Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Chương trình tu tập kính mừng Phật đản

Quý Phật tử tùy duyên tải và in chương trình tu tập tại đây: Chương trình tu tập kính mừng Phật đản

Thời gian tu tập: Quý Phật tử có thể tu tập đến hết tháng Tư (mùa Phật đản). Phật tử tùy duyên chọn thời gian phù hợp trong ngày để tu tập.
Chương trình gồm hai phần: Nghi lễ tán dương kính mừng Phật đản và nghi lễ tắm Phật.

l. Nghi Lễ Tán Dương Kính Mừng Phật Đản

(Nếu quý đạo hữu, tu tập theo thời khóa của chùa, thì sử dụng tivi, điện thoại, ipad, máy tính… và không đọc phần nguyện hương, bạch Phật, phục nguyện, mà chắp tay hướng theo Sư Phụ)

NGUYỆN HƯƠNG
Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát!
(Cắm hương, chắp tay quỳ gối bạch Phật)

BẠCH PHẬT

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.
Đệ tử con tên là… pháp danh…
Hôm nay là ngày… tháng… năm… đệ tử con xin đại diện cho gia đình (nhóm/đạo tràng) Phật tử, dâng lời tác bạch lên Đức Thế Tôn: chúng con hân hoan vui mừng nhớ nghĩ về sự Đản sinh của Thái Tử Tất Đạt Đa, sự xuất hiện của Đấng Toàn giác Phật Thích Ca Mâu Ni đem đến hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài. Chúng con kính bạch Đức Thế Tôn, hòa chung với niềm vui của những người con Phật trong những ngày kỷ niệm Đức Thế Tôn giáng thế, để hóa độ chúng sinh, đệ tử chúng con trong pháp lục hòa, thành tâm cung kính đối trước Phật đài, dâng lời tán dương công đức bậc Thầy của ba cõi, xưng tụng hồng danh bậc giác ngộ của muôn loài, cùng dâng lời phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng đạo.
Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh cùng chư vong linh có hữu duyên với chúng con được vân tập về đây, cùng tỏ bày kính ngưỡng sự đản sinh của Thái tử Tất Đạt Đa – Phật Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông) (1 lễ)

TÁN PHẬT

Đấng Pháp Vương vô thượng,
Ba cõi chẳng ai bằng,
Thầy dạy khắp trời, người,
Cha lành chung bốn loài.
Quy y trọn một niệm,
Dứt sạch nghiệp ba kỳ,
Xưng dương cùng tán thán,
Ức kiếp không cùng tận. (1 chuông)

QUÁN TƯỞNG

Phật, chúng sinh tính thường rỗng lặng,
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn,
Lưới đế châu ví đạo tràng,
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời,
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (1 chuông)

Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 tiếng chuông) (1 lạy)
Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô Lâm Tỳ Ni viên Vô ưu thọ hạ, thị hiện đản sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 chuông) (1 lạy) (7 lần)

TỤNG TÁN KHÁNH ĐẢN VÀ PHÁT NGUYỆN
(Đại chúng quỳ tụng, pháp khí: khánh)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Đệ tử chúng con, chí thiết chí thành kính lễ tán dương, Đức Phật Thích Ca, cùng xin phát nguyện, nhân kỷ niệm ngày Đản sinh của Ngài:

Có một Hiền nhân
Trong muôn ức kiếp
Luôn làm điều thiện
Cúng dường chư Phật
Thương tưởng chúng sinh
Hành Bồ tát đạo
Đến kiếp cuối cùng
Ngài là Thiên chủ
Cung trời Đâu Suất
Danh là Bồ tát
Hiệu là Hộ Minh
Quán sát nhân gian
Chúng sinh trầm luân
Trong vòng đau khổ
Bồ tát Hộ Minh
Theo nguyện Bồ Đề
Từ bi giáng trần
Vào dòng Vương giả
Ở xứ Ấn Độ
Mẹ là Ma-Da
Cha là Tịnh-Phạn
Tên Tất-Đạt-Đa
Trí đức trang nghiêm
Ba hai tướng tốt
Tám mươi vẻ đẹp
Danh tiếng lẫy lừng
Oai đức vang xa
Ngài mới hạ sinh
Liền đi bảy bước
Mỗi bước chân Ngài
Nở những đóa sen
Đến bước thứ bảy
Ngài liền dừng lại
Một tay chỉ trời
Một tay chỉ đất
Cất tiếng uy nghiêm
Thiên thượng thiên hạ
Duy ngã độc tôn
Cõi trời hoan hỷ
Rải hoa cúng dường
Rồng phun nước thiêng
Tắm thân Thái tử
Dân chúng hoan ca
Muôn cây nở hoa
Đón trông Thái tử
Hoàng cung mở hội
Thỉnh mời đạo sĩ
Các bà la môn
Đoán tướng Thái tử
Tiên A-tư-đà
Dự tiên đoán rằng
Thái tử nếu ở thế gian
Danh ngôi Chuyển Luân
Nếu đi xuất gia
Danh vị Vô Thượng
Chính Đẳng Chính Giác
Như lời tiên tri
Thái tử còn thơ
Kiệt toàn xuất chúng
Nhân ngày đầu xuân, trong lễ hạ điền
Thấy cảnh tương tàn
Giữa các chúng sinh
Thái tử xót thương
Day dứt không nguôi
Muốn cho muôn loài
Xa rời cảnh khổ
Đến khi lớn lên
Chư Thiên tạo sắp thắng duyên
Ngài gặp bốn cảnh
Già bệnh và chết
Cùng tướng giải thoát thanh cao
Của vị đạo sĩ
Tu hành khổ hạnh
Thái tử quyết chí
Xuất gia tầm đạo
Vợ đẹp con yêu,
Cung vàng điện ngọc
Không sao giữ được
Bước chân Thái tử
Mùng tám tháng hai
Ngài đã vượt thành xuất gia
Năm năm tầm sư học đạo,
Sáu năm khổ hạnh rừng già
Chưa thành chí nguyện
Rời bỏ rừng già
Cùng pháp tu khổ hạnh
Trở về Trung đạo.
Ngài tiếp tục ra đi
Dòng sông Ni-Liên-Thiền in sâu
Bình bát trôi ngược dòng nước
Dưới cội Bồ Đề
Ngài tu thiền định
Đến đêm bốn chín
Vào thời canh ba
Ngài đắc đạo quả
Vô Thượng Chính Giác
Trong định từ bi
Ngài ban bố pháp nhiệm màu
Cứu độ nhân thiên
Cùng khắp muôn loài
Chỉ cho chúng sinh
Tự mình nhận biết
Đây là sự khổ
Đây là nguyên nhân
Dẫn đến sự khổ
Con đường dẫn đến
Diệt tận các khổ
Được vui Niết Bàn
Là Bát Chính Đạo
Từ đó chúng sinh
Có đường thoát khổ.
Hôm nay chúng con
Nhất tâm xin được
Chí thành kính lễ
Dâng lời phát nguyện
Lên đấng Chí Tôn
Chúng con nguyện rằng
Học theo lời dạy của Ngài
Hiện tại kiếp này
Hướng tâm cầu Vô Thượng Đạo
Tinh cần tu tập,
Nghiêm trì giới luật
Đạo quả nguyện thành
Chúng con lại nguyện rằng
Đời đời kiếp kiếp
Sinh ra nơi đâu
Đều gặp chư Phật
Nương pháp phương tiện của các Ngài
Theo nguyện Bồ Đề
Truyền tải diệu pháp
Tế độ quần sinh
Lợi mình lợi người
Ở tại kiếp nào
Cũng luôn tri ân
Chư tôn đức Tăng
Người Thầy cao cả
Dẫn dắt chúng con
Tu theo Chính Đạo
Đây là nguyện lành
Từ nơi tâm thành tha thiết
Chúng con ngưỡng mong
Mười phương chư Phật
Bồ tát Thánh Hiền
Chứng minh chúng con
Dâng lời tán thán
Cùng lời phát nguyện
Sớm được thành tựu.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

(Đảnh lễ Phật)

NHẤT THIẾT CUNG KINH, NHẤT TÂM KÍNH LỄ
(Nếu quý đạo hữu tu tập theo thời khóa của chùa, Sư Phụ xướng lễ, đại chúng hòa theo danh hiệu Phật được in đậm)

Nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ

1.
A tỳ ngục tốt, phát khởi thiện tâm
Nhiều kiếp tu hành, nhân thành quả mãn.
Một đời bổ xứ, hiện ở Suất Đà
Hóa độ Ta Bà, Đản sinh trần thế.
Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni (1 chuông) (1 lễ)
Nhất tâm kính lễ
2.
Từ trời Đâu Suất, ứng mộng Ma Da
Cưỡi voi sáu ngà, vào trong lòng mẹ.
Dưới cây Vô Ưu, đản sinh thị hiện
Chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn.
Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni (1 chuông) (1 lễ)
Nhất tâm kính lễ
3.
Hiện hưởng dục lạc, chán cảnh Vô thường
Dạo chơi bốn phương, thương đời đau khổ.
Nửa đêm vượt thành, xuất gia tìm Đạo
Tóc xanh cắt bỏ, núi tuyết tu hành.
Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni (1 chuông) (1 lễ)
Nhất tâm kính lễ
4.
 Dưới cây Đại thọ, hàng phục ma quân
Thấy ánh sao mai, thành Bồ đề Đạo.
Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni (1 chuông) (1 lễ)
Nhất tâm kính lễ
5.
Bốn mươi chín năm, độ sinh thuyết Pháp
Ba thừa giáo hóa, hạnh nguyện viên thành.
Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni (1 chuông) (1 lễ)
Nhất tâm kính lễ
6.
Dưới cây Sa La. Niết Bàn thị tịch
Để lại Xá lợi, phúc khắp nhân gian.
Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni (1 chuông) (1 lễ)
Nhất tâm kính lễ
7.
Hiện tọa Đạo tràng, Sa bà giáo chủ
Đạo sư ba cõi, Từ Phụ muôn loài.
Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni (3 lễ) (3 chuông)

PHÁT NGUYỆN BỒ ĐỀ
(Quỳ gối chắp tay phát nguyện ba lần)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Kính lạy Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương, đệ tử chúng con xin được thực hành công hạnh:
“PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN.” (lễ) (3 chuông)

PHỤC NGUYỆN
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tác đại chứng minh.
Hôm nay kỷ niệm ngày đức Thế Tôn đản sinh, đệ tử chúng con trì niệm hồng danh, xưng dương công đức của Ngài, lòng tri ân của hết thảy chúng con đối với ân đức cao vời của Đấng Từ Phụ Thích Ca, lòng thành kính nương tựa Tam Bảo tu tập lục hòa, thực hành công hạnh Bồ Đề, hướng cầu cho chính Pháp được tuyên dương, đời đời kiếp kiếp sinh ra nơi đâu cũng được gặp Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề tu hành cầu Chính Giác.
Chúng con hồi hướng công cuộc phòng, chống dịch Covid 19 được thành công; nguyện cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai tham gia công cuộc phòng chống dịch đều được đầy đủ sức khỏe, trí tuệ sáng suốt, chỉ đạo hanh thông, trên dưới đồng lòng, kiểm soát được dịch, sớm đủ duyên lành, tìm ra vắc xin dập tắt dịch bệnh.
Chúng con cũng xin hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân Covid 19 có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh; hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân quá vãng sớm được sinh về cảnh giới an lành.
Chúng con cũng xin hồi hướng, nguyện cầu sớm có được mưa tại các vùng khô hạn, thời tiết được thuận hòa, mùa màng tươi tốt, và sớm hóa giải nạn hạn hán.
Chúng con cũng xin hồi hướng, nguyện cầu chư Thiên, chư Long thần, Thuỷ thần, Quỷ thần, nương oai lực Tam Bảo tạo tác duyên lành cho các cấp lãnh đạo, các chiến sĩ và nhân dân Việt Nam tăng phúc tăng duyên giữ yên bờ cõi, vẹn toàn lãnh thổ, cuộc chiến ở biển Đông sớm kết thúc.
Nguyện cho gia đình con (nhóm/đạo tràng…) những ai đã phát tâm tu tập thì được tinh tấn hơn nữa, ai chưa phát nguyện tu tập thì phát sinh các nhân duyên giác ngộ bỏ ác làm lành tu theo chính Pháp của Phật, đời đời được kết duyên với chính Pháp, tu theo chánh đạo, hộ trì Tam Bảo để cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Chúng con lại nguyện cho hết thảy chư Hộ pháp, chư Thiên, chư Thần, chư vong linh hữu duyên, nương công đức phúc lành này mà được kết duyên pháp lữ với chúng con và cùng trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

ĐẢNH LỄ TRI ÂN TAM BẢO

Chúng con thành kính tri ân Tam Bảo và xin chí thành đảnh lễ:
Chí tâm quy mạng lễ mười phương vô thượng Tam Bảo. (7 lễ) (3 chuông)

HỒI HƯỚNG

Khánh đản công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông)

ll. NGHI THỨC TẮM PHẬT
Chú ý: Nếu đạo tràng nào không tắm Phật thì không thực hiện nghi thức tắm Phật
1. HƯỚNG DẪN
Bày trí tôn tượng, nước và cánh hoa.
Bày trí nước tắm Phật và hoa ở hai vị trí phù hợp, để một người sau khi dâng nước cúng Phật xong, sẽ di chuyển đến chỗ lấy hoa để tung hoa cúng dường.

2. NGHI LỄ
(Đạo hữu xếp hàng ngang, chắp tay quỳ gối trước tôn tượng, cử một đạo hữu bạch Phật)

Văn bạch:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Hôm nay đệ tử chúng con tổ chức kỷ niệm ngày Đức Thế Tôn giáng thế để hóa độ chúng sinh, chúng con cùng nhau chiêm ngưỡng bảo tướng đức Phật sơ sinh và học theo hạnh tán dương của chư Thiên, chư Long thần, chúng con xin tác lễ tung hoa, lễ rưới nước kim tượng Phật đản sinh, nguyện cầu cho chúng con cùng vô lượng chúng sinh được hoan hỷ những ai đã phát tâm tu tập thì được tinh tấn hơn nữa, ai chưa phát nguyện tu tập thì phát sinh các nhân duyên giác ngộ bỏ ác làm lành tu theo chính Pháp của Phật, đời đời được kết duyên với chính Pháp, tu theo chánh đạo, hộ trì Tam Bảo để cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Nam mô Lâm Tỳ Ni viên Vô ưu thọ hạ, thị hiện đản sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Đảnh Lễ Phật.
(Đại chúng cùng lễ)
Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô Lâm Tỳ Ni viên Vô ưu thọ hạ, thị hiện đản sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! (1 lạy) (1 chuông) (7 lần)

Kệ Dâng Nước, Tung Hoa Cúng Dường Tôn Tượng Phật Đản Sinh.

Đại chúng cùng đứng chắp tay hát hoặc tụng kệ:

Con nay cung kính Đức Như Lai
Học hạnh chư Thiên tắm thân Ngài
Khi vừa đản sinh đi bảy bước
Tất Đạt Đa Thái tử giáng trần

Trí tuệ trang nghiêm công đức lớn
Chúng sinh năm trược rời cấu trần
Cùng chứng Như Lai tịnh pháp thân
Ca Tỳ La Vệ chưa từng sinh
Giữa cây Sa-la chưa từng diệt
Bất sinh bất diệt, Đức Cù Đàm

Nước ướp hương hoa con kính dâng
Tắm thân tượng Ngài tướng đản sinh
Lòng tràn hoan hỷ con rưới nước
Hương tâm tỏa ngát khắp mười phương
Pháp giới chúng sinh thảy ca mừng

Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni
Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni
Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni, tát bà ha.

– Xếp hàng đi lần lượt để dâng nước, tung hoa cúng dường tôn tượng Phật đản sinh, trong tiếng hát hoặc tụng kệ.

HỒI HƯỚNG

Khánh đản công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông)

6.500 lượt xem
30/04/2020

Bình luận