Văn bạch khi có sự việc gấp/hiện tượng bất thường

Xem thêm: Tổng hợp văn bạch (cập nhật sau)

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây: Văn bạch khi có sự việc gấp/hiện tượng bất thường

A. Đối Tượng Bạch

- Nhân dân Phật tử.
- Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng đã bạch xong 49 ngày phát nguyện tu Lục Hòa.

B. Chi Tiết

I. Văn Bạch

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con.

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại địa chỉ:… (và hiện tại đang ở trọ tại…)... là thành phần (nhân dân/Phật tử chưa/đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa; đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng, [1]).
Con có duyên sự (kể sự việc/hiện tượng,)… [2]

1. Thỉnh Vong Linh

Với lòng kính tín Tam Bảo, giác ngộ nhân quả tội phúc, con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, (oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa) xin thỉnh chư vị trong cõi tâm linh có liên quan tới sự việc trên về đây và thấy biết tâm thành chân thật của con.

Con do vô minh không thấy biết được chư vị, không rõ biết được nhân duyên của (con/gia đình con/tên người liên quan…)... với chư vị là thiện duyên hay ác duyên, nếu là ác duyên, thì con xin được chân thành sám hối (thay cho gia đình/tên người liên quan…), do tham ác mà đã cố ý hoặc vô tình, ác hại chư vị, khiến chư vị đau khổ. Con xin chư Phật gia trì cho họ thấy biết cảm nhận được sự chân thành sám hối của con.

+ Trường hợp thỉnh về tu cùng thì bạch: Con cũng (đang tu/sẽ phát nguyện tu) chương trình (tên)… con xin thỉnh chư vị về cùng con tu tập.

+ Trường hợp mời vong linh về đàn lễ cầu siêu [3]: Con xin thỉnh chư vị vào ngày… tháng… năm… theo lời triệu thỉnh của chư Tăng vân tập về chùa Ba Vàng tham dự đàn lễ cầu siêu.

+ Trường hợp mời vong linh về đàn chẩn tế (xuất hiện hiện tượng bất thường khi đang tham gia lễ cầu siêu; chẩn tế; Sám hối chư Tăng; an vị lô hương/giải bùa chú; Ngũ Bách Danh; Lương Hoàng Bảo Sám trực tiếp/trực tuyến):

Và theo sự hướng dẫn từ câu lạc bộ Cúc Vàng, con cũng xin thỉnh chư vị vân tập về trong Pháp hội (cầu siêu/chẩn tế) tại chùa Ba Vàng.

2. Bạch Cúng Dường/Phận Sự Để Hồi Hướng [4]

Và vâng theo lời Đức Phật dạy, con (xin/đã) phát nguyện (cúng dường, công quả)... (thêm/tổng) số tịnh tài/ngày, giờ là… để hồi hướng (ngay/tại lễ cầu siêu/tại đàn chẩn tế [5]) cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà con đã bạch thỉnh ở trên.

(Tiếp chung cho 1 và 2) [6]

Con xin hồi hướng các công đức từ sự phát nguyện này, công đức tùy hỷ (tu tập) sáu Pháp hòa kính của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng (công đức tạo lập được trong ngày hôm nay [7]) về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho chư vị trong cõi tâm linh mà con đã bạch thỉnh, nguyện cho tất cả chư vị được tăng phước, nương tựa Tam Bảo tu hành, sớm giác ngộ, xả bỏ oán kết và cùng kết duyên pháp lữ với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để thực hành công hạnh Bồ Đề, đời đời kiếp kiếp luôn được trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.

Và con cũng hồi hướng cho hiện tại nguyện được (đọc mong cầu)…

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

II. Hướng Dẫn Theo Văn Bạch Trên

[1] “nhân dân/Phật tử chưa/đã phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa; đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng”: Bạch các phần phù hợp với nhân duyên của người bạch.
[2] “Con có duyên sự (kể sự việc/hiện tượng)….”:
Tất cả các mong cầu cho sự việc/hiện tượng trong gia đình, công danh, công việc, sức khoẻ thọ mạng… điềm báo, giấc mơ… các hiện tượng báo liên quan đến thờ cúng, tu tập; hiện tượng khi đang tham gia trực tiếp/trực tuyến.
[3] “Trường hợp phát tâm mời vong linh về đàn lễ cầu siêu: Nếu phát tâm cúng dường cầu siêu cho chư vị tâm linh có liên quan tới sự việc (hiện tượng) đó, thì bạch phần này.
[4] “Bạch Cúng Dường/Phận Sự Để Hồi Hướng”
- Cách bạch lần đầu khi có hiện tượng bất thường: bạch từ 3-7 lượt trở lên và các lượt sau bạch lại cùng 1 số tịnh tài/ngày, giờ công quả đã phát tâm.
- Cách bạch các lần tiếp theo: Phát tâm thêm thì bạch. Không bạch lại số đã phát tâm của các lần trước.
- Cách bạch ngày cuối/lần cuối về lễ cầu siêu/đàn chẩn tế: Bạch tổng số tịnh tài/ngày công quả đã phát nguyện.
[5] “ngay/tại lễ cầu siêu/tại đàn chẩn tế”: Ba thời điểm hồi hướng
- “ngay”, bạch cúng dường… để các chúng nhận phước ngay tại lúc bạch.
- “Tại lễ cầu siêu”, bạch cúng dường,... để thỉnh các chúng về đàn lễ cầu siêu tại chùa nhận phước.
- “Tại trai đàn chẩn tế”, bạch cúng dường,… để thỉnh các chúng về đàn chẩn tế tại chùa nhận phước.
[6] “Tiếp chung cho 1 và 2”: Bạch tiếp cho các trường hợp chỉ thực hành phần 1 hoặc thực hành cả phần 2.
[7] “công đức tạo lập được trong ngày hôm nay”: Tất cả công đức trong ngày tạo lập được, chưa hồi hướng từng phần/cả các công đức cho các việc khác, muốn hồi hướng trong khóa lễ này thì đọc.

III. Thời Gian - Cách Thức - Địa Điểm Bạch

1. Thời Gian

- Các việc đã/đang diễn ra: Tùy duyên bạch ngay hoặc sau sự việc.
- Các việc sẽ xảy ra: Bạch trước và bạch liên tục từ 3 - 7 ngày so với ngày diễn ra sự việc.

2. Cách thức - Địa Điểm

- Tùy duyên có/không chắp tay cho phù hợp với duyên hiện tại.
- Hướng lên hư không/trong tâm, tưởng đến tôn tượng, tôn hình Đức Phật hoặc đối trước tôn hình, tôn tượng Phật (bao gồm cả hệ thống Internet).
- Tùy duyên vào mức độ cần thiết và phù hợp để bạch số lần.

Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ngày...  tháng...  năm 2023

21,811 lượt xem
03/03/2023

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. C
    C

    Cao Thị Thu Phương

    07/06/2023

    Em muốn làm tình nguyện viên