Văn tác bạch thỉnh quý sư Thầy trong các đàn lễ

I. BÀI BẠCH THỈNH QUÝ THẦY DÀNH CHO ĐÁM MA

1. NHẬP QUAN/ LỄ 49 NGÀY/ LỄ 49 NGÀY KẾT HỢP AN VỊ LÔ HƯƠNG

a) Bài bạch tác lễ

(Dành cho gia đình)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con kính bạch chư Tôn Đức Tăng chùa Ba Vàng. Đệ tử con tên là:………… đại diện cho toàn thể gia đình, xin được kính lễ dâng lên lời bạch. (lễ 1 lễ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Kính bạch quý Thầy.
Gia đình chúng con hôm nay có thân nhân (tên người mất)... (cha, mẹ, anh, em..)... của chúng con, .... mất vào hồi ……… ngày... tháng... năm...
Gia đình chúng con tâm thành, nương nhờ đạo tràng (tên đạo tràng)... thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng, cầu thỉnh quý Thầy về tại gia chung, khai thị và tác lễ nhập quan (hoặc: lễ 49 ngày) cho hương linh (cha, mẹ, anh, em...)... của chúng con. Chúng con nguyện mong, nương nhờ thần lực của Tam Bảo, mà hương linh (cha, mẹ, anh, em...)... của chúng con, được giác ngộ, được tăng duyên giải thoát.

(Nếu kết hợp lễ 49 ngày với lễ an vị lô hương thì đọc thêm: Và nhân duyên ngày hôm nay, đệ tử con được sự giúp đỡ của đạo tràng, đã được quý Thầy hứa khả, con thành tâm kính thỉnh quý Thầy, tác lễ an vị lô hương thờ, để gia đình chúng con, được nương tựa Tam Bảo, hành trì lễ bái tu tập tại gia, tích luỹ công đức, tô bồi phước báu, cầu hạnh phúc cho gia đình.)

Chúng con kính mong quý Thầy, từ bi hoan hỷ hứa khả tác lễ, để gia đình chúng con, được thừa hưởng ân đức của quý Thầy.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (lễ 1 lễ)

(Đợi quý Thầy đáp từ xong, bạch tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Gia đình chúng con, đã được quý Thầy từ bi hứa khả tác lễ cho rồi, chúng con xin được đảnh lễ cầu thỉnh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (lễ 1 lễ)

b) Bài bạch tri ân (tạ lễ)

(Dành cho gia đình, sau khi quý Thầy nhập quan, cúng cơm cho vong linh)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con kính bạch quý Thầy, quý Thầy đã nương hạnh của Đức Phật, gia tâm từ bi, gieo duyên giải thoát cho vong linh (cha, mẹ, anh, em...)... của chúng con và giúp cho gia đình chúng con, được nương tựa nơi phúc lành của Tam Bảo, chúng con không biết nói thế nào để tỏ hết được tấm lòng biết ơn của chúng con đối với Tam Bảo, chúng con xin nguyện vâng theo lời của quý Thầy, tiếp tục tu bồi phúc báu, để hồi hướng cho vong linh (cha, mẹ, anh, em...)... của chúng con. (Nếu làm lễ nhập quan thì đọc: Và chúng con cũng xin cầu thỉnh quý Thầy ngày mai tác lễ di quan cho (cha, mẹ, anh, em...)... của chúng con.)
Một lần nữa chúng con xin đảnh lễ tri ân công đức Tam Bảo!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (lễ 1 lễ)

2. Di quan

a) Bài bạch tác lễ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con kính bạch chư Tôn Đức Tăng chùa Ba Vàng. Đệ tử con tên là:………… đại diện cho toàn thể gia đình, xin được kính lễ dâng lên lời bạch. (lễ 1 lễ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Kính bạch quý Thầy. Gia đình chúng con đã cầu thỉnh quý Thầy, tác lễ di quan cho vong linh (tên người mất)... (cha, mẹ, anh, em...)... của chúng con, ... mất vào hồi ……… ngày... tháng... năm... giờ này đã hợp thời, chúng con kính mong quý Thầy, từ bi hoan hỷ hứa khả tác lễ, để gia đình chúng con, được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (lễ 1 lễ)

(Đợi quý Thầy đáp từ xong, bạch tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Gia đình chúng con, đã được quý Thầy từ bi hứa khả tác lễ cho rồi, chúng con xin được đảnh lễ cầu thỉnh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (lễ 1 lễ)

b) Bài bạch tri ân (tạ lễ)

(Dành cho gia đình, sau khi quý Thầy di quan, cúng cơm cho vong linh)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Gia đình chúng con xin được đảnh lễ tri ân quý Thầy, tri ân Tam Bảo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (lễ 1 lễ)

3. An sàng

a) Bài bạch tác lễ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Kính bạch trên quý Thầy, con xin đại diện cho gia đình, thành tâm kính thỉnh quý Thầy tác lễ an sàng cho vong linh (cha, mẹ, anh, em..)... của chúng con, để hằng ngày vong linh được lai đáo về nhà, thọ hưởng phần vật thực hiến cúng, cũng như phúc báu hồi hướng của gia đình. Chúng con xin quý Thầy từ bi hoan hỷ hứa khả tác lễ, để gia đình chúng con, được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (lễ 1 lễ)

(Đợi quý Thầy đáp từ xong, bạch tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Gia đình chúng con xin tri ân quý Thầy, tri ân Tam Bảo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (lễ 1 lễ)

b) Bài bạch tri ân (tạ lễ)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con kính bạch chư Tôn Đức Tăng. Đệ tử con tên là:………… đại diện cho toàn thể gia đình, xin được kính lễ dâng lên lời bạch. (lễ 1 lễ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Kính bạch quý Thầy, trong lúc gia đình chúng con có tang sự, chúng con vô cùng bối rối, chúng con đã được sự giúp đỡ của đạo tràng... thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng, nên chúng con đã được nương tựa vào oai lực của Tam Bảo, quý chư Tôn Đức Tăng, đã gia duyên Phật sự công đức, tế độ cho vong linh (cha, mẹ, anh, em..)... của chúng con, để gia đình chúng con được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo. Giờ này công việc đã hoàn mãn, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Tam Bảo, tri ân chư tôn đức. Chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp, nương tựa, hộ trì Tam Bảo để cầu an lạc, hạnh phúc cho mình, cho gia đình và cho vô lượng chúng sinh.
Chúng con xin quý Thầy, đại diện cho Tam Bảo, chứng minh lời phát nguyện tri ân này, của gia đình chúng con. Và chúng con xin đầu thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo, tri ân quý Thầy tam bái.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lễ)

II. BÀI TÁC BẠCH THỈNH QUÝ THẦY CÁC LỄ CẦU AN DÀNH CHO GIA ĐÌNH

Hướng dẫn

Các khóa lễ: an vị lô hương, cầu an hóa giải oán kết, khai trương, động thổ và về nhà mới...

1. Lễ an vị lô hương

(Vì thời gian quý Thầy có hạn, nên quý Thầy chỉ dạy bạch ngắn gọn)

a) Bài bạch tác lễ

(Chắp tay lễ một lễ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con được sự giúp đỡ của đạo tràng, đã được quý Thầy hứa khả, con thành tâm kính thỉnh quý Thầy, tác lễ an vị lô hương thờ, để gia đình chúng con, được nương tựa Tam Bảo, hành trì lễ bái tu tập tại gia, tích luỹ công đức, tô bồi phước báu, cầu hạnh phúc cho gia đình.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

b) Bài bạch tri ân (tạ lễ)

(Chắp tay lễ một lễ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Gia đình chúng con, xin thành kính tri ân quý Thầy, tri ân Tam Bảo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

2. Lễ cầu an hóa giải oán kết

a) Bài bạch tác lễ

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con kính bạch chư Tôn Đức Tăng chùa Ba Vàng. Hôm nay là ngày… tháng… năm… Đệ tử con tên là:………… cùng gia đình, xin được đầu thành đảnh lễ tác bạch. (lễ 1 lễ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Kính bạch quý Thầy.
Gia đình chúng con có duyên sự (đọc lý do: cầu công danh; thi cử; người bị bệnh; gia đình bị nghiệp thất thoát tài sản; con cái hư...)...
Chúng con đã được nghe học Phật Pháp, tin nhân quả, mong muốn chuyển hoá nghiệp chướng, chúng con được sự giúp đỡ của đạo tràng, đã được quý Thầy hứa khả, tác lễ khai mở đàn tràng, để gia đình tu tập, hóa giải oán kết, khiến cho mong nguyện của chúng con (đọc mong cầu)... sớm được thành tựu.
Hôm nay chúng con thiết lập đàn tràng, với tâm thanh tịnh, thành kính cung thỉnh quý Thầy về tại gia đình, giúp đỡ cho chúng con tác lễ, khai mở đàn tràng, để chúng con được nương nhờ oai lực Tam Bảo, tu hành.
Giờ này đã hợp thời, chúng con kính mong quý Thầy từ bi hoan hỷ tác lễ, cho chúng con được ân triêm công đức.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (lễ 1 lễ)

(Đợi quý Thầy chỉ dạy xong, bạch tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Gia đình chúng con đã được quý Thầy từ bi hứa khả tác lễ, chúng con xin y giáo phụng hành.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. (lễ 1 lễ)

b) Bài bạch tri ân (tạ lễ)

(Chắp tay lễ một lễ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Kính bạch quý Thầy, gia đình chúng con, đã được nương tựa vào oai lực của Tam Bảo, được quý Thầy gia duyên Phật sự công đức, khai mở đàn tràng, để gia đình chúng con được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo. Giờ này công việc đã hoàn mãn, chúng con xin nguyện sẽ tinh tấn hành trì tu tập, theo lời chỉ dạy của quý Thầy, hồi hướng mong cho sở nguyện, sớm được thành tựu và chúng con xin phát nguyện, đời đời kiếp kiếp, nương tựa Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, để cầu an lạc, hạnh phúc cho mình, cho gia đình và cho vô lượng chúng sinh.
Chúng con xin quý Thầy, đại diện cho Tam Bảo, chứng minh lời phát nguyện tri ân này của gia đình chúng con. Và chúng con xin đầu thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo, tri ân quý Thầy tam bái.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lễ)

3. Lễ khai trương

a) Bài bạch tác lễ

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con kính bạch chư Tôn Đức Tăng chùa Ba Vàng. Hôm nay là ngày… tháng… năm... Đệ tử con tên là:………… cùng gia đình, xin được đầu thành đảnh lễ tác bạch. (lễ 1 lễ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Kính bạch quý Thầy.
Hôm nay hội đủ duyên lành, gia đình chúng con đã (thuê, xây dựng xong...) cửa hàng (công ty...) tại địa điểm (địa chỉ)... để chúng con kinh doanh (mặt hàng, ngành nghề)... Hôm nay là ngày khai trương cửa hàng (công ty...) để kinh doanh bán hàng (làm việc, làm nghề...)...
Chúng con một lòng nương tựa vào Tam Bảo, để cầu phúc báu, để cầu cho công việc (kinh doanh,...) tại cửa hàng (công ty...) của gia đình chúng con được hanh thông, thuận lợi và phát triển. Chúng con được sự giúp đỡ của đạo tràng, đã được quý Thầy hứa khả, tác lễ khai trương cửa hàng (công ty...)... cho gia đình chúng con.
Giờ này đã hợp thời, chúng con kính mong quý Thầy từ bi hoan hỷ tác lễ, cho chúng con được ân triêm công đức.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (lễ 1 lễ)

(Đợi quý Thầy chỉ dạy xong, bạch tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Gia đình chúng con đã được quý Thầy từ bi hứa khả tác lễ, chúng con xin y giáo phụng hành.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. (lễ 1 lễ)

b) Bài bạch tri ân (tạ lễ)
(Chắp tay lễ một lễ)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Kính bạch quý Thầy, gia đình chúng con, đã được nương tựa vào oai lực của Tam Bảo, được quý Thầy gia duyên Phật sự công đức, khai trương cửa hàng (công ty...), để gia đình chúng con được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo. Giờ này công việc đã hoàn mãn, chúng con xin nguyện, sẽ tinh tấn thực hành theo lời chỉ dạy của quý Thầy, hồi hướng mong cho các công, các việc tại cửa hàng (công ty...), được hanh thông, phát triển tốt đẹp và chúng con xin phát nguyện, đời đời kiếp kiếp, nương tựa Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, để cầu an lạc, hạnh phúc cho mình, cho gia đình và cho vô lượng chúng sinh.
Chúng con xin quý Thầy, đại diện cho Tam Bảo, chứng minh lời phát nguyện tri ân này của gia đình chúng con. Và chúng con xin đầu thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo, tri ân quý Thầy tam bái.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lễ)

4. Động thổ

a) Bài bạch tác lễ

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con kính bạch chư Tôn Đức Tăng chùa Ba Vàng. Hôm nay là ngày… tháng… năm… Đệ tử con tên là:………… cùng toàn thể gia đình, xin được đầu thành đảnh lễ tác bạch. (lễ 1 lễ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Kính bạch Quý Thầy! Hôm nay gia đình chúng con, đã hội đủ nhân duyên, khởi công xây dựng ngôi nhà để ở, tại mảnh đất này, thuộc địa chỉ...
Chúng con xin thỉnh quý Thầy tác lễ động thổ, cáo yết chư Thiên, chư Thần Linh, chư vong linh tại mảnh đất này, để cho tất cả các chúng, được nương oai lực Tam Bảo, hoan hỷ hộ trì cho các công, các việc, trong công cuộc xây dựng này của chúng con, được hanh thông thuận lợi, chủ thợ được bình an. Và gia đình chúng con được nương oai lực Tam Bảo, mọi sự được an ổn cát tường.
Giờ này đã hợp thời, chúng con kính mong quý Thầy từ bi hoan hỷ tác lễ, cho chúng con được ân triêm công đức.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (lễ 1 lễ)

(Đợi quý Thầy chỉ dạy xong, bạch tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Gia đình chúng con đã được quý Thầy từ bi hứa khả tác lễ, chúng con xin y giáo phụng hành.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (lễ 1 lễ)

b) Bài bạch tri ân (tạ lễ)

(Chắp tay lễ một lễ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Kính bạch quý Thầy, gia đình chúng con, đã được nương tựa vào oai lực của Tam Bảo, được quý Thầy, gia duyên Phật sự công đức (động thổ; về nhà mới; an vị nơi thờ phụng...), cho gia đình chúng con, được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo. Giờ này công việc đã hoàn mãn, chúng con xin nguyện, sẽ tinh tấn thực hành theo lời chỉ dạy của quý Thầy, hồi hướng mong cho các công các việc được tốt đẹp, mọi sự bình an và chúng con xin phát nguyện, đời đời kiếp kiếp, nương tựa Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, để cầu an lạc, hạnh phúc cho mình, cho gia đình và cho vô lượng chúng sinh.
Chúng con xin quý Thầy, đại diện cho Tam Bảo, chứng minh lời phát nguyện tri ân này, của gia đình chúng con. Và chúng con xin đầu thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo, tri ân quý Thầy tam bái.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lễ)

5. Về nhà mới

a) Bài bạch tác lễ

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con kính bạch chư Tôn Đức Tăng chùa Ba Vàng. Hôm nay là ngày… tháng… năm... Đệ tử con tên là:………… cùng toàn thể toàn thể gia đình, xin được đầu thành đảnh lễ tác bạch. (lễ 1 lễ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Kính bạch quý Thầy! Hôm nay gia đình chúng con, đã hội đủ duyên lành, xây dựng xong và xin dọn về sinh sống tại ngôi nhà mới này, thuộc địa chỉ:.............
Chúng con được sự giúp đỡ của đạo tràng, đã được quý Thầy hứa khả, tác lễ về nhà mới, an vị nơi thờ phụng để gia đình chúng con, được nương tựa Tam Bảo, hành trì lễ bái tu tập tại gia, tích luỹ công đức, tô bồi phước báu, cầu hạnh phúc cho gia đình.
Giờ này đã hợp thời, chúng con kính mong quý Thầy từ bi hoan hỷ tác lễ, cho chúng con được ân triêm công đức.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (lễ 1 lễ)

(Đợi quý Thầy chỉ dạy xong, bạch tiếp )

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Gia đình chúng con đã được quý Thầy từ bi hứa khả tác lễ, chúng con xin y giáo phụng hành.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (lễ 1 lễ)

b) Bài bạch tri ân (tạ lễ)
(Chắp tay lễ một lễ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Kính bạch quý Thầy, gia đình chúng con, đã được nương tựa vào oai lực của Tam Bảo, được quý Thầy gia duyên Phật sự công đức (động thổ; về nhà mới, an vị nơi thờ phụng...), cho gia đình chúng con, được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo. Giờ này công việc đã hoàn mãn, chúng con xin nguyện, sẽ tinh tấn thực hành theo lời chỉ dạy của quý Thầy, hồi hướng mong cho gia đình được hạnh phúc, được sức khoẻ, được thọ mạng, các công các việc được hanh thông, kinh tế được phát triển và chúng con xin phát nguyện, đời đời kiếp kiếp, nương tựa Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, để cầu an lạc, hạnh phúc cho mình, cho gia đình và cho vô lượng chúng sinh.
Chúng con xin quý Thầy, đại diện cho Tam Bảo, chứng minh lời phát nguyện tri ân này, của gia đình chúng con. Và chúng con xin đầu thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo, tri ân quý Thầy tam bái.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lễ)

III. BÀI TÁC BẠCH THỈNH QUÝ THẦY CÁC LỄ CẦU AN DÀNH CHO CÔNG TY (TẬP ĐOÀN, VĂN PHÒNG...)

1. Bài bạch tác lễ

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con kính bạch chư Tôn Đức Tăng chùa Ba Vàng. Hôm nay là ngày… tháng… năm… Đệ tử con tên là:………… xin đại diện cho toàn thể công ty (tên)... xin được đầu thành đảnh lễ tác bạch. (lễ 1 lễ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Kính bạch quý Thầy!
Chúng con mong muốn nương tựa Tam Bảo, tu tập các công đức trong đàn lễ này, để hồi hướng chuyển hóa các duyên cản trở, chướng ngại, tăng trưởng thêm các thiện duyên, phù hợp với việc phát triển của công ty (tên)..., khiến cho các công việc (kể)... được hanh thông, kinh tế phát triển, nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân, nhân viên.
Chúng con đã được sự giúp đỡ của đạo tràng, đã được quý Thầy hứa khả, tác lễ khai mở đàn tràng, để cho chúng con, có phúc duyên tạo lập công đức phước báu.
Giờ này đã hợp thời, chúng con kính mong quý Thầy từ bi hoan hỷ tác lễ, cho chúng con được ân triêm công đức.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (lễ 1 lễ)

(Đợi quý Thầy chỉ dạy xong, bạch tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con đã được quý Thầy từ bi hứa khả tác lễ, chúng con xin y giáo phụng hành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (lễ 1 lễ)

2. Bài bạch tri ân (tạ lễ)

(Chắp tay lễ một lễ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Kính bạch quý Thầy, công ty (tập đoàn, văn phòng...) chúng con, đã được nương tựa vào oai lực của Tam Bảo, được quý Thầy, gia duyên Phật sự công đức, khai mở đàn tràng tác lễ cầu an, để công ty (tập đoàn, văn phòng...) của chúng con, được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo. Giờ này công việc đã hoàn mãn, chúng con xin nguyện, sẽ tiếp tục tinh tấn làm các việc thiện lành, theo lời chỉ dạy của quý Thầy, để hồi hướng cho sở nguyện của chúng con, sớm được thành tựu và chúng con xin phát nguyện, đời đời kiếp kiếp, nương tựa Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, để cầu an lạc, hạnh phúc cho mình, cho gia đình và cho vô lượng chúng sinh.
Chúng con xin quý Thầy, đại diện cho Tam Bảo, chứng minh lời phát nguyện tri ân này của chúng con. Và chúng con xin đầu thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo, tri ân quý Thầy tam bái.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lễ)

IV. BÀI TÁC BẠCH THỈNH QUÝ THẦY TÁC LỄ CẦU SIÊU DÀNH CHO GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ

1. Hóa giải điện, bùa chú yểm

a) Bài bạch tác lễ

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con kính bạch chư Tôn Đức Tăng chùa Ba Vàng! Hôm nay là ngày… tháng… năm... Đệ tử con tên là:………… cùng gia đình, xin được đầu thành đảnh lễ tác bạch. (lễ 1 lễ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Kính bạch quý Thầy.
Gia đình chúng con trước kia vì si mê, đã tin tu theo tà kiến, đã theo thầy tà lập điện thờ, cũng như trấn bùa, yểm chú cung phụng tà ma. Nay chúng con đã được nghe học Phật Pháp, tin nhân quả, biết rõ chính tà, chúng con được sự giúp đỡ của đạo tràng, đã được quý Thầy hứa khả, tác lễ khai mở đàn tràng, hóa giải điện thờ, trừ bùa chú yểm, để gia đình tu tập, hóa giải oán kết, dứt trừ tà kiến, tăng trưởng công đức phước lành, khiến cho mong nguyện của chúng con (đọc mong cầu)... sớm được thành tựu.
Hôm nay chúng con thiết lập đàn tràng, với tâm thanh tịnh, thành kính cung thỉnh quý Thầy về tại gia đình, giúp đỡ cho chúng con tác lễ, để chúng con được nương nhờ oai lực Tam Bảo, tu hành.
Giờ này đã hợp thời, chúng con kính mong quý Thầy từ bi hoan hỷ tác lễ, cho chúng con được ân triêm công đức.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (lễ 1 lễ)

(Đợi quý Thầy chỉ dạy xong, bạch tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Gia đình chúng con đã được quý Thầy từ bi hứa khả tác lễ, chúng con xin y giáo phụng hành.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (lễ 1 lễ)

b) Bài bạch tri ân (tạ lễ)

(Chắp tay lễ một lễ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Kính bạch quý Thầy, gia đình chúng con đã được nương tựa vào oai lực của Tam Bảo, được quý Thầy gia duyên Phật sự công đức, khai mở đàn tràng, để gia đình chúng con tu tập đoạn trừ tà kiến, hóa giải oán kết, được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo. Giờ này công việc đã hoàn mãn, chúng con xin nguyện, sẽ tinh tấn hành trì tu tập, theo lời chỉ dạy của quý Thầy, hồi hướng mong cho sở nguyện, sớm được thành tựu và chúng con xin phát nguyện, đời đời kiếp kiếp, nương tựa Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, để cầu an lạc, hạnh phúc cho mình, cho gia đình và cho vô lượng chúng sinh.
Chúng con xin quý Thầy, đại diện cho Tam Bảo, chứng minh lời phát nguyện tri ân này, của gia đình chúng con. Và chúng con xin đầu thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo, tri ân quý Thầy tam bái.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lễ)

2. Cầu siêu phả độ gia tiên

a) Bài bạch tác lễ

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con kính bạch chư Tôn Đức Tăng chùa Ba Vàng! Hôm nay là ngày… tháng… năm… Đệ tử con tên là:………… cùng gia đình (dòng họ), xin được đầu thành đảnh lễ tác bạch. (lễ 1 lễ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Kính bạch quý Thầy.
Chúng con đã được nghe học Phật Pháp, tin nhân quả, hiểu về được hạnh hiếu, hiểu được về cảnh khổ của vong linh và hiểu lời Đức Phật dạy về cách báo hiếu cho tổ tiên.
Hôm nay chúng con thiết lập đàn tràng, với tâm thanh tịnh thực tập hiếu hạnh, thành kính cung thỉnh quý Thầy về tại gia đình, tác lễ cầu siêu phổ độ gia tiên cho dòng họ... của chúng con. Trong đàn lễ này, chúng con thành kính tạo phúc, cúng dường Tam Bảo, với tâm hộ trì Tam Bảo, cung kính chúng Tăng, nguyện mong các Ngài nạp thọ, hồi hướng phúc báu đến cho gia tiên tiền tổ, nguyện cho các vong linh được tăng trưởng phúc lành, nương nơi Tam Bảo, tu hành mau thoát khổ và hồi hướng phúc báu đến cho các gia đình tham gia công đức trong đàn lễ, được tăng trưởng phúc lành, con cháu hiếu thảo, tuổi thọ gia tăng, công việc hanh thông, các sự cát tường, tiến tu Phật Pháp.
Giờ này đã hợp thời, chúng con kính mong quý Thầy từ bi hoan hỷ tác lễ, cho chúng con được ân triêm công đức.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (lễ 1 lễ)

(Đợi quý Thầy chỉ dạy xong, bạch tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Gia đình chúng con đã được quý Thầy từ bi hứa khả tác lễ, chúng con xin y giáo phụng hành.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (lễ 1 lễ)

b) Văn bạch tri ân (tạ lễ)

(Chắp tay lễ một lễ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Kính bạch quý Thầy, gia đình (dòng họ) chúng con, đã được nương tựa vào oai lực của Tam Bảo, được quý Thầy gia duyên Phật sự công đức, khai mở đàn tràng cầu siêu phả độ gia tiên, để gia đình (dòng họ) chúng con tu tập hiếu hạnh. Giờ này công việc đã hoàn mãn, chúng con xin nguyện, sẽ tinh tấn hành trì tu tập, theo lời chỉ dạy của quý Thầy và chúng con xin phát nguyện, đời đời kiếp kiếp, nương tựa Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, để cầu an lạc, hạnh phúc cho mình, cho gia đình và cho vô lượng chúng sinh. Chúng con xin quý Thầy, đại diện cho Tam Bảo, chứng minh lời phát nguyện tri ân này của gia đình chúng con. Và chúng con xin đầu thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo, tri ân quý Thầy tam bái.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lễ)

V. BÀI TÁC BẠCH THỈNH QUÝ THẦY TÁC LỄ CẦU SIÊU DÀNH CHO CÔNG TY VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC

a) Bài bạch tác lễ

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con kính bạch chư Tôn Đức Tăng chùa Ba Vàng! Hôm nay là ngày… tháng… năm… Đệ tử con tên là:………… cùng các thiện nam tín nữ, xin được đại diện cho (tên công ty, tổ chức...), xin được đầu thành đảnh lễ tác bạch. (lễ 1 lễ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Kính bạch quý Thầy. Chúng con đã được nghe học Phật Pháp, tin nhân quả, hiểu lời Đức Phật dạy về cách cúng tế, cũng như tạo phúc hồi hướng cầu siêu cho vong linh.
Hôm nay chúng con thiết lập đàn tràng, sắm sanh vật thực, với tâm thanh tịnh thực tập bố thí, chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng về tại (địa chỉ)..., tác lễ cúng thí, cầu siêu độ cho các vong linh có duyên trú ngụ ở tại khu vực (tên)... này. Trong đàn lễ này, chúng con thành kính tạo phúc, cúng dường Tam Bảo, với tâm hộ trì Tam Bảo, cung kính chúng Tăng, nguyện mong các Ngài nạp thọ, hồi hướng phúc báu, đến cho các vong linh, nguyện cho các vong linh được tăng trưởng phúc lành, nương nơi Tam Bảo, tu hành mau thoát khổ và hồi hướng phúc báu đến cho (tên tổ chức)... được (đọc mong cầu)..., công việc hanh thông, các sự cát tường, tiến tu Phật Pháp.
Giờ này đã hợp thời, chúng con kính mong quý Thầy từ bi hoan hỷ tác lễ, cho chúng con được ân triêm công đức.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (lễ 1 lễ)

(Đợi quý Thầy chỉ dạy xong, bạch tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Gia đình chúng con đã được quý Thầy từ bi hứa khả tác lễ, chúng con xin y giáo phụng hành.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (lễ 1 lễ)

b) Bài bạch tri ân (tạ lễ)

(Chắp tay lễ một lễ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Kính bạch quý Thầy, (tên tổ chức)... chúng con, đã được nương tựa vào oai lực của Tam Bảo, được quý Thầy gia duyên Phật sự công đức, khai mở đàn tràng cầu siêu độ cho các vong linh ở tại (đọc tên, địa chỉ)... Giờ này công việc đã hoàn mãn, chúng con xin nguyện, sẽ tinh tấn hành trì theo lời chỉ dạy của quý Thầy và chúng con xin phát nguyện, đời đời kiếp kiếp, nương tựa Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, để cầu an lạc, hạnh phúc cho mình, cho gia đình và cho vô lượng chúng sinh.
Chúng con xin quý Thầy, đại diện cho Tam Bảo, chứng minh lời phát nguyện tri ân này của chúng con. Và chúng con xin đầu thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo, tri ân quý Thầy tam bái.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lễ)

Bài liên quan: 

11,097 lượt xem
07/10/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ