Bài tụng Khánh đản

Có một Hiền Nhân
Trong muôn ức kiếp
Luôn làm điều thiện
Cúng dường chư Phật
Thương tưởng chúng sinh
Hành Bồ Tát đạo
Đến kiếp cuối cùng
Ngài là thiên chủ
Cung trời Đâu Suất
Danh là Bồ Tát
Hiệu là Hộ Minh
Quán sát nhân gian
Chúng sinh trầm luân
Trong vòng đau khổ

Bồ Tát Hộ Minh
Theo nguyện từ bi giáng trần
Vào dòng vương giả
Ở xứ Ấn Độ
Mẹ là Ma Da
Cha là Tịnh Phạn
Tên Tất Đạt Đa
Trí Đức trang nghiêm
Ba hai tướng tốt
Tám mươi vẻ đẹp
Danh tiếng lẫy lừng vang xa

Ngài khi mới hạ sinh
Liền đi bảy bước
Mỗi bước chân ngài
Nở những đóa sen
Đến bước thứ bảy
Ngài liền dừng lại
Một tay chỉ trời
Một tay chỉ đất
Cất tiếng uy nghiêm:
"Thiên thượng thiên hạ
Duy ngã độc tôn"

Cõi Trời hoan hỷ
Rải hoa cúng dường
Rồng phun nước thiêng
Tắm thân Thái tử
Dân chúng hoan ca
Muôn cây nở hoa
Chào đón Thái tử
Hoàng cung mở hội
Thỉnh mời đạo sĩ
Các Bà La Môn
Đoán tướng Thái tử

Tiên A Tư Đà vang danh
Dự tiên đoán rằng:
Thái Tử
Nếu ở thế gian
Danh ngôi chuyển luân thánh vương
Nếu đi xuất gia
Danh vị vô thượng chính đẳng chính giác.

Như lời tiên tri
Thái tử còn thơ
Kiệt tài xuất chúng
Nhân ngày đầu xuân trong lễ Hạ Điền
Thấy cảnh tương tàn
Giữa các chúng sinh
Thái tử xót thương
Day dứt không nguôi
Muốn cho muôn loài
Xa rời cảnh khổ.

Đến khi lớn lên
Chư Thiên tạo sắp thắng duyên
Ngài gặp bốn cảnh
Già bệnh và chết
Cùng tướng giải thoát thanh cao
Của vị đạo sĩ
Tu hành khổ hạnh

Thái tử quyết chí
Xuất gia tầm đạo
Vợ đẹp con yêu
Cung vàng điện ngọc
Không sao giữ được
Bước chân Thái tử

Mùng tám tháng hai
Ngài đã vượt thành xuất gia
Năm năm tầm sư học đạo
Sáu năm khổ hạnh rừng già
Mà không toại ý
Rời bỏ rừng già cùng pháp tu khổ hạnh
Trở về trung đạo
Ngài tiếp tục ra đi
Dòng sông Ni Liên Thiền in dấu
Bình bát trôi ngược dòng nước

Dưới cội Bồ Đề
Ngài tu thiền định
Đến đêm bốn chín
Vào thời canh ba
Ngài Đắc đạo quả Vô Thượng
Chính đẳng chính giác

Trong định từ bi
Ngài Ban Bố Pháp nhiệm màu
Cứu độ Nhân Thiên
Cùng khắp muôn loài
Chỉ cho chúng sinh
Tự mình nhận biết
Đây là sự khổ
Đây là nguyên nhân
Dẫn đến sự khổ
Con đường dẫn đến diệt tận các khổ
Được vui Niết Bàn
Là Bát chính đạo
Từ đó chúng sinh
Có đường giải thoát khổ

Hôm nay chúng con
Chí thành kính lễ
Dâng lời phát nguyện
Lên Đấng Chí Tôn
Chúng con nguyện rằng:
Học theo lời dạy của Ngài
Hiện tại kiếp này
Hướng tâm cầu Vô Thượng đạo
Khi còn tại gia
Hộ trì Tam Bảo
Giữ Giới – Học Pháp
Nếu được đủ duyên xuất gia
Tinh cần tu tập
Nghiêm trì giới luật
Đạo quả nguyện thành

Chúng con lại nguyện rằng:
Đời đời kiếp kiếp
Sinh ra nơi đâu
Đều gặp chư Phật
Nương Pháp phương tiện của các Ngài
Theo nguyện Bồ Đề
Chuyển tải diệu Pháp
Tế độ quần sinh
Lợi mình lợi người
Ở tại kiếp nào
Cũng luôn tri ân
Chư Tôn Đức Tăng
Người Thầy cao cả
Dẫn dắt chúng con
Tu theo chính đạo

Đây là nguyện lành
Từ nơi tâm thành tha thiết
Chúng con ngưỡng mong
Mười phương Chư Phật
Bồ Tát, Thánh Hiền
Chứng minh chúng con
Dâng lời tán thán
Cùng lời phát nguyện
Sớm được thành tựu.

Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sỹ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.
Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Các bài nên xem:

933 lượt xem
26/06/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ