Những nhận định bất công của Tòa án

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và kết quả tranh tụng, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng:

Ngày 26/03/2019, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung, thành phố Uông Bí ra Quyết định số: 01/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thị Yến về hành vi “Lợi dụng hoạt động thỉnh vong, gọi hồn làm ảnh hưởng đến nếp sống văn hóa” với hình thức: Phạt tiền mức tiền phạt là 5.000.000đ (Năm triệu đồng). Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 01/QĐ-XPVPHC ngày 26/03/2019 của Chủ tịch UBND phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh là quyết định hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án bằng vụ án hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 30 của Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

Ngày 17/03/2020, bà Phạm Thị Yến nộp đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân thành phố Uông Bí, yêu cầu hủy Quyết định số: 01/QĐ-XPVPHC ngày 26/03/2019 là trong thời hiệu khởi kiện quy định tại điểm a khoản 2 Điều 116 của Luật tố tụng hành chính năm 2015. Vì vậy, Tòa án nhân dân thành phố Uông Bí đã thụ lý và đưa ra giải quyết vụ án hành chính là đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 31 của Luật tố tụng hành chính năm 2015. 
Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Báo Lao động đã được triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng vắng mặt không có lý do nên Tòa án vẫn xét xử vắng mặt theo điểm b khoản 2 Điều 157 luật tố tụng hành chính.

[2] Về nội dung:

[2.1] Tính hợp pháp về thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành quyết định hành chính bị khởi kiện:

[2.2.1] Về thẩm quyền:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là đúng thẩm quyền quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38; điểm c khoản 4 điều 52 của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

[2.2.2] Về trình tự, thủ tục ban hành Quyết định:

Ngày 26/03/2019, Ủy ban nhân dân phường Quang Trung đã tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính số 01/BB-VPHC xác định tại chùa Ba Vàng, bà Phạm Thị Yến nhiều lần có hành vi lợi dụng hoạt động thỉnh vong, gọi hồn làm ảnh hưởng đến nến sống văn hóa, vi phạm điểm a khoản 2 Điều 15 Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ. Do bà Yến không hợp tác trong quá trình lập biên bản nên bà Yến không ký trong biên bản nhưng trong biên bản thể hiện chữ ký của người đại diện chính quyền cơ sở nơi xảy ra vi phạm và có chữ ký của hai người chứng kiến. Cùng ngày 26/03/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 01/QĐ-XPVPHC ngày 26/03/2019 là đúng trình tự, thủ tục quy định tại các điều 57, 58 và 67 của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Sau khi bà Yến khởi kiện, Ủy ban nhân dân phường Quang Trung đã sửa đổi, bổ sung bằng quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 43/QĐ-SĐXPVPHC ngày 16/7/2020 là đúng quy định tại khoản 4 điều 57 luật tố tụng hành chính. Điều 57 Luật tố tụng hành chính quy định: Người bị kiện có các quyền sau đây: 
1. Các quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều 55 của Luật này; 
……. 
4. Sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, danh sách cử tri bị khởi kiện; dừng, khắc phục hành vi hành chính bị khởi kiện.

[2.3] Về thời hiệu và thời hạn ban hành quyết định hành chính bị khởi kiện:

Ngày 26/03/2019, Ủy ban nhân dân phường Quang Trung đã tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính số 01/BB-VPHC đối với bà Phạm Thị Yến và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung ban hành Quyết định số 01/QĐ-XPVPHC là đảm bảo đúng thời hiệu và thời hạn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 66 và khoản 1 Điều 66 của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Sau khi bà Yến khởi kiện, Ủy ban nhân dân phường Quang Trung đã sửa đổi, bổ sung bằng quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 43/QĐ-SĐXPVPHC ngày 16/7/2020 là đúng thời hiệu quy định tại khoản 4 điều 57 Luật tố tụng hành chính.

[2.2] Xét về hình thức, nội dung của quyết định hành chính bị khởi kiện thấy:

[2.2.1] Về hình thức:

Người khởi kiện bà Phạm Thị Yến cho rằng Quyết định số 01/QĐ-XPVPHC ngày 26/03/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung đã sử dụng sai mẫu quyết định số 02 ban hành kèm theo nghị định số 81/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ sung tại Nghị định 97/2017/NĐ-CP. Xét thấy hình thức của quyết định số 01/QĐ-XPVPHC ngày 26/03/2019 chưa đảm bảo nhưng không làm thay đổi nội dung quyết định, người vi phạm, hành vi vi phạm, mức độ vi phạm. Tuy nhiên sau khi bà Yến khởi kiện thì ngày 16/7/2020 Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung đã ra Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 43/QĐ-SĐXPVPHC ngày 16/7/2020 sửa đổi tại phần căn cứ tại Quyết định số 01/QĐ-XPVPHC ngày 26/03/2019 như sau: “ Căn cứ khoản 3 Điều 18 Luật xử lý vi phạm hành chính” thành “ Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 10, khoản 1 Điều 38, Điều 57 và Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính”; bổ sung phần căn cứ của Quyết định số 01/QĐ-XPVPHC ngày 26/03/2019 là: “ Căn cứ vào Biên bản làm việc ngày 25/03/2019 của UBND phường Quang Trung và Biên bản vi phạm hành chính số 01/BB-VPHC do UBND phường Quang Trung lập ngày 26/03/2019”. Vì vậy về hình thức của Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 01/QĐ-XPVPHC ngày 26/03/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 43/QĐ-SĐXPVPHC ngày 16/7/2020 là hoàn toàn phù hợp theo quy định của pháp luật.

[2.2.2] Về nội dung:

Quyết định số 01/QĐ-XPVPHC đã căn cứ vào Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số: 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, biên bản vi phạm hành chính, các tài liệu có trong hồ sơ để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là có cơ sở pháp luật và cơ sở thực tế thể hiện: Ngày 20/3/2019, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Quang Trung đã cùng Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí làm việc với Đại diện chùa Ba Vàng là Đại đức Thích Trúc Thái Minh. Tại buổi làm việc, Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã thừa nhận các clip quay phản ánh của báo Lao động là phản ánh đúng sự thật thỉnh hương linh có oán kết tại chùa Ba Vàng. Ngày 25/03/2019, Ủy ban nhân dân phường Quang Trung chủ trì buổi làm việc xác minh nội dung các clip do báo Lao động đăng tải. Tại buổi làm việc, các thành phần tham gia đều xác nhận người thực hiện hành vi thỉnh vong, gọi hồn, cúng hương linh có oán kết trong các clip ngày 06/03/2019 (bài tuyên truyền, nói chuyện với vong chờ tại chùa Ba Vàng), clip ngày 10/03/2019: Gọi vong chùa Ba Vàng - bí ẩn nguồn thu trăm tỉ; Clip ngày 22/03/2019: Báo oán truyền kiếp, Phạm Thị Yến tại chùa Ba Vàng; Clip ngày 22/03/2019: Tội phúc của các anh hùng liệt sỹ, Phạm Thị Yến tại chùa Ba Vàng...) là bà Phạm Thị Yến, sinh năm 1970, cư trú tại tổ 2B, khu 1, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ngày 26/03/2019, Ủy ban nhân dân phường Quang Trung đã tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính số 01/BB-VPHC xác định tại chùa Ba Vàng, bà Phạm Thị Yến nhiều lần có hành vi lợi dụng hoạt động thỉnh vong, gọi hồn làm ảnh hưởng đến nến sống văn hóa, vi phạm điểm a khoản 2 điều 15 Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ. Do bà Yến không hợp tác trong quá trình lập biên bản nên bà Yến không ký trong biên bản. Nhưng trong biên bản thể hiện chữ ký của người đại diện chính quyền cơ sở nơi xảy ra vi phạm và có chữ ký của hai người chứng kiến. Hành vi thỉnh vong, gọi hồn, cúng hương linh có oán kết của bà Yến đã diễn ra nhiều lần, trong thời gian dài tại chùa Ba Vàng thể hiện trong các clip mà báo Lao động đã nêu là hoàn toàn chính xác và có thật; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng chính thống được mọi người đều biết. Đồng thời Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh cũng có văn bản số 33/CV-BTS ngày 22/03/2019; Ngày 26/03/2019 Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có thông báo số 066/TB-HĐTS đã kết luận nên đây là những tình tiết sự kiện không phải chứng minh (điểm a, khoản 1 điều 79 luật tố tụng hành chính),

Điều 79 Luật tố tụng hành chính quy định:

1. Những tình tiết sự kiện sau đây không phải chứng minh: 
a) Những tình tiết sự kiện rõ ràng mà mọi người đều biết và được Tòa án thừa nhận; 
b) .... 
Nhận thấy, hành vi vi phạm của bà Phạm Thị Yến vi phạm nghiêm trọng về văn hoá xã hội, gây bức xúc, thành điểm nóng dư luận và truyền thông, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị tại địa phương và uy tín của nhà chùa. Cùng ngày 26/03/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 01/QĐ-XPVPHC xử phạt hành vi của bà Phạm Thị Yến với hình thức phạt tiền, mức tiền phạt là 5.000.000đ là có cơ sở.

Như phân tích nêu trên Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 01/QĐ-XPVPHC ngày 26/03/2019 và Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 43/QĐ-SĐXPVPHC ngày 16/7/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung, thành phố Uông Bí ban hành là có căn cứ, đúng quy định. Do đó việc bà Phạm Thị Yến khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 01/QĐ-XPVPHC ngày 26/03/2019 và Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 43/QĐ-SĐXPVPHC ngày 16/7/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung, thành phố Uông Bí là không có căn cứ chấp nhận.

Trong quá trình giải quyết vụ án đại diện người khởi kiện có đơn đề nghị thu thập tài liệu chứng cứ là: Hồ sơ tài liệu về việc kiểm điểm trách nhiệm người đã tham mưu, ban hành quyết định số 01/QĐ- XPVPHC ngày 26/03/2019; tài liệu chứng từ thu tiền phạt của bà Phạm Thị Yến ngày 16/04/2019; trích xuất CAMERA ngày 16/04/2019 về hình ảnh người nộp tiền phạt theo quyết định số 01/QĐ- XPVPHC ngày 26/03/2019. Xét thấy yêu cầu nêu trên không liên quan đến việc đánh giá tính hợp pháp của quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 01/QĐ- XPVPHC ngày 26/03/2019 và Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 43/QĐ-SĐXPVPHC ngày 16/7/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung, thành phố Uông Bí theo nội dung đơn khởi kiện của bà Phạm Thị Yến nên hội đồng xét xử không xem xét giải quyết. 
Đối với việc vắng mặt của Báo Lao động không làm thay đổi bản chất hành vi vi phạm của bà Yến đã thực hiện.

[3] Về án phí:

Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện nên người khởi kiện phải chịu án phí sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[4] Về quyền kháng cáo:

Các đương sự có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 
Vì những lý lẽ trên;

[QUYẾT ĐỊNH]:

Căn cứ: khoản 1 Điều 30; khoản 1 Điều 31; Điều 57; điểm a khoản 2 Điều 116; khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 193, Điều 204, khoản 1 Điều 206 của Luật tố tụng hành chính năm năm 2015; 
Căn cứ: điểm a khoản 1 Điều 6; điểm b khoản 1 Điều 38; các điều 57, 58, 66, 67 và 68 của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; 
Căn cứ: Điều 3; khoản 1 Điều 30 và khoản 1 Điều 32 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội:

Tuyên xử: Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện (bà Phạm Thị Yến) về việc: yêu cầu Hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 01/QĐ- XPVPHC ngày 26/03/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh và Hủy quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 43/QĐ-SĐXPVPHC ngày 16/07/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Án phí, lệ phí Tòa án: Bà Phạm Thị Yến phải chịu 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) tiền án phí hành chính sơ thẩm, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm đã nộp là 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0003343 ngày 12 tháng 05 năm 2020 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Bà Phạm Thị Yến đã nộp đủ tiền án phí hành chính sơ thẩm.

Quyền kháng cáo: Người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.

"Kính mong Quý Đạo hữu và độc giả bình luận trong chính niệm, không trái pháp luật và đạo đức".

Các bài nên xem: 
 

-
aa
+
1,773 lượt xem
20/04/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ