Các bài hát các bài hát trong chương trình Hát tán dương Phật - Pháp - Tăng

1. Đức Phật đản sinh lợi ích cho muôn loài: https://youtu.be/6C587zpq6Sw

2. Đức Thế Tôn cứu đời: https://youtu.be/gLdxIn_hdJo

3. Nhân duyên đản sinh của Đức Phật: https://youtu.be/kqX35YQj1WU

4. Sự kiện đản sinh của Đức Phật: https://youtu.be/bUcLqbMTozA

5. Tháng tư vạn loài kính mừng Đức Phật đản sinh: https://youtu.be/2rkjCpAn514

6. Khúc ca mừng tắm Phật: https://youtu.be/s8xlPURY0S8

7. Nhân thiên kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh: https://youtu.be/nuFK9OJqCso

8. Nhiễu mừng Đức Phật đản sinh: https://youtu.be/tE9vFuAKvcY

9. Phật giáo gắn kết hòa bình thế giới: https://youtu.be/bgYKpsb7MIE

10. Vui thay Phật ra đời: https://youtu.be/1Ldl7-SWcGo

11. Hộ trì tu lục hòa: https://youtu.be/6ODL8j7BKPY

12. Lục hòa ca: https://youtu.be/SdVhEsGL3BM

13. 13.Phật Thích Ca - bậc vĩ nhân đản sinh: https://www.youtube.com/watch?v=C0uXwFRLl2Q 

-
aa
+
1,994 lượt xem
27/05/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ