Bài kinh: Một Tỳ Kheo Buông Lung

Thuở xưa, đức Phật trú ở tinh xá Kỳ Thọ nước Xá-vệ. Ngài dạy các Tỳ-kheo hãy tinh tấn tu tập đạo nghiệp, dứt trừ các ấm cái, giữ tâm trong sáng, tinh thần định tĩnh, mới có thể tránh được các khổ.
Có một Tỳ-kheo tâm trí không thông đạt, suốt ngày ăn no xong lại vào phòng đóng cửa nằm ngủ. Ông ấy yêu mến huyễn thân, chỉ lo hưởng lạc thích ý mà không biết nghĩ đến vô thường, không ngờ bảy ngày sau thọ mạng sẽ hết.
Đức Phật xót thương, biết rằng sau khi ông mất thần thức sẽ đọa vào đường ác nên bước đến phòng gõ cửa cảnh tỉnh ông:

Ôi hãy dậy, đừng mê
Loài rận, ốc, trai, mọt
Gá mình trong bất tịnh
Mê hoặc chấp làm thân.
Đâu có bị chém thương
Mà tâm như trẻ bệnh
Đối trước bao ách nạn
Lại tham đắm ngủ nghê.
Biết nghĩ, không phóng dật
Lo học đạo từ bi
Do đó không ưu sầu
Thường nhớ trừ vọng tưởng.
Chính kiến luôn trau dồi
Là ánh sáng giữa đời
Sinh ra, phước đầy đủ
Chết không đọa ác đạo.

Vị Tỳ-kheo nghe kệ liền giật mình thức dậy.
Ông trông thấy Phật đích thân khuyên dạy lại càng kinh sợ, nên liền đứng dậy đỉnh lễ đức Thế Tôn. Đức Phật lại hỏi:
- Ông có tự biết túc mạng của mình không?
Vị Tỳ-kheo đáp:
- Bạch đức Thế Tôn! Con vì ấm cái che ngăn nên không tự biết được.
Đức Phật bảo:
- Thuở quá khứ, thời Phật Duy Vệ, ông từng xuất gia song vì tham mê lợi dưỡng cung phụng cho huyễn thân, không chịu học kinh trì giới, ăn no lại ngủ không nhớ đến lẽ vô thường, nên khi mạng chung thần thức đọa vào loài rận, trải qua năm vạn năm, chết rồi lại đọa vào loài trai, sò và sâu mọt trong cây, mỗi loài năm vạn năm nữa. Bốn loài này sinh trưởng trong bóng tối, tham yêu thân mạng, thích ở trong chỗ kín đáo tối tăm, lấy đó làm nhà, không thích ánh sáng. Chúng ngủ một giấc dài đến trăm năm, triền miên trong lưới tội lỗi mà không mong cầu giải thoát. Nay ông nhờ trả hết nghiệp tội mới được làm Sa-môn, sao lại còn ham ngủ không biết nhàm chán?
Bấy giờ, vị Tỳ-kheo nghe lại túc duyên của mình, liền hổ thẹn sợ hãi, ăn năn tự trách, tinh tấn tu tập, quét sạch mây mù ngũ cái, chứng đắc quả A-la-hán.

862 lượt xem
10/11/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ