Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài kinh: Phật Khuyên Bảy Vị Tỳ-kheo Dứt Thối Chí

Thuở xưa, có bảy vị Tỳ-kheo vào núi học đạo. Trải qua mười hai năm mà họ vẫn chưa đắc đạo, nên bàn với nhau rằng:
– Học đạo thật khó, phải hủy bỏ hình hài, giữ lấy tiết tháo, chịu đựng nóng lạnh, trọn đời khất thực thọ nhục đủ điều. Nếu rốt cuộc không đắc đạo, thì tội nghiệp vẫn còn nguyên, chỉ luống tự lao nhọc, bỏ mạng trong núi. Chi bằng chúng ta hãy trở về nhà làm ăn, lấy vợ sinh con, lo làm giàu để hưởng sung sướng, sau này ra sao thì ra.

Bàn xong, bảy người cùng rời khỏi núi. Đức Phật ở xa biết họ có thể hóa độ. Nếu không nhẫn được cái khổ nhỏ, họ sẽ đọa vào địa ngục thật đáng tiếc thương. Đức Phật liền hóa ra một vị Sa-môn đứng ngay ở đầu khe núi. Bảy người đi ra liền gặp. Hóa Sa-môn hỏi:
– Các vị tu hành đã lâu sao lại bỏ núi đi?

Bảy người đáp:
– Học đạo cực khổ mà không nhổ được gốc tội, việc khất thực thọ nhục khó nhẫn. Lại nữa, trong núi không ai cúng dường, bao năm chật vật, luôn sống thiếu thốn, chỉ cực khổ suông mà không đắc đạo. Nên chúng tôi muốn về nhà làm ăn thật giàu có, rồi già mới tu lại.
Hóa Sa-môn nói:

– Hãy thôi! Hãy thôi! Nghe tôi nói đây. Mạng người vô thường sớm còn tối mất, học đạo tuy khó, trước khổ sau vui. Gia nghiệp khó khăn muôn kiếp khó dứt. Nếu mong cùng vợ con sum họp hưởng lạc, mong sung sướng mãi không gặp tai họa thì khác nào trị bệnh mà uống độc dược, chỉ nặng thêm không chút thuyên giảm. Trong ba cõi, có thân là có ưu não, chỉ có giữ tròn giới hạnh, không phóng dật tinh tấn tu hành, chứng được đạo quả mới chấm dứt tất cả khổ.

Bấy giờ, hóa Sa-môn liền hiện lại tướng Phật, hào quang rực rỡ nói kệ rằng:

Tu khó, hết tội khó
Ở nhà cũng khó khăn
Sum họp hưởng lợi khó
Gian nan nhất: Có thân.
Tỳ-kheo khất thực khó
Đâu thể không gắng công
Tinh tấn đến tự tại
Không đòi hỏi phiền ai.
Có tín, thành tựu giới
Từ giới, pháp bảo sinh
Nhờ đó sống an ổn
Được cung kính cúng dường.
Ngồi nằm hay đi đứng
Không phóng dật tinh cần
Luôn chính tâm giữ đạo
An vui sống núi rừng.

Lúc ấy, bảy vị Tỳ-kheo thấy thân tướng Phật, lại nghe kệ này nên hết sức hổ thẹn, run sợ vội quỳ mọp sát đất lễ dưới chân Phật, hết lòng sám hối rồi lễ Phật ra đi. Họ trở vào núi dụng “tử công phu”, tinh tấn tu tập, tư duy ý nghĩa bài kệ trên, chính tâm chuyên nhất, an trú tịch diệt, chứng quả A-la-hán.

7.744 lượt xem
13/08/2021

Bình luận (15)

 1. V
  V

  Vũ Thị Minh Hằng

  16/08/2021

  Đường tu gian nan, đường đời khổ cực nhưng muốn thoát khỏi luân hồi sinh tử đau khổ thì chỉ có con đường tu tập là duy nhất. Nếu không tu thì nghìn kiếp đau khổ không biết bao giờ mới gặp được Phật Pháp. Con nguyện tu hành thành Phật quay lại cõi Ta Bà khổ để độ tận chúng sinh

 2. Đ
  Đ

  Đặng Thị Nữ

  16/08/2021

  Con xin thành kính nghe lời Phật dạy bảo hàng cư sĩ chúng con tu cũng quyết không thối chí, để khộng phụ lòng giáo dưỡng của Sư Phụ và sách tấn của Cô Chủ nhiệm

 3. Đ
  Đ

  Đỗ Thị Thu Hà

  13/08/2021

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con xin thành kính tri ân công đức của Sư Phụ, Đại Tăng cùng Cô CN và các Phật tử chùa Ba Vàng đã dạy bào cho hàng Phật tử chúng con, để chúng con hiểu đc lời Phật dạy, biết bỏ ác, làm lành. Con xin nguyện tu theo lời Phật dạy. Chúng con xin tri ân công đức cao vời của Sư Phụ, Đại Tăng đã chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian.

 4. K
  K

  Khách

  13/08/2021

  Con đọc đc bài kinh này thì phải cố gắng tu vì nhiều lúc con đã thối chí

 5. N
  N

  Nguyễn Ngọc Quảng

  13/08/2021

  Bài Kinh “Đức Phật hóa độ cho bảy người” rất ý nghĩa. Chúng con lấy đó làm hành trang tu tập và thực hành. Chúng con tri ân Sư Phụ và Đại Tăng và Cô chủ nhiệm ạ.

Xem nhiều nhất trong chuyên mục