tội lỗi với chúng sinh, sám hối với oan gia trái chủ.
Con xin chư Phật chứng minh cho con, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho con, chư Thiên chư Thần, chư Hộ Pháp ủng hộ cho con thực hành được lời phát nguyện này và con xin đem công đức hồi hướng cho các oan gia trái chủ cùng chúng sinh.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

11. Phục Nguyện Hồi Hướng

(Quỳ gối; chắp tay)
a. Phục nguyện

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát. Hôm nay nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, con/chúng con tu tập (cúng lễ), con/chúng con nguyện mang công đức này, các công đức tạo lập được trong ngày hôm nay, công đức tu tập lục hòa của các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng, cùng công đức tu tập lục hòa của Câu lạc bộ trong chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng, hồi hướng đến cho các vong linh theo lời Đức Phật dạy,

Nếu thỉnh vong linh về chùa thì đọc: con/chúng con cũng xin thỉnh các vong linh (mà con/chúng con đã thỉnh mời trong pháp hội hôm nay hoặc mời mục vong linh nào thì đọc mục vong linh đó)..., vào ngày… tháng… năm… về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ dâng phẩm vật cúng dường tại chính điện, lễ đặt bát cúng dường, đàn lễ cầu siêu phả độ gia tiên để nhận phần phúc báu cúng dường của gia đình con/chúng con, từ sự chú nguyện của chư Tăng. Nguyện cho các vong linh, được nương tựa Tam Bảo, chư Tăng, nghe học lời Phật dạy, được an vui giải thoát.

(Tiếp)

Con/chúng con cũng xin hồi hướng cho các sở nguyện thiện của con/chúng con, nguyện mong sớm được thành tựu.

(Đại chúng cùng đọc)

Đệ tử chúng con
Nhân mùa vu lan
Vâng lời Phật dạy
Tu giới, học pháp
Thực hành pháp lục hòa
Cúng dường tu phúc
Mang các công đức
Hồi hướng vong linh
Nguyện được bớt khổ
Nương tựa Tam Bảo
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật pháp. (1 chuông)
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu pháp lục hòa giải thoát
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật pháp
Rộng khắp thế gian
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên.
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hòa
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, chư thần
Các chúng hữu duyên
Trong pháp giới này
Được duyên thù thắng
Giác ngộ Phật pháp
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc Thái dân an
Thế Giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)

Trường hợp tu riêng tại nhà thì bạch: Con/chúng con cũng xin hồi hướng cho gia đình của con/chúng con các việc hiện tại (đọc các việc cụ thể, mà gia đình đang mong cầu, hoặc mong cầu chuyển nghiệp của bài số 8):

Trường hợp tu theo nhóm/đạo tràng thì bạch: Chúng con cũng xin hồi hướng cho các gia đình của chúng con các việc hiện tại nguyện được (các Phật tử đọc thầm theo mong cầu)…

(Tiếp)

(Năm nào có dịch bệnh, thiên tai, thì đọc phần dưới tùy duyên thay đổi cho phù hợp)
Con/chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét, lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng Hành Bệnh Quỷ Vương, Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh covid của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được nương các công đức tu tập pháp lục hòa của con/chúng con, mà tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với chúng con kết duyên pháp lữ, thực hành công hạnh Bồ Đề chuyển tải Phật Pháp phổ độ chúng sinh cầu vô thượng Bồ Đề.

Hồi hướng cho (các) gia đình con/chúng con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này, nạn dịch bệnh sớm được hóa giải để cho chúng nhân được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

b. Hồi hướng

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

12. Tam Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

HẾT

 

Xem nghi thức đầy đủ

LIÊN HỆ HỎI VỀ VIỆC TU TẬP

I. Ban tiếp nhận thông tin Câu lạc bộ Cúc Vàng: 0984243810
II. Facebook:
Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa:
1. Trang cá nhân
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
2. Fanpage
facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan
3. Đăng lên nhóm facebook: Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
4. Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày
https://www.facebook.com/groups/422743472129808
III. Email: [email protected]

124,795 lượt xem
03/08/2021

Bình luận (3)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

  06/08/2022

  Con xin thành kính tri ân Pháp lục hoà, tri ân Cô Chủ nhiệm ạ.

 2. P
  P

  Phạm Thị Huyên

  03/08/2022

  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật🙏🙏🙏. Con xin tri ân công đức của Sư Phụ cùng Tăng Ni Phật tử, Cô CN Chùa Ba Vàng ạ. 🙏🙏🙏

 3. P
  P

  Phạm thanh biên

  03/08/2022

  Rất ý nghĩa trong cuộc sống thường nhật ạ!